Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Aktualności arrow Pracownicy arrow dr Marta Chojnacka-Kuraś  
19.05.2019.
dr Marta Chojnacka-Kuraś

dr Marta Chojnacka-Kuraś
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

ŻYCIORYS

od 2013 zatrudniona w Instytucie Języka Polskiego UW (od 2017 r. na stanowisku adiunkta)

2008-2013 studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego UW, stopień naukowy doktora w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy Semantyka bólu we współczesnej polszczyźnie, promotor: prof. dr hab. Krystyna Waszakowa

2011-2012 Studium Edytorstwa Współczesnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2006-2009 Pomagisterskie Studium Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, tytuł logopedy dyplomowanego na podstawie pracy Semantyka barw u osób z afazją (studium), napisanej pod kierunkiem doc. dr Marii Przybysz-Piwko

2003-2008 studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW; tytuł magistra filologii polskiej na podstawie pracy Mąż i żona oraz inne określenia kobiet i mężczyzn pozostające w relacji do związku małżeńskiego – studium semantyczne, promotor: prof. dr hab. Krystyna Waszakowa

 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA I ORGANIZACYJNA

2018 - przewodnicząca komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej "Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji" (Warszawa 8.06.2018)

2018 - sekretarz i współorganizator III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Komunikacja w medycynie" (Warszawa 30.11-01.12.2018)

2017 - sekretarz i współorganizator II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Komunikacja w medycynie" (Warszawa 27-28.10.2017)

2016 - sekretarz Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego

2016 - sekretarz i współorganizator I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Komunikacja w medycynie" (Warszawa 22.10.2016)

2016 - współorganizator i juror konkursu "Dialog na zdrowie - znaczenie komunikacji w procesie leczenia" 

2014 - współorganizator XXIV Konferencji polsko-czeskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze (Warszawa 29-30.09.2014)

2009-2012 - Sekretarz Zakładu Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego (zakładowy koordynator systemu USOS)

2009 - Sekretarz Podkomisji Językoznawczej I kwalifikującej na studia doktoranckie

 

WYJAZDY NAUKOWE, STYPENDIA ZAGRANICZNE, SZKOLENIA

IX 2018 - Amsterdam, wyjazd naukowo-dydaktyczny w ramach programu Erasmus+; zajęcia fonetyczno-logopedyczne ze studentami slawistyki (uczącymi się języka polskiego) Uniwersytetu w Amsterdamie; gościnny wykład "Research on medical communication and discourse in Poland"  

VI 2015 - Kraków, udział w Letniej Szkole Humanistyki Cyfrowej, organizowanej przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN oraz Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL; warsztaty z zastosowania narzędzi informatycznych w badaniach humanistycznych

lipiec 2014 - Hamburg, dwutygodniowy pobyt naukowy w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Hamburgu; wystąpienie "How we talk about physical pain in the contemporary Polish language" w ramach instytutowych spotkań „Slavistik am Dienstag”

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

semantyka leksykalna, gramatyka języka polskiego, lingwistyka kognitywna, komunikacja medyczna
profil Academia.edu: https://uw.academia.edu/MartaChojnackaKura%C5%9B

 

WYKAZ PUBLIKACJI

Monografie

2016, Semantyka bólu we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa

Artykuły

2018, Choroba w ujęciu językowo-kulturowym i medycznym (na przykładzie rekonstrukcji obrazu migreny w polszczyźnie), [w:] Tyle się we mnie słów zebrało... Szkice o języku i tekstach, red. B. Pędzich, M. Wanot-Miśtura, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa, s. 61-77.

2018, Obrazowanie małżeństwa we współczesnym katolickim dyskursie religijnym (na wybranych przykładach), [w:] Dociekania kognitywne, red. A. Libura, D. Bębeniec, H. Kowalewski, Kraków: Universitas, s. 135-154.

2017, Komunikacja medyczna jako obszar badań lingwistycznych, [w:] "Prace Filologiczne" LXXI, Warszawa, s. 45-57.

2015, Kategoria ‘małżeństwo’ w systemie leksykalnym i pojęciowym współczesnej polszczyzny, [w:] Pojęcia zapisane w języku, red. M. Falkowska, K. Waszakowa, Warszawa, s. 170–187.

2014, O metaforycznej konceptualizacji bólu we współczesnej polszczyźnie, [w:] „Prace Filologiczne”, tom LXIV, cz. 2, s. 33-54.

2013, [współautor: Marta Falkowska], Sprawozdanie z seminarium naukowego „Metodologie językoznawstwa V” (Łódź, 9.05.2012), [w:] „Poradnik Językowy” 3, s. 100-103

2012f, Głowa mi pęka, w gardle mnie drapie, ząb ćmi, a w krzyżu łupie. Metaforyczne obrazowanie bólu we współczesnej polszczyźnie, [w:] Tělo, smysly, emoce v jazyce, red. I. Vaňková, Praha, s. 147-157

2012e, [współautorzy: A. Wesołek, P. Śliwiński], Named entity annotation in the National Corpus of Polish, [w:] „Prace Filologiczne”, LXIII, Warszawa, s. 85-98.

2012d, [współautorzy: A. Savary, D. Skowrońska, P. Śliwiński, A. Wesołek], Anotacja jednostek nazewniczych, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 129-167

2012c, Czy wyrażenia ból głowy i ból rozstania odsyłają do tego samego pojęcia ‘ból’?, [w:] Odkrywanie znaczeń w języku, red. A. Mikołajczuk i K. Waszakowa, Warszawa, s. 170–186

2012b, Rama interpretacyjna pojęcia ‘ból’ we współczesnej polszczyźnie, [w:] „Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV)”, Band 15, red. E. Kislova, K. Knapik-Gawin, E. Kubicka, K. Szafraniec, M. Tomancová, S. Ulrich, München – Berlin – Washington, s. 40-47

2012a, Badania porównawcze nad językową konceptualizacją ‘bólu’, [w:] „Poradnik Językowy” s. 48-64

2010b, Środki leksykalne służące wyrażaniu różnych faz bólu w języku polskim, [w:] „Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV)”, Band 13, red. K. B. Fischer, G. Krumbholz, M. Lazar, J. Rabiega-Wiśniewska, Műnchen – Berlin

2010a, Ból wśród opisów uczuć w polszczyźnie, [w:] Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW, Warszawa, s. 95-103 (wydanie elektroniczne)

2008, Nowe oblicze bezżenności. Singiel jako zjawisko społeczne i językowe, [w:] „Poradnik Językowy” nr 9, s. 81–88

Sprawozdania i recenzje

2016, [współautor: Antonina Doroszewska], Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Komunikacja w medycynie", [w:] "Sztuka Leczenia" 2, s. 73-74.

2013, [współautor: Marta Falkowska], Sprawozdanie z seminarium naukowego „Metodologie językoznawstwa V” (Łódź, 9.05.2012), [w:] „Poradnik Językowy” 3, s. 100-103

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Warszawa 2018, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie", referat Leksyka dotycząca bólu fizycznego i sposoby komunikowania bólu w podręcznikach do nauki języka polskiego dla studentów medycyny

Warszawa 2018, Konferencja Naukowa "Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji", referat Medycyna narracyjna z perspektywy lingwistyki i poetyki kognitywnej

Wrocław 2017, ogólnopolska konferencja "Dyskurs (para)medyczny - gatunki, funkcje, przeobrażenia", referat Kiedy WALKA staje się PODRÓŻĄ. O przeobrażeniach metafor opisujących doświadczenie chorowania ze względu na typ lub fazę choroby 

Rzeszów 2017, międzynarodowa konferencja "Językoznawstwo kognitywne w roku 2017", referat Kognitywno-antropologiczne podstawy medycyny narracyjnej

Kraków 2017, ogólnopolska konferencja naukowa "Obraz choroby w dyskursie kulturowym", referat Chorować, czyli żyć aż do końca. Instrukcja obsługi choroby według księdza Jana Kaczkowskiego

Kraków 2017, II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach", referat Ciamajdan, oszołomstwo i puczyści. O zjawiskach słowotwórczych w komentarzach internetowych na temat wydarzeń sejmowych z grudnia 2016 r.

Olsztyn 2016, międzynarodowa konferencja "Językoznawstwo kognitywne w roku 2016", referat Choroba w ujęciu językowym i medycznym (na przykładzie rekonstrukcji obrazu migreny w polszczyźnie)

Warszawa 2016, konferencja IJP UW "Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i zadania w badaniach nad językiem polskim", referat Komunikacja medyczna jako obszar badań lingwistycznych

Kielce 2015,  LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, referat Jednostki leksykalne: partner, partnerka i związek partnerski we współczesnej polszczyźnie

Lublin 2015, międzynarodowa konferencja „Językoznawstwo kognitywne w roku 2015”, referat Obrazowanie małżeństwa i małżonków we współczesnym dyskursie religijnym

Bydgoszcz 2015, międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Sztuka rozmowy podstawą diagnozy” (10-11.04.2015), referat Przydatność językowej analizy wypowiedzi w diagnostyce medycznej i terapii (na przykładzie lingwistycznego ujęcia sytuacji odczuwania bólu)

Częstochowa 2014, międzynarodowa konferencja „Językoznawstwo kognitywne w roku 2014”, referat Kategoria ‘małżeństwo’ w systemie leksykalnym i pojęciowym współczesnej polszczyzny

Łódź 2014, udział w seminarium metodologicznym „Metodologie językoznawstwa VI”, bez referatu

Warszawa 2013, Sympozjum semantyczne Człowiek – język – rzeczywistość, referat O metaforycznej konceptualizacji bólu we współczesnej polszczyźnie

Praga 2012, XXIII Konferencja polsko-czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze, referat Głowa mi pęka, w gardle mnie drapie, ząb ćmi, a w krzyżu łupie. Metaforyczne obrazowanie bólu we współczesnej polszczyźnie (przedstawiła Krystyna Waszakowa)

Łódź 2012, udział w seminarium metodologicznym „Metodologie językoznawstwa V”, bez referatu

Praga 2011, międzynarodowa konferencja POLYSLAV XV, referat Ramy interpretacyjne pojęcia ‘ból’ we współczesnej polszczyźnie

Warszawa 2010, XXII Konferencja polsko-czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze, referat Czy wyrażenia ból głowy i ból rozstania odsyłają do tego samego pojęcia ‘bólu’?

Warszawa 2010, międzynarodowa konferencja SLAVICORP, referat Named Entity Annotation in the National Corpus of Polish [współautor: A. Savary]

Warszawa 2010, III Studenckie Forum Badań nad Językiem, referat Jak wyrazić i zrozumieć cierpienie fizyczne? Język wobec bólu

Warszawa 2009, II konferencja Glosa do leksykografii polskiej, referat O definicjach czasownika boleć w słownikach języka polskiego

Warszawa 2009, konferencja Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW, referat Ból wśród opisów uczuć w polszczyźnie

Hamburg 2009, międzynarodowa konferencja POLYSLAV XIII, referat Jak nas boli? Środki leksykalne służące wyrażaniu różnych faz bólu

Warszawa 2009, II Studenckie Forum Badań nad Językiem, referat Wykorzystanie koncepcji prototypu w semantycznej analizie jednostek leksykalnych (na przykładzie pojęcia ‘małżeństwo’)

Rzeczka 2008, konferencja Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa V: najnowsze teorie i metodologie, referat Niebezpieczne związki. Semantyka określeń nieformalnych relacji między kobietą i mężczyzną

Murzasihle 2008, konferencja Językoznawczego Koła Naukowego UW Język – Kultura – Tożsamość, referat Nowe oblicze bezżenności. Singiel jako zjawisko społeczne i językowe

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

2016-2018, SYNAMET – mikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dyskursie (projekt nr 2014/15/B/HS2/00182, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)

XI–XII 2013, Instytut Podstaw Informatyki PAN, współpraca przy realizacji projektu CLARIN-PL (zlecenie STB-15/W8/I32)

VI–XI 2012, Instytut Podstaw Informatyki PAN, praca w Zespole Inżynierii Lingwistycznej w ramach projektu ATLAS (projekt europejski ICT PSP nr 250467)

2011–2012, Narodowy Korpus Języka Polskiego, współpraca przy projekcie Słowa dnia

2010–2011, Narodowy Korpus Języka Polskiego, współpraca przy anotacji i superanotacji poziomu nazw własnych i jednostek nazewniczych NKJP (projekt badawczo-rozwojowy nr R17 003 03

 

CZŁONKOWSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Slawistów POLYSLAV (od 2009)

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej (od 2014, funkcja sekretarza)

Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN (kadencja 2015–2018)

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (od 2015)

Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 2015)

 
« poprzedni artykuł
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk