Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Aktualności arrow Pracownicy arrow dr hab. Magdalena Zawisławska  
19.05.2019.
dr hab. Magdalena Zawisławska

dr hab. Magdalena Zawisławska
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
strona internetowa: www.zawislawska.com

Image

ŻYCIORYS NAUKOWY

Czerwiec 1990 - Zdałam egzaminy i zostałam przyjęta na Wydział Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Na trzecim roku wybrałam specjalizację językoznawczą. Dodatkowo ukończyłam kurs komunikacji interpersonalnej na Wydziale Dziennikarstwa.
Czerwiec 1995 - Obroniłam pracę magisterską na ocenę bardzo dobrą i otrzymałam dyplom z wyróżnieniem.
Wrzesień 1995 - Zostałam przyjęta na stanowisko asystenta w Zakładzie Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego, w Instytucie Języka Polskiego.
Październik 1996 - Zostałam oddelegowana na studia doktoranckie do dnia 30 września 2000 roku.
Październik 2000 - Po oddaniu pracy doktorskiej wróciłam na etat asystenta w Instytucie Języka Polskiego.
Listopad 2000 - Obroniłam pracę doktorską Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie pod kierunkiem prof. dr hab. K. Waszakowej.
Czerwiec 2012 – Rada Wydziału Polonistyki przyznała mi stopień doktora habilitowanego.

STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Protokolantka Rady Wydziału 1995 -1996
Sekretarz rekrutacji (egzamin centralny) - 1995 -1996
Członek Rady Wydziału 1996/97 -1998/99
Opiekun roku 1996/97 - 2000/2001
Sekretarz rekrutacji (egzamin centralny) 2000/2001
Członek komisji układającej pytania na egzamin wstępny 2000/2001
Wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego w kadencji 2002-2005
Członek komisji dydaktycznej w latach 2002-2005
Członek Rady Instytutu IJP i KJOB w latach 2002-2005
Członek rozszerzonego składu Rady Wydziału w roku 2005/2006
Członek zespołu układającego pytania na egzamin centralny 2005/2006
Zastępca dyrektora IJP ds. dydaktycznych i naukowych w kadencji 2012-2016
Członek Rady IJP 2012-2016
Członek Rady Wydziału 2012-2016
Członek Komisji Dydaktycznej WP 2012-2016
Kierownik studium podyplomowego "Polszczyzna a przekład"

Członek Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim w kadencji 2016-2020

 

TEMATYKA BADAWCZA

Semantyka, semantyka kognitywna, język polski jako obcy, językoznawstwo porównawcze, przetwarzanie języka naturalnego

PUBLIKACJE

Książki

Czasowniki percepcji wzrokowej. Ujęcie kognitywne, Warszawa 2004.

Metafory w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych, Warszawa 2011.

Ogrodniczuk Maciej, Głowinska Katarzyna, Kopeć Mateusz, Savary Agata, Zawisławska Magdalena, Coreference Annotation, Resolution and Evaluation in Polish, Walter De Gruyter, 2014.

Artykuły

Sprawozdanie z konferencji w Kazimierzu "Tekst - Dyskurs- Obraz świata", "Poradnik Językowy" 8, 1996.

Czasowniki ujawniania tajemnicy w polszczyźnie, [w:] Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, red R.Grzegorczykowa, Z.Zaron, Warszawa 1997.

The meaning of English verb see nad its Polish equivalent widzieć in a perspective of frame semantics, [w:] TERLI. Trans-Eurppean Language Resources Infrastructure. Proceedings of the Third European Seminar "Translation Equivalence", Montecatini Terme, Italy October 16-18, 1997, ed. by W.Teubert, E.Tognini Bonelli and N.Volz, publ.by The TERLI Association e.V. Institut fur deutsche Sprache, Mannheim, The Tuscan Word Centre, 1998.

Rama interpretacyjna jako narzędzie analizy tekstu, [w:] Tekst, analizy i interpretacje, red. J.Bartmiński, B.Boniecka, Lublin 1998.

Czasowniki widzenia a predykaty mentalne [w:] Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, cz. I, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa 2000.

Funkcje oka w strukturze "Oziminy" W. Berenta, [w:] Semantyka tekstu artystycznego , red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2001.

Sposób odwzorowania sytuacji percepcji wizualnej w polskich czasownikach, [w:] Obraz sveta v jazyce, Sbornik z přispevků, které zaznely v jazykovedné sekci XXVII. ročniku česko-polské meziuniverzitni konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2. - 4. kvetna 2000 v prostorá FF UK Praha, red. I. Vaňková, Praha 2001.

Obraz kobiety w języku, [w:] Wiek kobiet w literaturze, red. J. Zacharska, M. Kochanowski, Białystok 2002, s. 124-129.

Czasowniki oznaczające percepcję wizualną w perspektywie porównawczej [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 10 Językoznawstwo, Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003, Warszawa 2002, s. 271-279.

Kurs języka polskiego jako obcego, LINC/Loki (CD-ROM), Antwerpia, 2002, Centrum voor Taal en Spraak (współautor - Magdalena Derwojedowa).

Obraz VESMIRU v jazyce vedy, "Čeština doma a ve svete", rocznik XI, 2003, str. 37 -43.

Polish and English Verbs of Visual Perception - a Proposal of the Frame Dictionary, [w] Blankenhron R., Błaszczak J., Marzari R. (red.), Beiträge der Europäischen Slavischen Linguistik. Polyslav VI. Monachium 2003, str. 276 - 281.

Metáfora, ciencia y medios de comunicación, współautorzy: Brigitte Nerlich, Pedro J. Chamizo Domínguez, Iina Hellsten, Rafael Rocamora Abellán, "Panace@. Boletin de Medicina y Traducción", vol. IV, nr 13-14, wrzesień-grudzień 2003, str. 267-276.

E-learning: New Opportunities, New Approach, New Problems, współautor: M. Derwojdowa [w:] Practical Applications in Language Corpora, PALC 2003, ed. B. Lewandowska-Tomaszczyk, seria: Łódź Studies in Language, vol. 9, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2004, 475-482.

Opracowanie ankiety Rady Języka Polskiego, [w:] Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, red. E. Wolańska, Warszawa 2007, 269-275.

Obraz wszechświata w języku naukowym, [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk, R. Pawelec, Warszawa 2007, s. 291-297.

Polish WordNet on a Shoestring (współautorzy: Derwojedowa Magdalena; Piasecki Maciej, Szpakowicz Stanisław),W G. Rehm, A. Witt i L. Lemnitzer red. Proceedings of Biannual Conference of the Society for Computational Linguistics and Language Technology, Tübingen, April 11-13 2007, Universität Tübingen, 2007, str.169-178.

Animal names used as insults and derogation in Polish and Spanish, (współautor P. J. Domínguez), Malaga 2007, PHILOLOGIA HISPALENSIS ANO 2006. VOL. XX, 1-38.

Źródła metafory DNA to księga życia, Por. Jęz. 4/2007, 103-109.

Relacje leksykalne w polskiej i czeskiej bazie WordNet, (współautor: M. Derwojedowa) [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 11, Językoznawstwo, Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, Warszawa 2007, str. 15-23.

Relacje semantyczne w Słowosieci, współautor: M. Derwojedowa, „Biuletyn PTJ”,  LXIII, 2007, str. 217-230.

Od zrakové percepce k duševním jem – na vybraných pikla dech polských sloves [w:] Obraz svĕta v jazyce II, red. J. Šlédrova, FF UK Praha, Praha 2007, s. 113-121.

Words, Concepts and Relations in the Construction of Polish  WordNet, współautorzy: M. Derwojedowa, M. Piasecki, S. Szpakowicz, B. Broda, [w:] Proceedings of the Global WordNet Conference, Seged, Hungary January 22–25 2008, red. A. Tanács and D. Csendes and V. Vincze and Ch. Fellbaum, P.Vossen, University of Szeged 2008, s. 162-177.

Ta wspaniała maszyneria, jaką jest mózg…”. Metafory odnoszące się do pojęcia ‘mózgu’ (jego elementów oraz funkcji) w języku nauki [w:] Pojęcie, słowo, tekst, red. R. Grzegorczykowa i K. Waszakowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 89-98.

Nouns in the Wordnet for Polish, współautorzy: M. Derwojedowa, J. Bilińska, M. Głąbska, „Studia Kognitywne” 8, 2008, s. 211-222.

Zbuntowana komórka – metafory w języku biologii, Studia Litteraria Polono Slavica, 8 SOW, Warszawa 2008, s. 71-92.

Verbal Aspect and the Frame Elements in the FrameNet for Polish, współautorzy: J. Linde, M. Derwojedowa, [w:] Proceedings of the XIII Eurolex International Congress, E. Bernal i J. DeCesaris (red.), Barcelona, Universtat Pompeu Fabra 2008, s.1511-1518.

Czarna dziura w gospodarce – przenikanie terminów naukowych do języka potocznego [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie, pod red. I. Burkackiej, R. Pawelca, D. Zdunkiewicz-Jedynak, wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 47-55.

Projekt RAMKI: Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej(ram interpretacyjnych) do opisu polszczyzny, współautorzy: M. Derwojedowa, J. Linde-Usiekniewicz, [w:] Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, red. M. Zawisławska, Elipsa, Warszawa 2010, s. 7-16.

Ramy interpretacyjne jako narzędzie opisu znaczenia [w:]  Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, red. M. Zawisławska, Elipsa, Warszawa 2010, 53-74.

„Duch ve stroji” – obraz organismu v jazyce biologie [w:] Obraz člověka v jazyce, ed. I. Vaňková, J. Pacovská, FF UK Praha, Praha 2010, s. 81-100.

Metafora w języku naukowym na przykładzie nauk przyrodniczych, „Studia Semiotyczne” XVII, 2010, s. 47-58.

Awarie mózgu, powabne kwarki i czarne dziury. Funkcja metafory w języku naukowym [w:] Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk, 9-11 października 2008 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2010, s. 341-353.

Właściwości metafory w tekście (poularno)naukowym, [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka. System - teksty - norma - kodyfikacja, red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 187-196.

Sposoby opisu zapachu perfum (na przykładzie wybranych tekstów z blogów), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku, red. K. Waszakowa, A. Mikołaczuk, Warszawa 2012, 215-227.

Semantic Approach Ti Identity in Coreference Resolution Task, (współautor: Maciej Ogrodniczuk), KI 2012, LNCS 7526, red. B. Glimm, A. Kruger, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, str. 241-244.

Ogrodniczuk Maciej, Zawisławska Magdalena, Głowińska, Katarzyna, Savary Agata. Coreference Annotation Schema for an Inflectional Language. A. Gelbukh (red.): CICLING 2013: Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Part I, LNCS 7816, s. 394–407, Springer, Heidelberg.

Ogrodniczuk Maciej, Głowińska Katarzyna, Kopeć Mateusz, Savary Agata, Zawisławska Magdalena. Interesting Linguistic Features in Coreference Annotation of an Inflectional Language. M. Sun, M. Zhang, D. Lin, H. Wang (red.): 12th China National Conference on Computational Linguistics (12th CCL) and the 1st International Symposium on Natural Language Processing based on Naturally Annotated Big Data (1st NLP-NABD), LNAI 8202, s. 97–108. Springer, Berlin–Heidelberg 2013.

Zawisławska Magdalena, Ogrodniczuk Maciej, The same or just much the same? Problems with coreference from the reader’s perspective, [w:] From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, M. Kuźniak, Agnieszka Libura, Michal Szawerna (eds.), Studies in Language, Culture and Society, Vol 3., Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, 173-184.

Zawisławska Magdalena, Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie, „Prace Filologiczne” LXIV, cz. 2, 2014, 335-350.

Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowinska, Mateusz Kopeć, Agata Savary, Magdalena Zawisławska, Coreference Annotation, Resolution and Evaluation in Polish, Walter De Gruyter, 2014.

Magdalena Zawisławska, Funkcja metafory w rekonstrukcji językowego obrazu świata na przykładzie metaforyki w języku winiarzy, „Poradnik Językowy” 1/2015, 79-88.

Magdalena Zawisławska, Ramowanie a dyskursy konfliktu, [w:] Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura - język - kultura, pod red. W. Boleckiego, W. Solińskiego, M. Gorczyńskiego, wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, 485-498.

Magdalena Zawisławska, 2015, DNA - księga życia. Jak metafora wpływa na znaczenie wyrazów?, „Język a Kultura”, t. 25. 179-191.

Maciej Ogrodniczuk., Magdalena Zawisławska, (2016). Bridging Relations in Polish: Adaptation of Existing Typologies. Proceedings of the Workshop on Coreference Resolution Beyond OntoNotes (CORBON 2016), pp. 16–22. Association for Computational Linguistics, Ann Arbor, Michigan, USA.

Magdalena Zawisławska, O problemach z koreferencją, „Studia Semiotyczne” XXVIII-XXIX, Warszawa 2015, 303-318.

Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowińska, Mateusz Kopeć, Agata Savary, and Magdalena Zawisławska. Polish Coreference Corpus. In Zygmunt Vetulani, Hans Uszkoreit, and Marek Kubis, editors, Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics: 6th Language and Technology Conference, LTC 2013, Poznań, Poland, December 7-9, 2013. Revised  Selected  Papers, volume 9561 of Lecture Notes in Artificial Intelligence, pp.  215–226, Switzerland, 2016. Springer International Publishing.

Magdalena Zawisławska, SYNAMET- A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse, Cognitive Studies| Études cognitives 16, 2016, 107-118.

 

Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, and Maciej Ogrodniczuk. Metaphor annotation in the corpus of Polish. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Language Sense on Computer, pages 16–22, Melbourne, Australia, 2017.

Magdalena Zawisławska, Metafory światła i ciemności. Na przykładzie przymiotników jasny, ciemny, jaskrawy i mroczny, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, red. D. Filar, P. Krzyżanowski, Lublin 2017, 971- 986.

Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Typology of metaphor with the gustatory target domain in Polish wine discourse, „CROSSROADS. A journal of English Studies” 17 2/2017, 76-90. doi: 10.15290/cr.2017.17.2.05

Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, All my sour-sweet days I will lament and love – a comparative analysis of metaphors with the basic taste adjectives in Polish and English, „Cognitive Studies | Études cognitives” 18, 2018, doi: 10.11649/cs.1675

 

 Recenzje naukowe

Recenzja książki: Kövecses, Zoltán (2002), Metaphor: A Practical Introduction, Oxford University Press, lista dyskusyjna LINGUIST List: Vol-13-1703. Sat Jun 15 2002. ISSN: 1068-4875.
Recenzja książki: Inna Bielajeva, "Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim", Warszawa 2005, "Poradnik Językowy" z. 5 2006, 79-82.

Bibliografie

Mikołajczuk, M. Zawisławska, Bibliografia prac prof. dr hab. Renaty Grzegorczykowej opublikowanych w latach 2001-2006, Por. Jęz. 4/2007, 6-9.

Artykuły popularnonaukowe

Alchemia i medycyna - pisma brata Mikołaja z Polski, "Nieznany Świat" 5, 1998.
Magia żydowska w średniowiecznej Polsce, "Midrasz" 9 (41), 2000.

Encyklopedie i słowniki

Autor części haseł w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999.
Koordynator materiału polskiego w Wielkim słowniku polsko-angielskim PWN-Oxford, Warszawa 2004.
Encyklopedia szkolna WSIP. Nauka o języku, red. A. Markowski, współautorzy: A. Markowski, I. Burkacka, T. Dobrzyńska, M. Dużyńska-Markowska, A. Hącia, R. Pawelec, E. Rudnicka, Warszawa 2005.

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH KONGRESACH I KONFERENCJACH (W KRAJU I ZA GRANICĄ)

Referat: Ramy jako narzędzie interpretacji tekstu, konferencja w Kazimierzu nad Wisłą 6-9.11.1996, Teks - Dyskurs - Obraz świata.
Referat: The meaning of English verb see nad its Polish equivalent widzieć in a perspective of frame semantics, międzynarodowa konferencja w Montecatini 16-19.10.1997, Translation equivalents. Theory and practice.
Referat: Czasowniki widzenia a predykaty mentalne, Międzynarodowa Konferencja Polsko-Czeska UW i Uniwersytetu Karola, Warszawa 15-18.06.1998.
Referat: Metafory z leksemem oko w "Oziminie" W. Berenta, konferencja w Kazimierzu nad Wisłą 3-6.11.1999, Światy za słowami. Semantyka tekstu artystycznego.
Referat: Sposób odwzorowania sytuacji percepcji wizualnej w polskich czasownikach, XVII Międzynarodowa Konferencja Polsko-Czeska UW i Uniwersytetu Karola, Praga czeska 2-4.05.2000.
Referat: Obraz kobiety w języku, międzynarodowa konferencja IFP Uniwersytetu w Białymstoku, Wiek kobiet w literaturze, 19-21.10.2000.
Referat: Metaphors in the Language of Physics and Astronomy, międzynarodowa konferencja w Pradze, POLYSLAW 6, 27-29.10.2001.
Plakat: Expained Unexpained - Metaphors in the Language of Science, międzynarodowa konferencja dotowana przez Komisję Europejską z programu Research DG, Human Potential Programme, High-Level Scientific Conference, Kerkrade, Holandia, Mind, Language and Metaphor. Euroconference on Consciousness and the Imagination, 20-24 kwietnia 2002.
Referat: Obraz wszechświata w języku naukowym międzynarodowa konferencja, XVIII Konferencja Polsko-Czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola, Warszawa, 11-13 czerwca 2002 r.
Referat: Polish and English Verbs of Visual Perception - a Proposal of the Frame Dictionary, międzynarodowa konferencja w Warszawie, POLYSLAW 7, 26-28.09.2002.
Referat (współautor - M. Derwojedowa): E-Language-Learning: New Opportunities, New Approach, New Problems, międzynarodowa konferencja w Łodzi, PALC 2003 Practical Application in Language Corpora (with session on e-learning), organizator : Wydział Filologii Angielskiej, Uniwersytet w Łodzi, 4 - 6 kwietnia 2003.
Referat (współautor - M. Derwojedowa): Advantages and disadvantages of authentic materials in the CALL, międzynarodowa konferencja Poznań Linguistics Meeting, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2-3.05.2003.
Referat (współautor - M. Derwojedowa):, E-language-learning: an author & teacher point of view, międzynarodowa konferencja Teaching Teachers To Teach Through Technology, organizatorzy: The British Council Poland, IATEFL PL Computer SIG, Wellington Institute of Languages, Gliwice 20-22.06.2003.
Udział: XVII Internatioanel Congress of Linguistics, 24-29.07.2003, Praga, organizatorzy: Uniwersytet Karola w Pradze, Czeska Akademia Nauk, Comité International Permanent des Linguistes.
Referat: Czasowniki oznaczające percepcję wizualną w perspektywie porównawczej, 13 Międzynarodowy Kongres Slawistów 15-21.08.2003 Lublana, organizatorzy: Międzynarodowy Komitet Slawistów, Rząd Republiki Słowenii, Słoweńska Akademia Nauk, Ministerstwo Edukacji i Sportu Republiki Słowenii, Ministerstwo Kultury Republiki Słowenii.
Plakat What do you mean by that? - what makes a metaphor fortunate? konferencja międzynarodowa, Granada, Hiszpania, Mind, Language and Metaphor. European Research Conference, 24-29 kwietnia 2004, współautor: M. Derwojedowa.
Referat Polish verbs of visual perception from the perspective of the frame semantics, konferencja międzynarodowa, Louvain, Belgia, Perspectives on Slavistics, 17-19 września 2004.
Referat Od percepcji wzrokowej do aktów mentalnych. Na wybranych przykładach czasowników polskich, konferencja międzynarodowa, XIX Konferencja Polsko-Czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola, Praga, Czechy, 3-5.11.2004 r.
Referat, DNA - księga życia. Jak metafora wpływa na znaczenie słowa?, Struktura słowa a interpretacja świata - XXXVIII konwersatorium z cyklu "Język a kultura", Uniwersytet Wrocławski, Karpacz 3-5.06.2005.
Referat DNA - a book of life. Metaphors in genetics, konferencja międzynarodowa organizowana przez Uniwersytet w Darmstadzie,. Technisierung/Ästhetisierung - Technological and Aesthetic (Trans)Formations of Society International, Conference of the Postgraduate Graduate College "Technology and Society", October 12 to 14, 2005, Dardmstadt.
Referat Ta wspaniała maszyneria, którą jest mózg... - metafory odnoszące się do pojęcia MÓZG w języku nauki, XX Konferencja Polsko-Czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola, Warszawa 19-21.06.2006.
Referat (współautor - M. Derwojedowa) Relacje słowotwórcze w Polskim WordNecie, LXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Słowotwórstwo. Diachronia - synchronia - perspektywy. Kategoria rodzaju gramatycznego w języku, Szczecin 15-16.09.2006.
Derwojedowa Magdalena; Piasecki Maciej, Szpakowicz Stanisław,
Zawisławska Magdalena. Polish WordNet on a Shoestring, Biannual
Conference of the Society for Computational Linguistics and Language
Technology, Tübingen, April 11-13 2007.
Referat (współautor - M. Derwojedowa) Opis rzeczowników w ramach sieci semantycznej typu WordNet, Międzynarodowa konferencja Studia kognitywne. Semantyka i konfrontacja językowa ze szczególnym uwzględnieniem wielojęzycznych słowników elektronicznych, Zespół Semantyki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (prof. dr hab. V. Kosseska-Toszewa), Warszawa, 10-11 maja 2007.
Referat Metafora z perspektywy ramy interpretacyjnej, Międzynarodowa konferencja Studia kognitywne. Semantyka i konfrontacja językowa ze szczególnym uwzględnieniem wielojęzycznych słowników elektronicznych, Zespół Semantyki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (prof. dr hab. V. Kosseska-Toszewa), Warszawa, 10-11 maja 2007.
Referat (współautor - dr M. Derwojedowa) Ramy interpretacyjne jako rozszerzenie hierarchicznego opisu leksyki w sieciach semantycznych typu WordNet, LXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego "Semantyka leksykalna i gramatyczna", Uniwersytet Śląski, Katowice, 21-22 września 2007 r.
Referat Metafora w języku naukowym, LXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego "Semantyka leksykalna i gramatyczna", Uniwersytet Śląski, Katowice, 21-22 września 2007 r.
Referat "Zbuntowana komórka" - metafory w języku biologii, konferencja "Metafory w dyskursie humanistycznym w mówieniu publicznym i w mowie potocznej", OBTA i Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, 9-10 września 2007, Warszawa.
Referat (współautorzy M. Derwojedowa, M. Piasceki, S. Szpakowicz, B. Broda, Words, Concepts and Relations in the Construction of Polish
WordNet, Global WordNet Conference, University of Seged, Hungary January 22–25 2008.
Referat (współautorzy M. Derwojedowa, J. Linde-Usiekniewicz), Verbal Aspect and the Frame Elements in the FrameNet for Polish, XIII EURALEX International Congress, Barcelona, July 15-19 2008, Universtat Pompeu Fabra.
M. Derwojedowa, M. Zawisławska, Relacje leksykalne w polskiej i czeskiej bazie WordNet, Z polskich studiów slawistycznych, XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, Macedonia, 10-16.09.2008.
M. Zawisławska, J. Linde-Usiekniewicz, M. Derowjedowa, A FrameNet for Polish, Third International Conference of the German Cognitive Linguistics AssociationLeipzig, Germany, September 25 - 27, 2008.
M. Zawisławska, Awarie mózgu, powabne kwarki i czarne dziury – funkcja metafory w języku naukowym, VII Forum Kultury Słowa, Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych, Gdańsk, 9-11 października 2008.
M. Zawisławska, Duch w maszynie – obraz ciała w języku biologii, XXI Konferencja Polsko-Czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola, 10-12.11.2008 r., Uniwersytet Karola, Praga.
Magdalena Zawisławska, plakat Metaphorical nature of the language of science, FNP Workshop, Categorisation of the World through Language, luty 25-28, 2009, Serock.
Magdalena Zawisławska, Some Questionable Issues of the FrameNet: the Case of the Death and Killing Frames, Mondilex Project Open Workshop “Representing Semantics in Digital Lexicography” within an International Scientific Conference Cognitive and Contrastive Studies, IS PAN, 29.06-01.07.2009 r., Warszawa.
Magdalena Derwojedowa, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Magdalena Zawisławska, RAMKI or How Verbs Were Framed, Mondilex Project Open Workshop “Representing Semantics in Digital Lexicography” within an International Scientific Conference Cognitive and Contrastive Studies, IS PAN, 29.06-01.07.2009 r., Warszawa.
M. Zawisławska, From fiery spirits to random-access memory – the evolution of the brain metaphors, Cognitive Poetics and Rhetoric 4.0, Uniwersytet Łódzki, 28-30 styczeń 2010.
Magdalena Zawisławska, Konceptualizacja ‘zapachu’ na przykładzie wybranych blogów, XXII Konferencja polsko-czeska Uniwersytetu Warszawskiego I Uniwersytetu Karola, Warszawa 25-27 października 2010.
Prezentacja haseł językoznawczych w projekcie „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, Serock, 18-20.11.2011 r.
Magdalena Zawisławska, Struny kosmiczne i Wieli wybuch. Wszechświat w metaforze, Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV: Metafory i amalgamaty pojęciowe, Instytut Filologii Polskiej i Katedra Filologii Angielskiej  UWM w Olsztynie, 11-12.05.2012, UMW, Olsztyn.
Maciej Ogrodniczuk, Magdalena Zawisławska, Ten sam czy taki  sam? O problemach z identycznością z perspektywy odbiorcy, konferencja międzynarodowa Językoznawstwo kognitywne w roku 2012, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, Wrocław 17-18 września 2012.
Magdalena Zawisławska, Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie, Sympozjum Semantyczne CZŁOWIEK - JĘZYK - RZECZYWISTOŚĆ, konferencja krajowa, IJP Uniwersytet Warszawski, 18-19.04.2013 r.
Magdalena Zawisławska, Lekarz duszy. O metaforach w popularnych poradnikach psychologicznych, konferencja krajowa, GLOBE 2013. Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy, ILS Uniwersytet Warszawski, 20-22.05.2013.
Magdalena Zawisławska, „Srebrzystoturkusowa cisza” – o metaforach synestezyjnych w języku, Językoznawstwo kognitywne w roku 2013, Społeczna Akademia Nauk oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, Warszawa 16-17.09.2013 r.
Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowińska, Mateusz Kopeć, Agata Savary, Magdalena Zawisławska, 6th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Polish Coreference Corpus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 7-9.12.2013 r. Poznań.
Magdalena Zawisławska, Ramowanie a dyskurs konfliktu, XLI Konferencja Teoretycznoliteracka, Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – Kultura – Język, c., IBL PAN, IFP Uniwersytet Wrocławski, ILCZ Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
Magdalena Zawisławska, Słodkie dźwięki i ostre kolory – rozwój metafory synestezyjnej w języku polskim, LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Kraków 22-23.09.2014 r.

Magdalena Zawisławska, Taste as the source domain in the strong and weak synesthetic metaphors in Polish, e-konferencja Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, 3-6 December, 2015, PTJK, Uniwersytet Wrocławski.

Magdalena Zawisławska, Synesthetic Metaphors in Polish from the perspective of Frame Semantics, Slavic Cognitive Linguistics Conference 2015, 14th annual conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association "Crossing boundaries: taking a cognitive scientific perspective on Slavic languages and linguistics, Universities of Sheffield and Oxford, UK, 9 - 13 December 2015.

Magdalena Zawisławska, Describe Indescribable – Annotation of Synesthetic Metaphors in the Project Synamet, 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication – INPRA 2016, The University of Split, the Faculty of Humanities and Social Science and the Intercultural Pragmatics Journal (Mouton de Gruyter), University of Split, 10-12 June 2016.

Magdalena Zawisławska, Metaphor and Context na konferencji The 1st Context, Cognition and Communication Conference, Context Dependence in Language, Action and Cognition, 15-18 czerwca 2016, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski.

Maciej Ogrodniczuk, Magdalena Zawisławska, The Significance of Broad Context in coreference Resolution, The 1st Context, Cognition and Communication Conference, Context Dependence in Language, Action and Cognition, 15-18 czerwca 2016, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski.

Maciej Ogrodniczuk, Magdalena Zawisławska, Bridging Relations in Polish: Adaptation of Existing Typologies, Workshop on Coreference Resolution Beyond OntoNotes (CORBON 2016), 16 czerwca 2016 r, The 15th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Association for Computational Linguistics, San Diego, California.

Magdalena Zawisławska, „Synamet under construction”. Some problematic issues with annotation of synesthetic metaphors in Polish discourse, RaAm 11 “Metaphor in the Arts, in Media and Communication”, Freie Universität Berlin i RaAM – the Association for Researching and Applying Metaphor, Berlin 1-4 lipca 2016 r.  

Magdalena Zawisławska, Mara Falkowska, Frame-based analysis of synesthetic metaphors in Polish, 6th UK Cognitive Linguistics Conference, School of Linguistics and English Language at Bangor University, Bangor, 19-22.07.2016.

Maciej Ogrodniczuk, Magdalena Zawisławska, Referential relations in Polish: a classification attempt, 10th International  Conference on  Natural Language Processing (HrTAL 2016), Dubrovnik, 29.09-01.10. 2016, Croatian Language Technologies Society, Institute of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb.

Maciej Ogrodniczuk, Magdalena Zawisławska, Frame-based resolution of coreference for a highly inflected language, International FrameNet Workshop, 9th International Conference on Construction Grammar (ICCG9), Federal University of Juiz de Fora, Brazil, 5-7 October 2016.

Magdalena Zawisławska, Pole leksykalne dotyku jako źródło metafor synestezyjnych, 25. česko-polská meziuniverzitní konference 2016. Uniwersytet Warszawski Warszawa – Univerzita Karlova Praha, Uniwersytet Karola, Praga, 19-20.10.2016.

Magdalena Zawisławska, Błękitne płyną wonie. O opisie metafor synestezyjnych w korpusie Synamet, studencka konferencja kognitywistyczna Zderzenia Poznawcze, Uniwersytet Warszawski, 20-21.05.2017.

Magdalena Zawisławska, Building Polish Corpus of Synesthetic Metaphors, 9th International Corpus Linguistics Conference, University of Birmingham, 25-28.07.2017.

Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Maciej Ogrodniczuk, Metaphor annotation in the corpus of Polish, International Joint, Conferences on Artifical Intelligence (IJCAI), 2nd International Workshop on Language Sense on Computer, Melbourne, Australia, 19-25.08.2017.

Magdalena Zawisławska, Słowa-klucze w metaforach synestezyjnych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowa klucze 2017, Organizatorzy: Instytut Języka Polskiego UW, Instytut Germanistyki UW, Fundacja Języka Polskiego oraz Centrum Aleksandra Brücknera w Jenie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 6-7.11.2017.

Magdalena Zawisławska, Mixed, entangled, and narrative metaphors, Catholic University of Portugal, 4th International Conference on Figurative Thought and Language (FTL4), Braga 23-26.10.2018.

 

 

ZAGRANICZNE WYKŁADY, STYPENDIA

8.07.-19.07.1996 - Fourth European Summer School on Language and Speech Communication. "Dialogue Systems", Politechnika w Budapeszcie - był to cykl wykładów poświęconych lingwistyce komputerowej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. systemów dialogowych, czyli programów pozwalających na interakcję z komputerem za pomocą głosu.
10.11-21.11.1997 - Vilem Mathesius Lecture Series 11, Uniwersytet Karola w Pradze - seminarium to poświęcone było prezentacji różnych trendów we współczesnym językoznawstwie, zwłaszcza teorii ram w ujęciu Ch. Fillmore'a.
23.08.5.09.1998 -Summer School "Formal Grammars and their Applications", Uniwersytet w Tartu, Estonia - kurs ten pozwolił się zapoznać z zagadnieniem dotyczącym gramatyk formalnych i ich wykorzystania w systemach komputerowych.
8--14.11.2003 - W ramach umowy między uczelniami. Uniwersytet im. I. Franki, Lwów, Ukraina, wykład Od pojęcia do słowa - ramy interpretacyjne jako narzędzie opisu znaczeń. (BST IJP).
8-15.02.2007 - W ramach umowy Erasmus-Socrates wyjazd na Uniwersytet w Glasgow z wykładem Metafora w języku naukowym oraz ćwiczeniami z gramatyki języka polskiego (składnia II i IV rok).

ZESPOŁOWE PRACE BADAWCZE, GRANTY

W ciągu ostatnich lat brałam udział w następujących projektach badawczych:
1996 -1998 - w ramach grantu indywidualnego, przyznanego przez Research Support Scheme opracowałam temat Magic as a Link between Native Tradition and Foreign Cultural Influences. Celem tego projektu było zbadanie wpływu obcych rytuałów magicznych na kulturę Polski okresu średniowiecza oraz określenie prawdopodobnych dróg, którymi te praktyki mogły do nas przenikać. Napisana przez mnie monografia została zaakceptowana przez RSS. Fragmenty tej pracy zostały wydrukowane w czasopismach: "Nieznany Świat" 5, 1998 oraz "Midrasz" 9 (41), 2000.
luty 1999 - listopad 1999 - pracowałam nad projektem LOKI II- Integration thorough Language and Culture. Był to grant międzynarodowy Erasmus-Socrates, administrowany przez Uniwersytet w Antwerpii. Kierownikiem zespołu polskiego była dr Magdalena Derwojedowa. Celem tego projektu było stworzenie kursu języka polskiego jako obcego dla osób średnio-zaawansowanych.
luty 2000 - listopad 2000 - pod kierownictwem dr Magdaleny Derwojedowej pracuję nad projektem LOKI III - Integration thorough Language and Culture. (grant Erasmus- Socrates). Jest to kontynuacja grantu z roku 1999. Celem jest opracowanie kursu języka polskiego jako obcego dla uczniów zaawansowanych.
marzec 2001 - 19 maj 2002 - projekt LOKI I Integration thorough Language and Culture (grant Erasmus- Socrates, kierownik - dr M. Derwojedowa) - kurs języka polskiego jako obcego dla uczniów początkujących.
maj 2001 - kurs internetowy (wraz z dr M. Derwojedową) Survival Polish dla ośrodka COME UW (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego), adres strony: http://www.come.uw.edu.pl./en/kursy.
01 lipiec - 30 wrzesień 2005 r. - grant dla pracowników naukowych z zagranicy przyznany przez Universytet w Maladze, Hiszpania. Opracowany temat Metafory zwierzęce o pejoratywnym zabarwieniu używane w odniesieniu do człowieka w polskim i hiszpańskim.
01 październik 2005 - 1 październik 2008 roku - wykonawca w grancie MNiL 3 T11C 018 29, pt. Automatyczne metody konstrukcji sieci semantycznej leksemów polskich na potrzeby przetwarzania języka naturalnego, kierownik dr M. Piasecki (Politechnika Wrocławska), pozostali wykonawcy: dr M. Derwojedowa (UW), A. Przepiórkowski (IPI PAN), S. Szpakowicz (UW).
2007-2009 Grant MNiSW N104 024 32/1840 RAMKI: rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej (ram interpretacyjnych) do opisu polszczyzny, kierownik dr hab., prof. UW Jadwiga Linde-Usiekniewicz.
2010-2012 Koordynator i autor haseł w projekcie Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności , kierownik prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Projekt rozwojowy własny N R17 0005 06/2009).
2011-2014- Lingwista w grancie CORE Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich, 6505/B/T02/2011/40, kierownik Maciej Ogrodniczuk IPI PAN.

2015-2017 Wykonawca w grancie Ujednolicona teoria koreferencji w języku polskim i jej korpusowa weryfikacja, grant NCN, 2014/15/B/HS2/03435, kierownik Maciej Ogrodniczuk IPI PAN, 2015-2017.

10.07.2015-10.07.2018 Kierownik projektu Synamet - mikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dyskursie, grant NCN 2014/15/B/HS2/00182. (OPUS 8) http://synamet.uw.edu.pl/

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH (POLSKICH I ZAGRANICZNYCH)

SCLA (Slavic Cognitive Linguistic Association) (członek)

PTJ (członek)

PTJK (członek)

 

AKTYWNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA POZA UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM (WYKŁADY, ODCZYTY)

Wykład na Festiwalu Nauki 2001, Ja - język - świat.

Wykład na Międzynarodowej Szkole Humanistycznej (Fundacja Instytut Artes Liberales, OBTA), maj 2007, Metafora w języku naukowym.

Wystąpienie na seminarium Polskiego Towarzystwa Semiotycznego Metafora w języku naukowym, 23.02.2007.

Wykład na XIII Festiwalu Nauki 2009 (razem z M. Derwojedową), Znaczenia złapane w sieci, czyli o sieciach semantycznych w lingwistyce.

Wykład w ramach Dni Nauki, Polcon 2013, Czarne dziury, pachnące kwarki i księga genów - co robi metafora w języku nauki?, 29.08.2013 r.

Wykład na XVII Festiwalu Nauki 2013, Smakowanie win, 23.09.2013 r.

 

RECENZJE

2013 Recenzja doktorska mgr Marty Chojnackiej-Kuraś

2014 Recenzja wydawnicza książki dr Doroty Filar

 

 

2014 Recenzja wydawnicza książki dr Doroty Filar

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk