Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
 
19.05.2019.
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa

prof. dr hab. Krystyna Waszakowa
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

ŻYCIORYS NAUKOWY

1969-1974 - studia na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej UW; dyplom magistra filologii polskiej

1982 - tytuł doktora nauk humanistycznych

1994 - tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

1997 - profesor nadzwyczajny UW

2010 - profesor zwyczajny

 

STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

1996 -1999 Zastępca Dyrektora Instytutu Języka Polskiego UW (1997-1998 p.o. Dyrektora IJP)
od 2006 - Kierownik Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego (do kwietnia 2012 Zakładu Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego)

 

TEMATYKA BADAWCZA

Słowotwórstwo, semantyka leksykalna, leksykologia, pragmatyka językoznawcza,
współczesne teorie językoznawcze, w tym gramatyka kognitywna

 

PUBLIKACJE (1975 - 2017)

Książki

1993 Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1993, s. 126 / 1996, s. 168. (2. wydanie poprawione 1996, s. 168)

1994 Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 265.

2005 Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 265.

2017 Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim.Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 230.

link do książki:  http://www.bijp.uw.edu.pl/files/Waszakowa%202017.pdf

 

 

Artykuły i rozdziały w książkach

1975 (Krystyna Chruścińska): Rzeczownikowe neologizmy słowotwórcze w języku prasy (derywaty proste), Poradnik Językowy 10, s. 560-567.
1976, 1977 (Krystyna Chruścińska): Nowe wyrazy złożone w języku polskiej prasy. Cz. I., Poradnik Językowy 10, 1976, s. 438-445; Cz. II., Poradnik Językowy 1, 1977, s. 27.        
1978 
(Krystyna Chruścińska): O formacjach potencjalnych i okazjonalizmach, [w:] „Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego”. Wrocław, s. 69-79.
1979 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): Derywacja paradygmatyczna na zajęciach ze słowotwórstwa opisowego, [w:] „Język. Teoria - Dydaktyka. Materiały III Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”, Kielce, s. 22-28.
1980 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): O znaczeniowo-słowotwórczej klasie nazw obiektów (na materiale derywatów paradygmatycznych), Poradnik Językowy 3, s. 113-123.
1980 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): Próba opisu kategorii słowotwórczej nazw miejsc, [w:] „Język. Teoria - Dydaktyka. Materiały IV Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 90-101.
1981 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): Pojęcie i zakres derywacji paradygmatycznej w słowotwórstwie języka polskiego, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Linguistica 2,  s. 45-58.
1982 Rzeczownikowe derywaty mutacyjne o znaczeniu nieprzedmiotowym, [w:] „Język. Teoria - Dydaktyka. Materiały V Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 79-86.
1983 Produktywność formantów paradygmatycznych w rzeczownikowych derywatach prostych współczesnego języka polskiego, Poradnik Językowy 7, s. 416-424.
1983 Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim, „Polonica” IX, s. 5-28.
1984 O neutralizacji w słowotwórstwie, [w:] „Język. Teoria - Dydaktyka. Materiały VI Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 165-177.
1988 O derywatach typu student, korespondent we współczesnym języku polskim i innych językach europejskich, Poradnik Językowy 4, s. 262-267.
1988 Paradygmat rzeczownikowy męski z -(Ø) w mianowniku liczby pojedynczej w funkcji formantu we współczesnym języku polskim, „Prace Filologiczne” XXXIV, s. 39-68.
1988 Rzeczowniki z sufiksem -ada (-jada, -onada, -inada) we współczesnej polszczyźnie ogólnej, Poradnik Językowy 7, s. 504-511.
1988 Słowotwórstwo rzeczowników obcych - synchroniczne znamiona obcości derywatów sufiksalnych, „Polonica” R. XIII, s. 131-140.
1988 Sufiks -at we współczesnym języku polskim. Poradnik Językowy 9-10, s. 629-638.
1988 Uwagi dyskusyjne w związku z książką B. Krei „Wybrane zagadnienia polskiego słowotwórstwa”, [w:] „Polono-Slavica Varsoviensia. Studia nad językiem polskim”, pod red.  R. Grzegorczykowej i B. Klebanowskiej, Warszawa, s. 123-132.
1989 Udział obcych środków słowotwórczych w odmianach polszczyzny ogólnej. Przegląd Humanistyczny 2, s. 109-119.
1990 O homonimiczności sufiksów rodzimych i obcych w derywatach współczesnej polszczyzny ogólnej. Poradnik Językowy 6, s. 427-435
1990 Sufiks -ant jako formant międzynarodowy. „Język Polski” LXX, 1-2, s. 32-39.
1991 Formant obcy -ik/-yk i jego warianty: -aik, -tyk, -atyk, -etyk we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Język Polski LXXI, 3-5, s. 220-227.
1991 Formant obcy -i(y)ka i jego warianty: -i(y)styka, -onika, -atoryka, -tyka, -atyka, -etyka, -alistyka we współczesnej polszczyźnie ogólnej, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 29, s. 65-76.
1991 O wartościowaniu w słowotwórstwie. Poradnik Językowy 5-6, s. 180-187.
[Wersja niemiecka: Bewertung in der polnischen Wortbildung, [w:] „Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niemieckim”, pod red. G. Falkenberga, N. Friesa i J. Puzyniny, Warszawa 1992, s. 267-278].
1991 O wyznaczoności w polskich derywatach imiennych. Poradnik Językowy 3-4, s. 110-118.
1992 Derywacja sufiksalna, paradygmatyczna czy ujemna? Polonica R. XV – 1990, s. 101-110.
1992 Sufiksy obce -or, -tor, -ator we współczesnym języku polskim. Poradnik Językowy 3, s. 181-191 (cz. 1); 4, s. 278-289 (cz. 2).
1992 Zapożyczenia jako przedmiot badań słowotwórstwa synchronicznego, [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”, seria VIII. Warszawa, s. 255-261.
1993 Charakterystyka słowotwórczo-semantyczna rzeczowników z sufiksami obcymi we współczesnej polszczyźnie, [w:] „Studia semantyczne”, pod red. R. Grzegorczykowej i Z. Zaron. Warszawa, s. 117-129. [Streszczenie tego artykułu pt. Udział rzeczownikowych derywatów słowotwórczych z sufiksami obcymi w systemie słowotwórczym współczesnego języka polskiego (streszczenie), [w:] „Język a kultura”, t. 7, Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, pod red.
J. Maćkiewicz i J. Siatkowskiego, Wrocław 1992, s. 77-78.]
[Zmodyfikowana wersja angielska: Some aspects of synchronic description of derivatives with foreign suffixes in contemporary Polish, [w:] A. Barentsen, B. Groen, and R. Sprenger, eds. Studies in West Slavic and Baltic Linguistics (= Studies in Slavic and General Linguistics 16).
Rodopi, Amsterdam 1991, s. 387-399.
1993 Derywaty z formantem -ant we współczesnym języku polskim. Prace Filologiczne XXXVIII, s. 47-55.
1993 Formant obcy -er i jego warianty w dzisiejszej polszczyźnie. Poradnik Językowy 4, s. 145-154.
1993 Wyrazy obce typu agentura, nuncjatura, prezydentura jako derywaty słowotwórcze polszczyzny. Poradnik Językowy 1-2, s. 5-9.
1994 Derywaty z sufiksem < -izm // -yzm > we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Prace Filologiczne XXXIX, s. 97-114.
1994 Tendencje rozwojowe w słowotwórstwie polszczyzny końca XX wieku, [w:] „Przemiany współczesnej polszczyzny”, red. S. Gajda, Z. Adamiszyn, Opole, s. 53-60.
1995 Dynamika zmian w zasobie leksykalnym najnowszej polszczyzny, Poradnik Językowy 3, s. 1-12.
1995 Formant -ista // -ysta i jego warianty: -i(y)sta, -alista, -onalista, -onista we współczesnej polszczyźnie ogólnej, [w:] „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 32, SOW, Warszawa,    s. 121-135.
1995 O najnowszym słowniku języka polskiego polemicznie. Poradnik Językowy 1, s. 26-37.
1996 Kategorie słowotwórcze z perspektywy semantyki kognitywnej (zarys problematyki, [w:] „Językowa kategoryzacja świata”, pod red. R. Grzegorczykowej i A. Pajdzińskiej, Lublin, s. 285-295.
1996 Problem produktywności formantów obcych, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 33 SOW, Warszawa, s. 75-83.
1996 Słowotwórstwo w gramatyce kognitywnej (problem nominalizacji), [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LII, s.113-125.
1996 [razem z Jadwigą Puzyniną] Krytycznie o nowym słowniku języka polskiego, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 33, Warszawa, s. 321-346.
1997 Dotychczasowe badania w zakresie nazw barw w poszczególnych językach a perspektywa ich całościowego opisu porównawczego, [w:] „Nazwy barw i wymiarów.
Colour and measure terms”. Ed. B. Nilsson, E. Teodorowicz-Hellman, Stockholm, s. 87-96.
1997 O nowych zjawiskach leksykalnych w świetle semantyki rozumienia, [w:] „Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi”. Red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa, s. 9 -24.
1997 Rola kontekstu i sytuacji w rozumieniu neologizmów, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LIII, s. 121-132.
1998 Neologizmy tekstowe w świetle ram interpretacyjnych, [w:] Tekst. Analizy i interpretacje. Red. J. Bartmiński. B. Boniecka, Lublin, s. 21-33.
1998 Słowotwórczy aspekt procesów profilowania, [w:] Profilowanie w języku i w tekście. Red. J. Bartmiński, R. Tokarski. Lublin, s. 105-116.
1998 [razem z Renatą Grzegorczykową] O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej, [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”, seria IX, Językoznawstwo. Warszawa, s. 109-115.
1999 Jakiego koloru jest człowiek? (o podstawowych nazwach barw używanych na określenie koloru twarzy ludzkiej we współczesnym języku polskim), [w:] Prace Filologiczne XLIV, s. 545-556.
1999 Typy leksykalnych procesów innowacyjnych w dzisiejszej polszczyźnie, [w:] „Opuscula Polonica et Russica”, t.6. Red. E. Małek, J. Wawrzyńczyk. Łódź - Warszawa, 79-93.
2000 Konotacje semantyczne i kulturowe polskiej nazwy barwy zielonej i jej odpowiedników w języku ukraińskim, szwedzkim i wietnamskim, [w:] Etnolingwistyka 12, s. 221-232.
2000 Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodologia opisu porównawczego, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 17-28 [wersja angielska Basic colour terms and their prototypical denotata.
Toward a methodology of comparative description of colour. Stockholm 2005. Stockholms Universitet, s. 7-18.
2000 Polskie podstawowe nazwy barw w roli ,,interpretantów" świata" (na przykładzie nazwy barwy zielonej), [w:] Prace Filologiczne XLV, s. 619-632.
2000 Rozkładalność i kompozycjonalność struktur słowotwórczych (na przykładzie neologizmów w polszczyźnie końca XX w.), [w:] Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4. Konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Red. K. Kleszczowa, L. Selimski. Katowice, s. 63-69.
2000 Struktura znaczeniowa podstawowych nazw barw. Założenia opisu porównawczego, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 59-72.
2000 Wybrane artykuły hasłowe z zakresu słowotwórstwa w: Innym słowniku języka polskiego PWN. Red. M. Bańko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, obejmujące produktywne we współczesnym języku polskim: 1) przyrostki rzeczownikowe, przymiotnikowe i czasownikowe (z podaniem ich znaczeń i przykładów); 2) drugie człony złożeń rzeczownikowych i przymiotnikowych (samodzielne i związane).
2000 [razem z Renatą Grzegorczykową] O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I, pod redakcją naukową R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Warszawa, s. 7-10.
2001 Bliskość znaczeniowa nazw barw żółtej i zielonej w polskim językowym obrazie świata, [w:] Prace Filologiczne XLVI, s. 637-647.
2001 O rozumieniu najnowszych zapożyczeń, [w:] Współczesna leksyka. Cz. II. Red. K. Michalewski. Wydawnictwo UŁ. Łódź, s. 156-167.
2001 Polski językowy obraz świata widziany przez pryzmat barwy żółtej, [w:] Obraz sveta v jazyce. Sbornik z přispevků, které zaznely v jazykovedné sekci XXVII. Ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.- 4. kvetna 2000. v prostorách FF UK Praha". Univerzita Karlova v Praze Filozofická Fakulta. Praha, s. 37-51.
2001 Różnorodność i intensywność procesów przejmowania elementów obcych w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Poradnik Językowy 6, s. 2-14.
2001 System słowotwórczy - rozdział w książce z serii Najnowsze dzieje języków słowiańskich „Język polski”, pod redakcją naukową S. Gajdy. Opole, s. 88-107.
2002 Nowe derywaty słowotwórcze i ich struktury konceptualne (na przykładzie języka polskiego), [w:] „Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik (Materialien der 5.
Internationale Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee. Lutherstadt Wittemberg, 20. - 25. September 2001)”. S. Mengel (Hrsg.). Münster - Hamburg - London, LIT Verlag, s. 85-96.
2002 Perspektywy kognitywnego opisu słowotwórstwa (kognitywna interpretacja znaczenia derywatu), [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”. Seria 10. Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003. Warszawa, s. 253-262.
2002 Współczesne słowotwórstwo polskie i czeskie wobec ekspansji zapożyczeń. Poradnik Językowy 8, s. 3-18 [wersja czeska Současná polská a česká slovotvorba a expanze přejatých slov, [w:] "Čeština doma a ve světě. Ročník X. Ústav Českého Jazyka a Teorie Komunikace Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy". Praha, s. 331-343.
2003 Czy w słowotwórstwie pojęcie hybryda jest przydatne? Poradnik Językowy 10, 2003, 3-11 [przedruk w: „Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego”. Red. A. Moroz i M. Wiśniewski. Toruń 2004, s. 111-119].
2003 Językowe i kulturowe odniesienia nazwy barwy żółtej we współczesnej polszczyźnie, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa, s. 99-121.
2003 Kognitywne aspekty tworzenia nowych derywatów słowotwórczych (na przykładzie języka polskiego) - rozdział w książce „Słowotwórstwo / Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich”. Red. nauk. I. Ohnheiser. Universität Innsbruck - Institut für Slawistik. Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej. Opole, s. 411-435.
2003 Opis porównawczy znaczeń podstawowej nazwy barwy zielonej w języku polskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim, szwedzkim i wietnamskim, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 49-68.
2003 Porównanie znaczeń podstawowej nazw barwy żółtej w języku polskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim i szwedzkim, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa, s. 163-188.
2003 Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny (zarys problematyki), [w:] „Internacionalizmy v nové slovní zásobě”. Uspořádaly: Z. Tichá, Rangelova. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Praha, s. 74-83.

2003 Przejawy tendencji do internacjonalizacji w systemach słowotwórczych języków zachodniosłowiańskich - rozdział w książce „Słowotwórstwo / Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich”. Red. nauk. I. Ohnheiser. Universität Innsbruck - Institut für Slawistik. Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej. Opole, s. 78-102.
2003 [razem z Klarą Buzássyovą]: Tendencia k internacionalizácii (s ohžadom na funkčnú diferenciáciu internacionalizácie v rozličných sférach komunikácie) - rozdział w książce „Słowotwórstwo Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich”. Red. nauk. I. Ohnheiser. Universität Innsbruck - Institut für Slawistik. Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. Opole, s. 49-58.
2004 Afiksy, afiksoidy czy człony złożeń? (o aktywnych obcych cząstkach słowotwórczych), [w:] Семантика и прагматика языковых едини. Peд. A. Н. Еремин. Kaлуга, s. 101-112.
2004 Punkt widzenia konceptualizatora jako kategoria kognitywnego opisu derywatów słowotwórczych,[w:] Punkt widzenia w języku i w kulturze. Red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz. Lublin, s. 197-208.
2004 Słowotwórstwo a niektóre założenia kognitywizmu. Poradnik Językowy 2, s. 67-80.
2004 Wpływ najnowszych zapożyczeń na repertuar i funkcje środków słowotwórczych współczesnej polszczyzny, [w:] Праблемы теоріі i гісторьіі славянскага словаўтварэння. Навуковыя рэдaктары: A.A. Лукашанец, З. A. Харытончык. Нацыянальная Aкадэмія Навук Беларусі. Мiнск, s. 39-51.
2004 Zlutá barva v polském a českém jazykovém obrazu světa - hledání prototypového vzoru, [w:] Čítanka textů z kognitivní lingvistiky. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Praha, s. 75-87.
2006 O nowych pracach Czeskiej Akademii Nauk poświęconych neologizmom. Poradnik Językowy 5, s. 3-22.
2006 Słownik Nová slova v češtině - dojrzałe dzieło czeskiej leksykografii, [w:] Prace Filologiczne. T. LI, s. 447-456.
2006 Udział obcych prefiksów w derywacji rzeczownikowej w polszczyźnie przełomu XX/XXI w., [w:] Cлавистика. Cинхрония и диахрония. Mocква, s. 179-192.
2007 Derywaty słowotwórcze w tekście, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIII, s. 125-138.
2007
 Dynamika zjawisk słowotwórczych w tekście, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria XI. Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008. Warszawa, s. 234-242.
2007 Internacjonalizacja współczesnej polszczyzny - szansa czy zagrożenie? [w:] Przegląd Humanistyczny 1, s. 219-228.
2007  Wariantywne  postaci  neologizmów w świetle adaptacyjnej  funkcji   słowotwórstwa, [w:] Prace  Filologiczne LIII, s. 691-699.
2007 Wpływ najnowszych zapożyczeń na dynamikę rzeczownikowych kategorii słowotwórczych w  polszczyźnie, [w:] „Sprachliche Kategorien und die Slwische Wortbildung”. Georg Olms-Verlag, Hildesheim-Zürich-New York, s. 433-446.
2008 
Konsekwencje współczesnej globalizacji w aspekcie językowym, [w:] Aspekte, Kategorien  und Kontakte slavischer Sprachen.
B. Brehmer, K. Fischer, G. Krumbholtz (Hrsg.).  Verlag Dr Kovač. Hamburg, s. 391-403.
2008 Polsko-czeska współpraca semantyczna, [w:] Slovo a smysl. Časopis pro mezioborá bohemistickástudia. 8. Ročník IV (2007). [Wydane w 2008]. Praha, s. 273-276.
2008 ‘Uśmiech’ jako słowo i gest mimiczny. Obraz uśmiechu we współczesnej polszczyźnie, [w:] Pojęcie – słowo – tekst. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 151-166.
2009 Derywacja słowotwórcza a semantyczna, [w:] „Cловообразyваниe u лексикoлoгия Балгарска aкадемия на науките”. Red. Vasilka Radeva, Cvetanka Avramova, Julia Bałtova. Coфия, s. 209-219.
2009 Derywowane anglicyzmy jako wyraz ekspansji słownictwa potocznego  i  środowiskowego w  języku mediów ostatniego ćwierćwiecza. Slavia Meridionalis 9, SOW, Warszawa, s. 1-14.
2009 Internacjonalizacja polskiej leksyki – stan obecny, prognozy na najbliższą przyszłość, [w:] Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Red. Je. Koriakowcewa. Siedlce, s. 11-28.
2009 Jak myślimy i mówimy o intuicji w polszczyźnie? Kognitywna interpretacja pojęcia. Mови та культури у новi Європi: контакти i самобутнiсть. Київ, 2009, s. 576-592.
2009 Neuere Veröffentlichungen der Tschechischen Akademie der Wissenschaften zum Thema Neologismen, [w:] „Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher”.
E. Worbs (Hrsg.) Peter Lang GmbH. Frankfurt AM Main, s. 177-202.
2009 Nowe derywaty słowotwórcze w ujęciu kognitywno-dyskursywnym, [w:] „Gorizonty sovremennoj lingvistiki. Tradicii i novatorstvo”.  Red. V.A. Vinogradov, V.F. Novodranova, N.K. Rjabceva. Jazyki slavianskich Kultur. Rosijskaja Akademija Nauk. Мoskwa, s. 365-374.
2009 Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej w świetle językoznawczych teorii kognitywnych. LingVaria IV, nr 1 (7), s. 49-64.
2009 Prinzipien bei der Ermittlung und Verifizierung von Wortbildungsneologizmen als Nachweis für Internationalisierungstendenzen in der modernen polnischen Sprache, [w:] „Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher”. 
E. Worbs (Hrsg.) Peter Lang GmbH. Frankfurt AM Main, s. 127-143.
2010 Adaptacja słowotwórcza i semantyczna zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie, [w:] 
Вiдобpaжения icтopії тa культуры народу в cлоовотворeнні. Peд. H.Ф.Kлименко i Э.A. KapпіловвськаКиїв, s. 47-59.
2010 Composita – charakterystyczna struktura przełomu XX/XXI w., [w:] Człowiek –  Słowo – Świat. Red. nauk. J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa, Warszawa, s. 351-363.
2010 Czy jeszcze można, wypada, warto zajmować się neologizmami?  (w związku z fotodokumentacyjną metodą badawczą Piotra Wierzchonia), [w:] Słowa - kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów. Red. I. Burkacka, D. Zdunkiewicz-Jedynak, R. Pawelec, Warszawa, s. 193-207.
2010 Innowacje słowotwórcze jako rezultaty integracji pojęciowej (w świetle modelu dynamicznego opartego na uzusie językowym), [w:]
E.B., Пeтрухиа„Новые явления в славянском словообразовании: система и функционирование”, Moskwa, s. 59-70.
2010 Jak użytkownicy polszczyzny  myślą i mówią o doświadczaniu bólu fizycznego?, Poradnik Językowy 9, s. 5-20.
2010 Konceptualizace bolesti v polštině: příspěvek ke srovnávacímu výzkumu, „Slovo a slovesnost”, 71, 4,  s. 298-309.
2010 Perspektivy srovnovávacích výzkumů v oblasti lexikálí sémantiky ve světle kognitivně lingvistických teorií, [w:] Obraz člověka v jazyce. Eds. I. Vaňková & J. Pacovská. Praha, s. 11-30.
2011 Czy nowe zapożyczenia semantyczne przyczyniają się do desakralizacji polszczyzny?, [w:] A. Nagórko, red. Sprachliche Säkularisierung. Westslawisch – Deutsch, Berlin, s. 337–353.
2011 Najnowsze metodologie badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”  LXVII, 117-137.
2011 Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: dynamika procesów sprzyjających internacjonalizacji, [w:] Иccледoвания пo cлaвянcким языкaм 16-1, Ceyл, 125-142.
2012 Drogi do słownika neologizmów współczesnej polszczyzny, Poradnik Językowy 3, 5-21.
2012 Kognitywno-komunikatywna funkcja motywacji słowotwórczej, [w:] Творба речи и њeни pecypcи y cловенским jeзицима. Red. Pajна Драгићевић, Uniwersytet w Belgradzie, Belgrad, s. 53-64.
2012 Miejsce i rola relacji podobieństwa w słowotwórstwie – zarys problematyki, [w:] Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13. Red. J. Sierociuk. Poznań. Wydawnictwo PTPN, s. 191-202.
2012 O derywatach analogicznych i słowotwórstwie analogicznym, [w:] Sprache im Kulturkontext.
Red. H. Burkhardt, R. Hammel, M. Łaziński,  Peter Lang, Berlin, s. 161-171.
2012 Polska leksykografia chronologizacyjna, [w:] Between West and East. Red. R. Genis, E. de Haard, J. Kalsbeek, E. Keizer, J. Stelleman, Amsterdam, s. 683-689.
2012 Szkic do obrazu świadomości we współczesnym języku polskim, [w:] Tělo, smysly, emoce v jazyce. Ed.  Irena Vaňková. Univerzita Karlova v Praze. Filozoficka fakulta. Ustav česke literatury a literarni vědy, Praha, s. 13-22.
2012 Złożony charakter procesów włączania elementów obcych do języka polskiego (na przykładzie zapożyczenia celebryta), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku. Red. A. Mikołajczuk, K. Waszakowa, Warszawa, 290-306.
2013 "Aktywność słowotwórstwa hybrydalnego w najnowszej polszczyźnie", [w:] "Motivované slovov lexikálnom systéme jazyka”.  Red. K. Buzássyová, B. Chocholová. Bratysława 2013: VEDA, vydatel’stvo Slovenskej akadémie vied. Jazykovedný ústav  Ľudovíta Štúra, s. 129-141.
2013 „Profesor Krystyna Kleszczowa. Wybitny językoznawca. Twórcza osobowość. Niewiasta mądra, życzliwa,dzielna…”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXVIII, 12, Kraków 2013, s. 267-271.
2013
 „Studniówka Tuska. O kontekstowym odczytywaniu znaczeń derywatów słowotwórczych”, [w:] „Mówię,więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4”. Red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 127-137.
2014 „Czy można ulec ministrze Joannie Musze? O dystansie między świadomością a normą językową”, [w:] „Język polski – 25 lat po przełomie. / Die polnische Sprache – 25 Jahre nach der Wende”. Red.  D. Rytel-Schwarz, W.F. Schwarz, H.Ch. Trepte, A. Nagórko.
Seria: westostpassagen. Band 21, Hildesheim – Zülrich – New York, Georg Olms Verlag, s. 239-262.
2014 „Dobry, bo naturalny, ale nie tylko. O compositach z segmentem eko- w języku polskim”, [w:] Српскијезик xix. Студије српске и словенске. Cерија i, год. xix. Kатедре за српски језик. филолошки факултет, Београд, s. 335-350.
2014 ”Perspektywy badań konfrontacyjnych słowotwórstwa,  Swetlana Mengel (Hg.): Slavische Wortbildung im Vergleich.
Theoretische und pragmatische Aspekte. LIT-Verlag Dr. W Hopf, Berlin 2014 (= Slavica Varia Halensia, Bd. 12), s. 1-28.
2014 „Pojęciowo-leksykalny obraz świadomości  we współczesnej polszczyźnie (wprowadzenie do problematyki)”. – Prace Filologiczne LXIV, cz.2, s. 313-334.
2014 „Współczesna myśl słowotwórcza a dydaktyka uniwersytecka (wybrane zagadnienia)”, BiuletynPolskiego Towarzystwa Językoznawczego LXX, s. 167-187.
2015 Foreign word-formation in Polish – rozdział w książce Word-formation. An International Handbook of the Languages of Europe.Eds. Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer, Berlin. De Gruyter Mouton, s. 1566-1582.

2015 Kognitywistyczne ujęcia derywatów słowotwórczych a koncepcja Miloša Dokulila, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXI, s. 111-126.

2015 Pragmatyka słowotwórczego działania. Kontynuacja myśli Marii Honowskiej o technikach stawania się form słowotwórczych, LingVaria 1/19, s. 99-108.

2015 Zjawiska słowotwórcze w zdarzeniach użycia językowego (na przykładzie compositów z segmentami bio- i eko- w języku polskim), Poradnik Językowy Poradnik Językowy 9, s. 7-27.

2015 (razem z M. Falkowską): Przedmowa do tomu „Pojęcia zapisane w języku”, Warszawa 2015, s. 7-9.

2016 Aktualność niektórych idei i koncepcji teoretycznych    Profesora Witolda Doroszewskiego z zakresu semantyki i słowotwórstwa – Poradnik Językowy 1, 2016, 31-44

2016 Kontekstowe innowacje słowotwórcze w internetowych tekstach publicystycznych i w ich komentarzach. Studium przypadku, [w:] Tošović, Branko, Wonisch, Arno (Hg.,ред./ur.), Wortbildung und Internet. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee, 2016, 499-512. 

2016 Między życiem a śmiercią. O określeniach odnoszących się do wybranych długotrwałych stanów zaburzeń świadomości. Red. Lucie Saicová Římalová, Irena Vaňková: Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, s. 24-37.

2017 Derywaty słowotwórcze jako kontekstowe struktury pojęciowe o podwójnej referencji, Biuletyn PTJ LXXII, 2016, 232-247.

2017 O kreatywnym użyciu innowacji słowotwórczych, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, D. Filar, P. Krzyżanowski, red., Lublin 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 849868.

2017 O normatywności systemowych i asystemowych derywatów słowotwórczych. (Interpretacja zjawiska z punktu widzenia relacji między uczestnikami aktu  komunikacyjnego); PF LXXI, s. 313–333.

2017 Composita kontaminacyjne jako rezultaty procesów analogii i anomalii, [w:] P. Łozowski, A. Głaz, Route 66: from Deep Structures to Surface Meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on his 66th Birthday, s. 93-109. 

2018 Reinterpretacja procesów integracji przestrzeni mentalnych w wyrazach słowotwórczo pochodnych (na przykładzie compositum biopenetracja), [w:] Dociekania kognitywne, A. Libura, D. Bębeniec, H. Kowalewski, red., Kraków, Universitas, s. 223-237+6.

2018 Akt słowotwórczy jako specyficzny sposób działania nadawcy i odbiorcy, [w:] Ku rzeczom niebłahym, J. Chojak, Z. Zaron, red., Warszawa, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej, s. 93-106

2018 Zjawiska uniwerbizacji słowotwórczej w tekstach współczesnej polszczyzny,  [w:] Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima. Zbornik radova Osamnaesta međunarodna naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavistaSarajevo, 4–7. aprila 2017, Uredica Amela Šehović. Slavistički komitet Sarajevo, Sarajewo, s. 481-495.

2018 Nowe derywaty jako wymierne skutki zróżnicowanych oddziaływań zapożyczeń leksykalnych na słowotwórstwo polszczyzny XXI w., [w:] Jazykovedný časopis, roč. 69, č. 3, s. 534-546.

(w druku) Internacjonalizacja w słowotwórstwie polszczyzny przełomu XX i XXI w. jako przykład jednostronnych kontaktów językowych, Biuletyn PTJ, LXXV.

(w druku) Co o stanie nieświadomości mówią wybrane leksykony i konteksty użycia wyrażenia nieświadomość, Prace Filologiczne.

(w druku) Zjawiska uniwerbizacji słowotwórczej w tekstach współczesnej polszczyzny. Sarajewo

(w druku) Komunikacyjny opis słowotwórstwa współczesnej polszczyzny w dydaktyce akademickiej. Ołomuniec

 

Redakcja naukowa

2000 [z R. Grzegorczykową] tomu „Studia z semantyki porównawczej.  Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne.  Cz. I.”, Warszawa. WUW, s. 340.
2003 [z Renatą Grzegorczykową] tomu „Studia z semantyki porównawczej.  Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne. Cz. II”, Warszawa. WUW, s. 370.
2005, książki I. Bjelajevej, Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim. Warszawa, s. 227.
2007 [z A. Mikołajczuk] Poradnik Językowy, 4, przygotowany z okazji 50-lecia pracy naukowej pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Renaty  Grzegorczykowej.
2008 [z R. Grzegorczykową] tomu „Pojęcie – słowo – tekst”, Warszawa. WUW,  s. 289.
2010 [z J. Chojak  i T. Korpyszem] tomu „Człowiek – Słowo – Świat”, Warszawa. WUW, s. 373.
2012 [z A. Mikołajczuk] tomu Odkrywanie znaczeń w języku. Warszawa. WUW, ss. 332.
2014 tomu Prac Filologicznych LXIV, cz.2, ss. 360.

2015 (z M. Falkowską) tomu „Pojęcia zapisane w języku”, Warszawa. Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ss. 216.

2017 książki autorskiej Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim. Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 230.

 

Recenzje naukowe opublikowane w czasopismach

1976 (Krystyna Chruścińska): H. Rybicka „Losy wyrazów obcych w języku polskim”. Warszawa 1976, s. 151, [w:] Poradnik Językowy 7, s. 328-329.
1978 „Prace Językoznawcze 3”. Prace Naukowe Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach nr 133. Katowice 1976, [w:] Przeglšd Humanistyczny 1, s. 208-212.
1978 „Padesát let polonistyky na Univerzitě Karlově v Praze. Prace z dějin slavistyky IV”. Praha 1977, s. 250, [w:] Poradnik Językowy 4, s. 169-170.
1979 D. Wesołowska „Neosemantyzmy współczesnego języka polskiego”. Kraków 1977, s. 140, [w:] Przegląd Humanistyczny 2, s. 177-181.
1980 R. Grzegorczykowa, J. Puzynina „Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime”. Warszawa 1979, ss. 324, [w:] „Język. Teoria – Dydaktyka”. Kielce, s. 252-266.
1981 M. Dokulil „Teoria derywacji”. Przekład z czeskiego: A. Bluszcz i J. Stachowski. Wrocław 1979, s. 291, [w:] Poradnik Językowy 2-3, s. 150-154.
1983 S. Grabias „O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo”. Lublin 1980, s. 214, [w:] Poradnik Językowy 9, s. 626-630.
1984 A. Zagrodnikowa „Nowe wyrazy i wyrażenia w prasie”. Kraków 1982, s. 350, [w:] Przegląd Humanistyczny 9-10, s.147-154.
1987 M. Skarżyński „Tworzenie wyrazów w języku polskim”, Kielce 1981, s. 141, [w:] Język. Teoria - Dydaktyka. Kielce, s. 319-329.
1993 E.A. Земская „Слвообразованиe как деятельность”. PAН, Москва 1992, Nauka, s. 220, [w:] Poradnik Językowy 6, s. 360-365.
2009 Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Динамичнi пpоцеси  в сyчacнoмy yкpaїнськoмy лeкcикoнi. Нацioнальнa aкадемiя наук України. Iнститут мовознавства iм. O.O. Потебнi. Kиїв 2008,  s. 336, [w:] Rocznik Slawistyczny T. LVIII. PAN. Komitet Słowianoznawstwa, Warszawa, s. 192-198.
2012 A. Mikołajczuk, Obraz radości we współczesnej polszczyźnie. Wydawnictwo naukowe „Semper”, Warszawa 2009, s. 357 – Poradnik Językowy z. 10, s. 113-118.

 

Bibliografie

1977 [z Anną Pasoń] (Krystyna Chruścińska): „Bibliografia prac prof. Witolda Doroszewskiego za lata 1961-1976”, [w:] Prace Filologiczne XXVII, s.13-29.
1978 [z Katarzyną Lubaczewską]: „Materiały do bibliografii słowotwórstwa języków słowiańskich”. Zeszyt V pod red. J. Puzyniny. Warszawa, s.139.
1983 „Bibliografia prac naukowych prof. Haliny Kurkowskiej za lata 1948 – 1983”, [w:] Prace Filologiczne XXXIII, s. 25-33.
1998 [z Anną Kadyjewską] Bibliografia prac profesor Jadwigi Puzyniny. Prace Filologiczne, XLIII, Warszawa, s. 27-44.
2007 Bibliografia prac Profesor Jadwigi Puzyniny [od roku 1998], [w:] Przegląd Humanistyczny 1, s. 234-242.

 

Przekłady

2000 Galina Javorska: O podstawowych nazwach barw w języku ukraińskim (materiały do badań porównawczych), [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 29-38.
2000 Viktorija Petruničeva: Paleta barw w języku rosyjskim (o przymiotnikowych nazwach barw), [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 39-58.
2003 Irena Vaňkova: Językowe i kulturowe odniesienia czeskiej nazwy barwy zelený, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa.. Warszawa, s. 9-22.
2003 Galina Kustova i Ekaterina Rachilina: O nazwach barw зелëный i жëлтый w języku rosyjskim, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II. Red. nauk.  R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 23-36.
2003 Galina Javorska: Ukraiński зелений: głębia symboliki wegetatywnej, [w:] "Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne". Cz. II. Red. nauk. R.Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 37-48.
2003 Irena Vaňkova: Kolory w czeskim językowym obrazie świata: barwa zlutá, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II, pod red. naukową R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 69-98.
2003 Galina Javorska: Ukraińskie nazwy barw жовтий i золотий: świat natury i świat namalowany, [w:] "Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne". Cz. II. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa, s. 123-133.
2008 Irena Vaňková: Dobre imię, dobra opinia i oszczerstwo / pomówienie w  czeskim obrazie świata, [w:] „Pojęcie – słowo – tekst”. Red. nauk. R.    Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 11-26.
2008 [z A. Jakubowską]: Lucie Saicová-Římalová: O ruchu człowieka, [w:] „Pojęcie – słowo – tekst”. Red. naukowa: R. Grzegorczykowa i K. Waszakowa. Warszawa, s. 27-44.
2008 [z A. Jakubowską] Jasňa Šlédrová, Czeski stereotyp nauczyciela i ucznia, [w:] „Pojęcie – słowo – tekst”. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 181-190.

 

Encyklopedie i słowniki

Autorstwo wybranych haseł słowotwórczych w „Innym słowniku języka polskiego”. Red. M. Bańko, Warszawa 2000.

 

Sprawozdania

2003 [razem z K. Kleszczową] Sprawozdanie z konferencji Komisji Słowotwórczej w Mińsku ”Праблемы теоріі i гісторьіі славянскага словаўтварэння”, Мiнск, 2-6.03. 2003 [w:] Poradnik Językowy nr 10, s. 57-63.

 

Artykuły popularnonaukowe

1998 [z Barbarą Subko] Wokół spraw ważnych i istotnych. (Z profesor Jadwigą Puzyniną rozmawiają Barbara Subko i Krystyna Waszakowa). Prace Filologiczne , T. XLIII, Warszawa, s. 15-25.

 

ZESPOŁOWE PRACE BADAWCZE, GRANTY

• 1990-1995 wykonawca w kierowanym przez prof. dr hab. Stanisława Gajdę Międzynarodowym projekcie badawczym „Współczesne przemiany języków słowiańskich (1945 - 1995)”

• Główny wykonawca w kierowanym przez prof. dr hab. Renatę Grzegorczykową międzynarodowym projekcie badawczym „Porównawcza semantyka leksykalna”, realizowanym w latach 1997-1999 na    Uniwersytecie Warszawskim (współpraca z badaczami z Uniwersytetów w Pradze, Moskwie, Kijowie, Sztokholmie) 
• Praca w międzynarodowym zespole slawistów nad syntezą słowotwórstwa języków słowiańskich w aspekcie porównawczym pt. „Slovoobrazovanije / Nominacija” (przygotowanie dwóch rozdziałów). Kierownik zespołu: prof. Ingeborg Ohnheiser; zakończenie prac nad książką - 2003 r. – wykonawca
• Realizacja projektu badawczego nr rej. 1H01D012026 „Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny” (grant indywidualny) – lata 2004-2007

 

UDZIAŁ W PRACACH KOMITETÓW REDAKCYJNYCH

Prace Filologiczne - od 1997

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH (POLSKICH I ZAGRANICZNYCH)

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1977); członek Zarządu PTJ (od 2014)

Członek Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka (od 1976)

Członek Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 1998)
Członek Korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2004-2017).

Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywnego (od 2013); członek Rady Naukowej (od 2014)

Członek Komitetu Językoznawstwa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (kadencja 2015-2018)

 

Wyróżnienia i nagrody krajowe i międzynarodowe (rodzaj nagrody, kraj, data):

·         Nagroda Rektora UW (kilkakrotnie w latach 90.)

·         Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską – 1983

·         Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną – 1995

·         Medal Komisji Edukacji Narodowej

·         Medal Honorowy Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu  w Amsterdamie wraz z listem gratulacyjnym JE Ambasadora RP w Hadze; nagroda międzynarodowa za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Amsterdamskiego (w podziękowaniu za 25 lat współpracy  dydaktycznej); 11 IX 2014 r.

Wyróżnienie JM Rektora UW „w uznaniu zasług dla prestiżu i rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”( 1 X 2015)

 

 

 
 

http://193.0.75.12/ZBG/templates/wm_07/images/space.gif

 
następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk