Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Aktualności arrow Współpracownicy z innych jednostek arrow prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa  
19.05.2019.
prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa

prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa

ŻYCIORYS NAUKOWY

2001 - profesor emerytowany
1982 - 2001 - kierownik Zakładu Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego
1995 - profesor zwyczajny
1981 - 1984 - dyrektor Instytutu Języka Polskiego
1983 - profesor nadzwyczajny
1976 - 1979 - wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego
1974 - doktor habilitowany, na podstawie książki Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków. (1975, Ossolineum, Wrocław.)
1964 - doktor, na podstawie książki Czasowniki odimienne we współczesnym języku polskim (1969, Ossolineum, Wrocław.)

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁOWYCH PRACACH BADAWCZYCH

kierowanie międzynarodowym projektem badawczym "Porównawcza semantyka leksykalna", realizowanym w latach 1997 - 1999 na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z językoznawcami z Uniwersytetów w Pradze, Moskwie, Kijowie, Sztokholmie.

od 1977 roku członek Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

PUBLIKACJE

Objaśnienia skrótów:

Biul. PTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
JP - Język Polski
PorJ - Poradnik Językowy
PF - Prace Filologiczne
Przegl.Hum. - Przegląd Humanistyczny

KSIĄŻKI

2012, Świat widziany poprzez słowa. Szkice z semantyki leksykalnej. Red. naukowa A. Mikołajczuk. Wyd. UW, ss. 345.

2010, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. IV, rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 217.

2007, Wstęp do językoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 209.

2004, Wykłady z polskiej składni, wyd. V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 159.

2002, Wykłady z polskiej składni, wyd. IV, PWN, Warszawa, ss. 157.

2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. III rozszerzone, PWN, ss. 182.

1999, Wykłady z polskiej składni, wyd. III, PWN, Warszawa, ss. 159.

1998, Wykłady z polskiej składni, wyd. II poprawione, PWN, Warszawa, ss. 159.

1996, Wykłady z polskiej składni, PWN, Warszawa, ss. 159.

1995, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. II, PWN, Warszawa, ss. 186.

1990, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, PWN, Warszawa, ss. 186.

1984, Zarys słowotwórstwa polskiego: słowotwórstwo opisowe. Skrypt dla studentów filologii polskiej, wyd. VI, PWN, Warszawa, ss. 96.

1982, Zarys słowotwórstwa polskiego: słowotwórstwo opisowe. Skrypt dla studentów filologii polskiej, wyd. V, PWN, Warszawa, ss. 96.

1981, Zarys słowotwórstwa polskiego: słowotwórstwo opisowe. Skrypt dla studentów filologii polskiej, wyd. IV poprawione, PWN, Warszawa-Łódź, ss. 96.

1979, Zarys słowotwórstwa polskiego: słowotwórstwo opisowe. Skrypt dla studentów filologii polskiej, wyd. III, poprawione, PWN, Warszawa - Łódź, ss. 98.

1979, [wspólnie z J. Puzynina], Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, PWN, Warszawa, ss. 324.

1975, Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków, Ossolineum, Wrocław, ss. 134.

1974, Zarys słowotwórstwa polskiego. Skrypt dla studentów filologii polskiej. Cz. 1. Słowotwórstwo opisowe, wyd. II, Wyd. UW, Warszawa, ss. 220.

1973, [wraz z zespołem kierowanym z J.Puzyniną], Indeks a tergo do "Słownika języka polskiego" W. Doroszewskiego, PWN, Warszawa, ss. 558.

1972, Zarys słowotwórstwa polskiego. Skrypt dla studentów filologii polskiej. Cz.1. Słowotwórstwo opisowe, Wyd. UW, Warszawa, ss. 200.

1969, Czasowniki odimienne we współczesnym języku polskim, Ossolineum, Wrocław, ss. 118.

1965, [wspólnie z J.Puzynina, Z.Kurzowa], Indeks a tergo do "Słownika języka polskiego" S.B. Lindego, Wyd. UW, Warszawa, ss. 392.

1963, [wspólnie z J. Puzynina, B. Strumiński], Zeszyt próbny indeksu słowotwórczego do "Słownika języka polskiego" pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Redaktor naukowy W. Doroszewski, Wyd. UW, Warszawa, ss. 188.

REDAKCJE

2008,  R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Pojęcie, słowo, tekst, Wyd. UW, Warszawa, ss. 334.

2003, R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Studia z semantyki porównawczej: nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, cz. II, Wyd. UW, Warszawa, ss. 370.

2000, R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Studia z semantyki porównawczej: nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, cz. I, Wyd. UW, Warszawa, ss. 344.

1999, R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, wyd. III, poprawione, PWN, Warszawa, ss. 359.

1998, R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, wyd. II, zmienione, PWN, Warszawa, ss. 633.

1997, R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, Wyd. UW, Warszawa, ss. 213.

1996, R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska, Językowa kategoryzacja świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 356.

1993, R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Studia semantyczne, Wyd. UW, Warszawa, ss. 243.

1991, (Red.) J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Język a kultura, t. IV, Funkcje języka i wypowiedzi, Wiedza o Kulturze, Wrocław, ss. 194.

1988, R. Grzegorczykowa, B. Klebanowska, Studia nad językiem polskim, Wydawnictwa UW, Warszawa, ss. 201.

1984, R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, PWN, Warszawa, ss. 560.

ARTYKUŁY (od 1990)

2012, Różne rozumienia wyrazu 'godność' we współczesnej polszczyźnie, (w:) Odkrywanie znaczeń w języku, red. A. Mikołajczuk, K. Waszakowa, Wyd. UW, Warszawa, s. 13-29.

2012, O różnych rozumieniach pojęcia sekularyzacji (desakralizacji) i sakralizacji w języku, (w:) Sprache im Kulturkontext, red. H. Burkhardt, R. Hammel, M. Łaziński,  Peter Lang, Berlin, s. 325- 333.

2012, Jeszcze o zagadkowej genezie współczesnego znaczenia słowa 'prawie', (w:) Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leksykologii, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa, s. 141-149.

2011, Jeszcze o rozumieniu JOS-u w perspektywie badań porównawczych: Problem inwariantu pojęciowego, „Etnolingwistyka”, t. 23, s. 217-225.

2011, R. Grzegorczykowa, A.E. Piotrowska, Kształtowanie się pojęcia godności w dziejach polszczyzny, (w:) Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku, red. A. Janowska, M. Pastuchowa, R. Pawelec, Wydawnictwo Neriton, Warszawa, s. 79-149.

2010, Jeszcze w sprawie znaczeń przymiotników odrzeczownikowych, (w:) Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 147-157.

2010, Język jako forma poznania świata i narzędzie myślenia, (w:) Człowiek, słowo, świat, red. J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa, Wyd. UW, Warszawa, s. 36-40.

2010, Problémy pojetí jazykového obrazu světa v perspektivě srovnávacích výzkumů, Slovo a slovesnost 71, s. 275-287.

2009, Błogosławieni czy szczęśliwi? (Uwagi w związku z nowym tłumaczeniem Błogosławieństw), (w:) Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, t. 2, red. S. Koziara, W. Przyczyna, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", Tarnów, s. 293-306; (również w:) Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) IV. Materiały z konferencji, Gniezno 22-24 września 2008, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2009, s. 369-378.

2009, Obraz umysłu człowieka w świetle danych językowych. Rekonstrukcja „naiwnej psychologii”, (w:) Swoistość człowieka? Rozumność, red. G. Bugajak, J. Tomczyk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s. 37-51.

2009, Problem znaczeń tekstowych w świetle nowych teorii języka, (w:) W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej, Kraków 16-17 maja 2008, Biblioteka „LingVariów”, t. 2, red. M. Skarżyński, M. Szpiczakowska, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 231-241.

2009, Profesor Maria Honowska (24 grudnia 1924 – 7 stycznia 2009), (w:) Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 44, red. nacz. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 9-13.

2009, Punkty dyskusyjne w rozumieniu pojęcia językowego obrazu świata – widziane z perspektywy badań porównawczych, Etnolingwistyka, t. 21, s. 15-29.

2009, Rozumienie pojęcia odpowiedzialności w wypowiedziach Jana Pawła II skierowanych do młodzieży, (w:) Jan Paweł II odnowiciel mowy polskiej, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, WiS, Poznań, s. 199-207.

2008, Cechy swoiste naturalnego języka ludzkiego, (w:) Swoistość człowieka? Język, red. J. Tomczyk, G. Bugajak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s. 115-130.

2008, Kilka refleksji na temat istoty, zakresu i cech swoistych języka religijnego, PorJ, z. 10, s. 3-12.

2008, Od wspólnoty do obcości. Rozwój znaczeniowy polskiego przymiotnika 'obcy' na tle słowiańskim, Etnolingwistyka, t. 20, s. 39-50.

2008, O различиях в восприятии понятия `вины’ в польском и русском языках, tłum. Nina Perčinskaja, (w:) Динамические модели:  Cлово. Предложение. Текст. Сборник статей в честь Е.В. Падучевой, Языки Славянских Культур, Moskwa, s. 214-224.

2008, O tak zwanej reprezentatywnej funkcji języka w świetle nowszych badań psycholingwistycznych, (w:) Język a Kultura: tom jubileuszowy,  red. A. Dąbrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 129-141.

2008, `Pamiętanie’ i `przypominanie sobie’ wśród innych aktów mentalnych (na podstawie danych języka polskiego), (w:) Pojęcie – słowo – tekst, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Wyd. UW, Warszawa, s. 193-206.

2008, Pojęcie `winy’ i jego różne rozumienia w języku polskim i rosyjskim, PF, t. LIV, s. 143-152.

2008, Znaczenia współczesne i geneza wyrażeń deontycznych 'należy coś (z)robić', 'wypada coś (z)robić', (w:) Reverendissimæ Halinæ Satkiewicz cum magna æstimatione, red. G. Dąbkowski,  Wydawnictwo Plejada, Warszawa, s. 131-143.

2007, Kontrowersje wokół pojęcia `winowajcy’ i `dłużnika’ w tłumaczeniach Modlitwy Pańskiej, (w:) Język religijny dawniej i dziś III. Materiały z konferencji, Poznań 24-26 kwietnia 2006,  red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, s. 280-288.

2007, Oblicza prawdy (rozumienie prawdy w perspektywie semantycznej), Przegl.Hum., r. LI, nr 1, s. 9-13.

2007, O terapeutycznej funkcji mowy na tle innych funkcji wypowiedzi, (w:) Językowe, psychologiczne i etyczne aspekty komunikacji lekarza z pacjentem. Materiały konferencyjne sesji naukowej zorganizowanej 29 listopada 2006 roku przez Radę Języka Polskiego przy prezydium Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie oraz Polską Unię Onkologii wraz z Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, oprac. M. Kącka, Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, (Warszawa), s. 7-16.

2007, Refleksje w związku z artykułem Andrzeja Bogusławskiego 'Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich wzajemnej relacji', Przegl.Hum. 1, Przegl.Hum. 5, s. 85-86.

2007, Rozwój semantyczny leksemów 'winien', 'powinien', (w:) Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk, R. Pawelec, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, s. 235-243.

2007, Wypowiedź w związku z myślami Jana Pawła II o języku – w rozdziale: O języku Papieża, (w:) Świat słowa Jana Pawła II. Refleksje – wspomnienia – opinie, oprac. M. Dalgiewicz, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów, s. 109-110.

2006, Co o fenomenie duchowości mówi język?, (w:) Fenomen duchowości, red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 21-28.

2006, Geneza łącznikowego znaczenia czasowników 'zostać' i 'stać się', Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska. Językoznawstwo, Toruń, LXII, z. 377, s. 3-8.

2006, Podstawowe funkcje języka a dialog lekarz - pacjent, (w:) Komunikacja lekarz - pacjent w diagnostyce i leczeniu nowotworów. Materiały konferencyjne sesji satelitarnej IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, zorganizowanej w dniach 5-7 października 2005 r. przez Polską Unię Onkologiczną i Komisję Języka w Medycynie i Naukach Przyrodniczych Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, oprac. A. Hącia, Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 19-26.

2006, Polskie przymiotniki temporalne na tle ogólnej językowej konceptuałizacji czasu, (w:) Język a kultura, t. 19: Czas - język - kultura, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 33-43.

2006, Witold Doroszewski jako badacz i nauczyciel widziany z perspektywy późniejszego rozwoju językoznawstwa, (w:) Sens, prawda, wartość: filozofia języka i nauki w dziełach Kazimierza Ajdukiewicza, Witolda Doroszewskiego, Tadeusza i Janiny Kotarbińskich, Romana Suszki i Władysława Tatarkiewicza, red. J. Pelc, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa, s. 263-268.

2006, Z dziejów wykształcania się abstrakcyjnych znaczeń wyrazów: rozwój semantyczny czasownika 'zależeć', Prace Filologiczne, t. LI, s. 171-178.

2006, Zakres tworzenia konstrukcji zwrotnych i wzajemnościowych z zaimkiem 'się', (w:) Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu, red. I. Bobrowski, K. Kowalik, Wydawnictwo Lexis, Kraków, s. 215-222.

2005, Głosy w dyskusji nad referatami, (w:) Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 71, 80, 167-168, 237-238, 251.

2005, Nazwy wymiarów jako określenia cech psychicznych człowieka, (w:) Przestrzeń w języku i w kulturze. Problemy teoretyczne. Interpretacje tekstów religijnych, red. J. Adamowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 27-39.

2005, Podstawowe funkcje języka a dialog lekarz - pacjent. Przegląd Urologiczny, nr 34, s. 37-39.

2005, Wypowiedzi religijne jako forma uczestnictwa w sacrum, (w:) Język religijny dawniej i dziś, (w:) Materiały z konferencji Gniezno 3-5 czerwca 2004, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań, s. 15-24.

2005, Z problemów semantyki porównawczej: polski przymiotnik 'dobry' i jego innosłowiańskie odpowiedniki, (w:) Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane Profesor Marii Honowskiej, red. H. Mieczkowska, B. Suchoń-Chmiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 105-112.

2005, R. Grzegorczykowa. J. Linde-Usiekniewicz, The Polish dimension adjectives głęboki 'deep’ and płytki 'shallow’, (w:) Studies in lexical semantics: colours, measures, and mental predicates, red. B. Nilsson, E. Teodorowicz-Hellman (Stockholm Slavic Papers 2005, nr 11), Stockholms Universitei Slaviska Institutionen, Stockholm, s. 49-74.

2004, Idee kognitywizmu jako podstawa badań porównawczych w zakresie semantyki, Etnolingwistyka, t. 16, s. 75-84.

2004, О раскаянии, покаянии и других актах, связанных с чувствам вины, (w:) Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура. Сборник статей в честь Н.Д. Арутюновой, ред. Ю.Д. Апресян, Языки Славянской Культуры, Москва, s. 556-563.

2004, Pojęcie 'ofiary’ w polu semantycznym 'dawania’. Rozumienie ofiary w chrześcijaństwie, (w:) Fenomen daru, red. A. Grzegorczyk, J. Grad, R. Koschany, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 169-177.

2004, Problem uniwersaliów, genezy i rozwoju języka (Refleksje w związku z książką Jean Aitchison: Ziarna mowy: początki i rozwój języka, Warszawa 2002), Biuletyn PTJ, z. 60, s. 207-215.

2004, Profesor Henryk Wróbel jako badacz współczesnej polszczyzny, (w:) H. Wróbel, Z problemów gramatyki polskiej i słowiańskiej. Księga jubileuszowa, red. M. Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 7-12.

2004, Punkt widzenia nadawcy w znaczeniach leksemów, (w:) Punkt widzenia w języku i w kulturze, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 161-176.

2004, Vnímání čichem a jeho označování v polském jazyce, |w:) Čitanka textů z kognitivní linguistiky I, red. J. Šlédrová, I. Vaňková, Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka faculta, Praha. s. 61-73.

2003, Głosy w dyskusji nad referatami, (w:) Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 28, 57, 71.

2003, Jeszcze w sprawie rozumienia 'dobra' i 'dobroci', (w:) Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 261-272.

2003, Kształtowanie się czasownikowych wykładników przyczynowości w dziejach polszczyzny, (w:) Anabasis. Prace ofiarowane profesor Krystynie Pisarkowej, red. I. Bobrowski, Wydawnictwo Lexis, Kraków, s. 99-106.

2003, O przyznawaniu się do winy i aktach pokrewnych, Etyka, nr 36, s. 225-229.

2003, Problem ról semantycznych aktantów predykatu w świetle nowych teorii języka, (w:) Études linguistiques romano-slaves offertes à Stanislav Karolak, red. W. Banyś, L. Bednarczuk, K. Polański, Wydawnictwo Edukacja, Kraków, s. 203-210.

2003, Uwagi o przeciwstawieniu 'wiedzy ’ i 'sądu', (w:) Studia z semantyki porównawczej: nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, сz. II, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Wyd. UW, Warszawa, s. 347-353.

2003, Znaczenia przenośne polskich przymiotników wymiarów, (w:) Studia z semantyki porównawczej: nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, сz. II, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Wyd. UW, Warszawa, s. 233-258.

2003, Znaczenia współczesne i rozwój semantyczny czasownika 'polegać', (w:) Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego, red. M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, M. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego, Toruń, s. 227-232.

2002, Osobliwości polskich orzeczeń imiennych, Studia Slavica VI, Ostrava, s. 77-80.

2002, Problem interpretacji tzw. zdań bezpodmiotowych (w:) Z problematyki kształcenia językowego, Białystok.

2002, Własności składniowe i semantyczne czasowników 'okazać', 'okazać się', (w:) Składnia, stylistyka, struktura tekstu: księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampeł, red. M. Krauz, K. Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, s. 158-164.

2001, Kategorie gramatyczne, (w:) Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin (wznowienie), s. 453-467.

2001, (wraz z B. Szymankiem) Kategorie słowotwórcze w perspektywie kognitywnej, (w:) Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin (wznowienie).

2001, Rozwój koncepcji języka w lingwistyce XX wieku, (w:) Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S. Dubisz, S. Gajda, Warszawa, s. 55-63.

2001, O zkoumání rozdílu v jazykových obrazech světa: obraz psychiky člověka v prostorových metaforách, (w:) Obraz světa v jazyce, Praha, s. 5-18.

2001, O specyficznych funkcjach wypowiedzi religijnych, Etnolingwistyka 13.

2001, Jeszcze o aspekcie czasowników ruchu (w:) Nie bez znaczenia, Prace ofiarowane prof. Zygmuntowi Saloniemu, Białystok.

2000, 'Coraz' jako wykładnik intensyfikacji cechy we współczesnej polszczyźnie, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Lublin-Polonia, t. XVIII, sectio FF, s. 93-97.

1999, Przysłówek, (w:) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla, wyd. III, poprawione, PWN, Warszawa, s. 524-535.

1999, [wspólnie z J. Puzynina], Problemy ogólne słowotwórstwa, Słowotwórstwo rzeczowników, (w:) ibidem, s. 361-388; 389-468.

1998, Langues et conceptualisations du monde, (w:) Langues et peuples d'Europe centrale et orientale dans la culture française. Culture & société de l'Est, pod red. D. Bartol-Jarosińskiej, Instytut d'Études Slaves, Paris, s. 27-37.

1998, Obraz `sumienia' w języku polskim na tle porównawczym, PF, t. XLIII, s. 175-184.

1998, O rozumieniu prototypu i stereotypu we współczesnych teoriach semantycznych, (w:) Język a kultura, t. XII, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, pod red. J. Anusiewicza i J. Bartmińskiego, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 109-115.

1998, Przysłówek, (w:) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla, wyd. II, zmienione, PWN, Warszawa, s. 524-535.

1998, [wspólnie z J. Puzynina], Problemy ogólne słowotwórstwa, Rzeczownik, (w:) ibidem, s. 361-388; 389-468.

1997, Nowe spojrzenie na kategorie aspektu w perspektywie semantyki kognitywnej, (w:) Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, pod red. R. Grzegorczykowej i Z. Zaron, Wyd. UW, Warszawa, s. 25-38.

1997, O pewnym szczególnym typie modalności epistemicznej, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Językoznawcze, t. IX, z. 192, s. 63-68.

1997, O projekcie badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej, (w:) Język polski w kraju i za granicą. Materiały Międzynarodowej Konferencji Polonistów, Warszawa 14-16 września 1995 r., pod red. B. Janowskiej i J. Porayskiego-Pomsty, t. I, Elipsa, Warszawa, s. 43-51.

1996, Filozoficzne aspekty kategoryzacji, (w:) Językowa kategoryzacja świata, pod red. R. Grzegorczykowej i A. Pajdzińskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 11-26.

1996, Polskie leksemy z wbudowaną informacją anaforyzacyjną, (w:) Anafora w strukturze tekstu, pod red. M. Grochowskiego, Energeia, Warszawa, s. 71-77.

1995, Funkcje modalne niektórych zaimków nieokreślonych we współczesnej polszczyźnie, (w:) Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, pod red. M. Grochowskiego, Toruń, s. 143-149.

1995, Jak rozumieć kreatywny charakter języka?, (w:) Kreowanie świata w tekstach, pod red. A.M. Lewickiego i R. Tokarskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 13-24.

1995, Jeszcze w sprawie ustalania granic jednostki leksykalnej, Biul. PTJ, t. LI, s. 67-74.

1995, Wpływ etymologii na współczesne rozumienie znaczeń wyrazów, (w:) Studia z językoznawstwa słowiańskiego. Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, nr 14, Kraków, s. 59-62.

1994, Polskie przymiotniki jako sygnały aktualizacji temporalnej wypowiedzi, (w:) Gramatika i semantika na slavjanskite ezici v komunikativen aspekt, pod red. D.Staniševej i R.Nicolovej, Sofija, s. 45-54.

1994, Opis lingwistyczny a opis logiczny (refleksje w związku z książką Barbary Stanosz "10 wykładów z filozofii języka"), Studia Semiotyczne, t. XIX/XX, s. 43-47.

1993, Kategorie gramatyczne, (w:) Encyklopedia kultury polskiej XX w., t. II, Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 445-458.

1993, O pojęciu nominacji językowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze, nr 17-18, s. 99-103.

1993, 'Pokora', 'pycha' i pojęcia pokrewne, (w:) Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne I, pod red. J. Bartmińskiego, M. Mazurkiewicz-Brzozowskiej, Wyd.UMCS, Lublin, s. 23-39.

1993, Temporality and factivity. Polish complex sentences, (w:) Study in Polish Morphology and Syntax, pod red. G.Hentschela i R. Laskowskiego, München, s. 189-207.

1993, Teoretyczne i metodologiczne problemy semantyki w perspektywie tzw. kognitywnej teorii języka, (w:) Studia semantyczne, pod red. R. Grzegorczykowej i Z. Zaron, Wyd. UW, Warszawa, s. 9-22.

1993, Znaczenie wyrażeń a wiedza o świecie, (w:) O definicjach i definiowaniu, pod red. J. Bartmińskiego, R. Tokarskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 73-82.

1993, [wspólnie z B. Szymczak], Kategorie słowotwórcze w perspektywie kognitywnej, (w:) Encyklopedia kultury polskiej XX w., t. II, Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 459-474.

1993, Wspomnienie o Docent Emilii Kozarzewskiej, PorJ, nr 1-2, s. 1-4.

1992, Demut, Hochmut und verwandte Begriffe im Polnischen, (w:) Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niemieckim, pod red. G. Falkenberga, N. Friesa, J. Puzyniny, Wyd. UW, Warszawa, s. 193-209.

1992, Kognitywne ujęcie znaczenia a problem realizmu filozoficznego, (w:) Język a kultura, t. VIII, Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej, pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 37-41.

1992, Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej (zadania i trudności), Z polskich studiów slawistycznych, seria VIII, s. 75-81.

1991, Obelga jako akt mowy, PorJ, nr 5-6, s. 193-200.

1991, O działaniach zamierzonych i mimowolnych, (w:) "Words are physicians for an ailing mind", pod red. M. Grochowskiego i D. Weissa, Sagner Slavistiche Sammlung, Band 17, Verlag Otto Sagner, München, s. 195-200.

1991, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, (w:) Język a kultura, t. IV, Funkcje języka i wypowiedzi, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 11-28.

1991, Problem identyfikacji jednostki leksykalnej, PF, t. XXXVI, s. 277-281.

1991, Składniki znaczeń leksemów a interpretacja semantyczno-pragmatyczna wypowiedzi, PorJ, nr 3-4, s. 87-95.

1991, Wartość referencjalna i modalna zdań względnych, (w:) Problemy gramatyczne języków słowiańskich, pod red. M.Grochowskiego, Warszawa, s. 75-79.

1990, Geneza i współczesne funkcje konstrukcji z bezokolicznikami "czuć", "słychać", "widać", "znać", "stać", PorJ, nr 8, s. 564-571.

1990, Jeszcze o bezosobowych konstrukcjach z 'się', PF, t. XXXV, s. 75-81.

1990, Pojęcie językowego obrazu świata, (w:) Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, s. 41-49.

PRACE ODDANE DO DRUKU

Nazwy wymiarów jako wykładniki intensywności, (w:) Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Elżbiecie Janus, Warszawa.

 
następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk