Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Aktualności arrow Pracownicy arrow dr hab. Marek Łaziński, prof. UW  
19.05.2019.
dr hab. Marek Łaziński, prof. UW

dr hab. Marek Łaziński, prof. UW
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

ŻYCIORYS NAUKOWY

1985 Świadectwo dojrzałości w XXI LO w Warszawie
1985-1991 Studia filologii polskiej na UW
1990-1991 Stypendium programu Sokrates na uniwersytecie w Konstancji
1992-1997 Asystent w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW
1994-1995 Lektor języka polskiego na Uniwersytecie Stambulskim
Od 1997 Koordynator Korpusu Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN
1997 Tytuł doktora uzyskany na podstawie rozprawy Opozycje aspektowe polskich czasowników oznaczających przekaz informacji
Od 1998 Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW
2007 Habilitacja na podstawie rozprawy O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa (Warszwa 2006)
2008-2009 Docentura gościnna w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (1 semestr)
od 2011 profesor nadzwyczajny UW
2012 Profesura gościnna w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Gutenberga w Moguncji (1 semestr)

TEMATYKA BADAWCZA

Aspekt czasownika
Rodzaj gramatyczny i pleć w języku
Formy adresatywne i grzeczność językowa
Wartościowanie nazw grupowych i poprawność polityczna
Porównawczy opis synonimów
Słowa klucze
Lingwistyka korpusowa, w tym korpusy równoległe
Współczesny język młodzieży
Funkcje bezokolicznika w językach słowiańskich

PUBLIKACJE

Książki

1. Dystynktywny słownik synonimów, Kraków 2004, (współautorki A. Nagórko, H. Burkhardt).
2. O paniach i panach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowe, Warszawa 2006 (http://czytelnia.pwn.pl/o_panach_i_paniach/)
3. Ćwiczenia w: B. Klebanowska: Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim, 2006
4. Słownik nazw miejscowości i mieszkańców z odmianą, PWN 2007 (wstęp i redakcja naukowa)
5. Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, Warszawa 2008

Artykuły i rozdziały w książkach

1. O pojęciu perfectivów tantum i różnych kryteriach ich wydzielania, „Poradnik Językowy” 5-6/1995, s. 1-6.
2. Bezokolicznik czasownika dokonanego jako człon wymagany w zdaniu, „Poradnik Językowy” 1/1996, s. 21-29.
3. Die Sprachenpolitik gegenüber der deutschen Minderheit in Polen, w: (red. R. Marti) Sprachenpolitik in Grenzregionen, Saarbrücken 1997, s. 317-325.
4. Terminatywność jako kategoria stopniowalna, „Prace Filologiczne” XV (1997), s. 99-126, (współautor B. Wiemer).
5. Możliwości rekategoryzacji duratywnej i terminatywnej polskich i niemieckich czasowników przekazu i ich konwersów, w: (red. R. Grzegorczykowa R., A. Pajdzińska): Językowa kategoryzacja świata, Lublin 1997, s. 333-356, (współautor B. Wiemer).
6. Opozycja czasowników mówić-powiedzieć w języku polskim. Analiza leksykalna i aspektowa, w: (red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron) Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, Warszawa 1997, s. 121-148.
7. Die spezifischen Bedeutungen des imperfektiven Aspekts und die lexikalische Bedeutung polnischer Mitteilungsverben, w: (red. M. Giger, T. Menzel, B. Wiemer) Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia, Oldenburg 1998, s. 115-132.
8. Zur Konzeption der Synonymworterbüchern im Polnischen. Beschreibung von Ähnlichkeiten oder Unterschieden? w: (red. K. Böttger, M. Giger, B. Wiemer) Beiträge der Europäischen Slavistik (Polyslav) 2, Monachium 1999, s. 149-160.
9. Różnice znaczeń synonimicznych w korpusie tekstów, „Postscriptum” 27-29, Katowice 1999, s. 28-51.
10. Pan ksiądz i inni panowie. Wtórna funkcja lekceważąca jednostki pan w polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, cz. 1 8/2000, s. 29-38, cz. 2: 9/2000, s. 19-28, Warszawa.
11. Was für ein Perfekt gibt es im modernen Polnisch? w: (red. T. Leuschner) „Linguistik online“ 8 (1/2001), http://www.linguistik-online.de/1_01. [link]
12. Textkorpora in Polen. Ein Überblick, w: (red. K. Böttger, S. Dönninghaus, R. Marzari) Beiträge der Europäischen Slavistik (Polyslav) 4, Monachium 2001, s. 123-133.
13. Die Differenzierung der Synonyme im Fremdsprachunterricht und in der Lexikographie, w: (red. H. Weydt) Langue - Communauté - Signification. Approches en Liguistique Fonctionelle. Actes du XXVeme Colloque International de Linguistique Fonctionelle, Frankfurt/M - Berlin - Bern 2002, s. 240-244.
14. "Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej" w badaniach nad słownictwem polszczyzny dzisiejszej, w: (red. J. Linde-Usiekniewicz) Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, Warszawa 2003, s. 112-124, (współautorka J. Linde-Usiekniewicz).
15. Referenzielle Analyse der Asymmetrie Genus-Sexus im Polnischen, w: (red. R. Blankenhron, J. Błaszczak, R. Marzari) Beiträge der Europäischen Slavischen Linguistik. Polyslav VI. Monachium 2003, s. 87-97.
16. Grammar and Gender in Polish Corpora, w: (red. B. Lewandowska-Tomaszczyk) PALC 2001: Practical Applications in Language Corpora, Łódź Studies in Corpus Linguistics 7, Frankfurt/M 2003, s. 309-327.
17. Uwarunkowania stylistyczne użycia aspektu czasownika, w: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10. Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie, Warszawa 2003, s. 127-136.
18. O tytułach i tytułomanii, „Zeszyty Szkolne” 12, Lublin, s. 73-77.
19. Gender of Forms of Address in Polish. A Corpus Study, w: (red. B. Lewandowska-Tomaszczyk) Practical Applications in Language Corpora. PALC 2003, Frankfurt/M 2004, s. 253-264.
20. Das Genus polnischer Substantive und ihre adressative Funktion, w: (red. W. Gladrow) Das Bild der Gesellschaft im Slawischen und Deutschen, Berlin 2004, s. 171-186.
21. Pan, pani and human vanity. The need for an universal title in the system of Polish forms of address, w: (red. M. Bayer, M. Betsch, R. Zimny) Polyslav 8. Beiträge der Europäischen Slavischen Linguistik, Monachium 2005, s. 103-112.
22. Czy gramatyka może przeszkadzać w porozumieniu kobiety i mężczyzny? w: (red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska) Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków. Materiały z V Forum Kultury Słowa "Polak z Polakiem. Porozumiewanie się. Bariery i pomosty, Lublin, 16-18 października 2003, Lublin 2004, s. 119-146.
23. Słowa klucze w semantyce i statystyce. Słowa tygodnia „Rzeczpospolitej”, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXII, Kraków 2006, s. 57-68(współautorka: M. Szewczyk).
24. Does Polish Murzyn mean Negro? w: (red. B. Brehmer, V. Zdanova, R. Zimny) Polyslav 10. Beiträge der Europäischen Slavischen Linguistik, Monachium 2007, s. 71-77.
25. Między tytułomanią a poufałością. Formy bezdystansowe w polskich komunikatach publicznych, w: Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 6 (57), Wrocław 2007, s. 31-35.
26. Murzyn zrobił swoje. Czy Murzyn może odejść? Historia i przyszłość słowa Murzyn w polszczyźnie, "Poradnik Językowy" 4/2007, s. 47-56.
27. Między tytułomanią a poufałością. Polskie dyrektywy do nieokreślonego adresata na tle słowiańskim, Z polskich studiów slawistycznych, seria XI. Językoznawstwo, Warszawa 2007, s. 129-137.
28. Referencjalne mechanizmy blokady derywacji żeńskiej w polszczyźnie, w: (red. H. Burkhardt, A. Nagórko) Sprachliche Kategorien und die Wortbildung, „Westostpassagen. Slawistische Forschungen und Texte. Literatur, Sprache Kultur“, B. 6, s. 393-406.
29. Wino, kobieta i śpiew. Podmiot złożony osobowo-rzeczowy w polszczyźnie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIII, Kraków 2007, s. 73-80.
30. O głosowaniu i zagłosowaniu. Polityczne aspekty aspektu, w: (red. B. Brehmer, K. Bente Fischer, G. Krumholz), Aspekte, Kategorien und Kontakte slavischer Sprachen. Festschrift für Volkmar Lehmann zum 65. Geburtstag, Hamburg 2008, s. 287-299.
31. Towards the National Corpus of Polish, w: Proceedings of the 6th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2008), http://www.lrec-conf.org/lrec2008, (współautorzy: A. Przepiórkowski, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk).
32. Die Ermittlung neuer Wörter im Korpus. Computer und die Arbeit von Hand, w: (red. E. Worbs) Neue Zeiten- Neue Wörter – Neue Wörterbücher. Internationales Symposium zur Neologismenlexikographie, Germersheim, Frankfurt – Berlin - Bern 2009, Peter Lang, s. 101-106.
33. Polski korpus, w: „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk”, 2 (18)/ 2009, s. 4-7, (współautorzy: R.L. Górski, A. Przepiórkowski, B. Lewandowska-Tomaszczyk).
34. Liczba gramatyczna polskich rzeczowników osobowych a ich odniesienie, w: (red. T. Berger, M. Giger, S. Kurt, I. Mendoza) Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern. Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag, „Wiener slawistischer Almanach“, Sonderband 73, Monachium – Wiedeń 2009, s. 399-409.
35. Murzyn, negr, černoch - Wie weiße Slawen ihre schwarzen Nachbarn nennen?, w: (red. Ch. Voß, A. Nagórko) Die Eurpäizität der Slavia oder die Slavizität Europas, Monachium – Berlin, 2009, s. 187-202.
36. Recent Developments in the National Corpus of Polish, w: (red. J. Levická, R. Garabík) NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Fifth International Conference Slovko. Smolenice, Slovakia, 25-27 September 2009. Proceedeings, Bratysława 2009, s. 302-309 (współautorzy: A. Przepiórkowski, R.L. Górski, P. Pęzik).
37. Klasyfikacja stylistyczna i semantyczna zapożyczeń niemieckich w nowym Słowniku zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, w: Kultura jako przestrzeń dialogu. Polska - Niemcy, Warszawa 2009, s. 91-101.
38. Die stilistische und semantische Klassifikation der deutschen Lehnwörter im neuen Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie [Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Polnischen, w: (red. A. Mróz, A. Niewiadomski) Kultur als Dialogebene. Deutschland - Polen, tłum. D. Pyzowska, M. Szpor, Warszawa 2009, s. 101-112
39. Narodowy Korpus Języka Polskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXV, s. 47-55 (współautorzy: A. Przepiórkowski, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk).
40. Recent Developments in the National Corpus of Polish w: LREC 2010 proceedings, http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/index.html (współautorzy: A. Przepiórkowski, R.L. Górski, P. Pęzik).
41. Wzór stylu i wzór na styl. Zróżnicowanie stylistyczne tekstów Narodowego Korpusu Języka Polskiego, w: (red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska) Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk 2010, s. 41-55 (współautor: R.L. Górski).
42. Polish CDS Corpus. Talkbank: http://childes.psy.cmu.edu/manuals/09slavic.doc; ISBN: 978-1-59642-393-0, (współautorzy: E. Haman, B. Etenkowski, M. Łuniewska, J. Szwabe, E. Dąbrowska, M. Szreder).
43. Polish aspectual prefixes, their order and functions: A study based on the National Corpus of Polish, “Word Structure” 4.2 (2011), s. 231-243.
44. National Corpus of Polish, w: Z. Vetulani (red.): Proceedings of the 5th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Poznań 2011, s. 259-263, (współautorzy: A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, P. Pęzik).
45. Kto imeet uši slyšat’, da slyšit! Funkcje semantyczne bezokolicznika jako nadrzędnego predykatu w zdaniu polskim i rosyjskim, w: Różne formy, różne treści. Tom ofiarowany Profesorowi Markowi Świdzińskiemu, red. M. Bańko, D. Kopcińska, Warszawa, s. 139-150.
46. Jeszcze o kobiecie w dawnej polszczyźnie. Wartościowanie i referencja, w: Burkhardt H., Hammel R., Łaziński M. (red.), Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko, Berliner Slawistische Arbeiten t. 39, Frankfurt 2012, s. 89-98, (współautorka B. Łazińska).
47. Narodowy Korpus Języka Polskiego: geneza i dzień dzisiejszy, w: (red. Przepiórkowski A., Bańko M, Górski R. L., Lewandowska-Tomaszczyk B) Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa 2012, s. 1-10, (współautorzy: A. Przepiórkowski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Bańko, R.L. Górski, P. Pęzik)
48. Typologia tekstów w NKJP, w: Przepiórkowski A., Bańko M, Górski R. L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa 2012, s. 13-23, (współautor R.L. Górski)
49. Reprezentatywność i zrównoważenie korpusu, w: (red. A. Przepiórkowski, M. Bańko M, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk) Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa 2012, 25-36, (współautor R.L. Górski)
50. Słowa dnia, w: (red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk) Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa 2012, s. 275-280, (współautorka A. Andrzejczuk).
51. The Polish-Russian Parallel Corpus and Its Application in the Linguistic Analysis, “Prace Filologiczne” LXIII (2012), 209-218, (współautorzy: M. Kuratczyk, B. Orekhov, E. Słobodjan.
52. Wyraz kobieta w kolokacjach korpusowych. Konotacje dawniejsze i współczesne, w: (red. M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska) Oblicza płci. Język – kultura – edukacja, Lublin 2012, s. 73-85.
53. Practical Applications of the National Corpus of Polish, “Prace Filologiczne” LXIII (2012), 231-240, (współautorzy: A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, P. Pęzik).
54. Statystyka funkcji bezokolicznika w języku polskim, czeskim i rosyjskim, w: Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013. Z polskich studiów slawistycznych. Seria XII. Językoznawstwo, Warszawa, 2012, s. 105-111.
55. Polacy na tle innych systemów grzeczności,  w: Jak zwracają się do siebie Eurpejczycy?, red. M. Marcjanik, Warszawa 2013, 15-31.
56. The National Corpus of Polish (NKJP). Language use and data analysis, w: Travaux de Slavistique 25. [Langues et Langage]. Presses Universitaires de Provence 2013. (red. I. Kor Chahine, Ch. Zaremba), 309-319. (współautorzy: A. Przepiórkowski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Bańko, R.L. Górski, P. Pęzik)
57. Bottlenecks in the Open-Access System: Voices from Around the Globe, w: „Journal of Librarianship and Scholarly Communication” 2(2)/2014, eP1126, 1-10. http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1126 (współautorzy E. Bonacorso et al.).
58. Podvodnye kamni sistemy publikacii otkrytogo dostupa: mnenija v raznyx starax mira, "Naučnaja periodika: problemy i rešenija", 2 (20)/2014, 9-20 (współautorzy E. Bonacorso et al.).
Ozka grla sistema odprtega dostopa: glasovi iz sveta, „Knjižnica/Library” 58(3)/2014, 77-92 (współautorzy E. Bonacorso et al.).
59. Praktyczny przewodnik po korpusach równoległych. Wiadomości wstępne. Korpus ParaSol i Korpus polsko-rosyjski UW, w: Praktyczny przewodnik po korpusach slowiańskich, Warszawa 2014, 198-206.
60. Wörter des Jahres in Polen 2011-2013, w: (red. D. Scheller-Boltz) Język polski 25 la po Przełomie. Die Polnische Sprache – 25 Jahre nach der Wende, Georg Olms, Hildesheim, Zürich – New York, 181-200.
61. Cezar Piernikarski w aspektologii polskiej, w: (red. M. Grochowski, Z. Zaron) Znaki pamięci. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku, Komitet Językoznawstwa PAN, Warszawa, 89-96.
62. The aspect of Polish performatives against the background of politeness rules, "Zeitschrift für Slavische Philologie" t. 70 (14), z. 2., 328-343.
63. Grzeczność, niegrzeczność i grzeczność pozorna. Zmiana wartościowania w systemie adresatywnym na przykładzie tytułów ksiądz i siostra, w: (red. M. Święcicka, M. Pelplińska-Narloch) (nie)grzeczność, interakcja, komunikacja, Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową, Bydgoszcz 2015,  80-92.

Recenzje naukowe

1. Konferencja „Prototypy i profilowanie w języku i w tekście”, „Poradnik Językowy”, 2 (536), Warszawa 1996.
2. G. Koniuszaniec, H. Błaszkowska: Language and Gender in Polish, „Język Polski” LXXXIII (2003) 4/5 , s. 320-324.
3. B. Bartnicka, B. Hansen, W. Klemm, V. Lehmann, H. Satkiewicz: Grammatik des Polnischen, „Poradnik Językowy“ 635 (6/2006), s. 77-80.
4. M. Skibicki: Polnische Grammatik, „Poradnik Językowy” 10/2007, s. 93-95

Recenzje wewnętrzne artykułów i abstraktów konferencyjnych
•    "Lingusitica Copernicana", 2008-2009
•    "Prace Filologiczne", 2009
•    Konferencja „Perspectives on Slavistics”, Hamburg 2008
•    Konferencja „Glosa do leksykografii polskiej”, UW 2009, 2010, 2013
•    "Word Structure", 2010
•    "Slavia Centralis", 2010
•    "Wiener Slawisches Jahrbuch" 2012

Recenzje wydawnicze w czasopismach

Linguistica Copernicana
Prace Filologiczne
Slavia Centralis
Wiener Slawistisches Jahrbuch

Redakcja naukowa i edytorstwo

1. Słownik ortograficzny PWN, 2004, (współautorki: Anna Kłosińska i Barbara Łazińska)
2. B. Klebanowska: Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim, 2006, (redakcja naukowa i ćwiczenia)
3. Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko, red. H. Burkhardt, R. Hammel, M. Łaziński, Berliner Slawistische Arbeiten t. 39, Frankfurt 2012
4. "Prace Filologiczne" LXIII (2012), (redaktor merytoryczny tomu)

W druku

1. Between ingressivity and resultativity. The prefix za- in contemporary Polish from a Cross-Slavic Perspective, w: Perspectives on Slavistics 5.
2. Vid glagola v russkix i pol'skix juridičeskix tekstax, Petresburg.
3. Korpusy w programach badawczych i dydaktyce Instytutu Języka Polskiego UW, w: Polonistyka na Wschodzie, Lwów

RECENZJE PRAC NAUKOWYCH

Recenzje doktorskie
Renata Krupa: Les injoctions en polonias, promotor: Helne Włodarczyk, Université Paris IV Sorbonne, obrona 2011.
Jason Christensen: Russian and Polish Delimitatives and Distributives in PO- in a Cognitive Grammar Framework, promotor Stephe M. Dickey, Kansas University, obrona 2011.
Anna Andrzejczuk: Klasyfikacja onomazjologiczna rzeczowników a ich charakterystyka gramatyczna. Nowy sposób opracowania materiału leksykograficznego, promotor: Włodzimierz Gruszczyński, IJP PAN, obrona 2012.
Małgorzata Ciunowicz: Czyś godzien, aby cię pisać przez wielkie C. Historia człowieka w języku polskim, promotor Radosław Pawelec, UW, obrona 2012.
Magdalena Wanot: Paradygmaty słowotwórcze rzeczowników polskich. Opis gniazdowy, promotor: Hanna Jadacka, UW, obrona 2012.
Paulina Łazarewicz: Analiza formalna czasowników ruchu z wykorzystaniem metod i narzędzi językoznawstwa korpusowego, promotor: Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski, obrona 2015.

Recenzje habilitacyjne
Iwona Burkacka, Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej, UW, kolokwium 2012.
Piotr Kładoczny: Semantyka nazw dźwięków w języku polskim, UWr., kolokwium 2013.

ZAGRANICZNE STAŻE I ZATRUDNIENIE

Krótkie staże i wykłady w ramach programu Erasmus lub umów międzyuniwersyteckich
1. Berlin 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
2. Konstancja 1999, 2002
3. Hamburg 2002
4. Tybinga 2005
5. Germersheim 2002
6. Lwów 2007
7. Moguncja 2008
8. Paryż, Sorbona 2011

Dłuższe staże i zatrudnienie za granicą
1. Berlin, Uniwersytet Humboldtów październik 2008 - marzec 2009 – docentura gościnna 1 semestr
2. Bloomington, Uniersytet Stanowy Indiana kwiecień, maj 2009 – staż w ramach wymiany międzyuniwersyteckiej
3. Uniwersytet Gutenberga w Moguncji, czerwiec, lipiec 2010 – docentura gościnna w ramach programu „Schwerpunkt Polen”
4. Uniwersytet Gutenberga w Moguncji, kwiecień-wrzesień 2012 – profesura gościnna w Instytucie Slawistyki

ZESPOŁOWE PRACE BADAWCZE, GRANTY

1. Dystynktywny opis synonimów i opis polskich kulturemów – projekt Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Humboldtów oraz Wydziału Polonistyki UW, koordynacja ze strony polskiej
2. Narodowy Korpus Języka Polskiego (www.nkjp.pl), członek konsorcjum NKJP
3. Korpus Polsko-Rosyjski (www.pol-ros.polon.uw.edu.pl), kierownik projektu
4. Laboratorium Języka Młodzieży (laboratoriumjezykowe.uw.edu.pl), 2013-2014, opiekun naukowy projektu, koordynator Korpusu Języka Młodzieży

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH (POLSKICH I ZAGRANICZNYCH)

1. Polskie Towarzystwo Językoznawcze
2. Towarzystwo Kultury Języka
3. Stowarzyszenie Młodych Slawistów Polyslav (od 1997 do 2006 roku)
4. Zespół Korpusowy przy Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN
5. Komisja Korpusowa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (p.o. przewodniczący) – www.slavicorp.polon.uw.edu.pl

POZOSTAŁE FORMY AKTYWNOŚCI POLONISTYCZNEJ

1. Jury Olimpiady Polonistycznej
2. Sekretarz kapituły konkursu Słowo roku (slowanaczasie.uw.edu.pl )

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk