Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Aktualności arrow Pracownicy arrow dr Marta Falkowska  
19.05.2019.
dr Marta Falkowska

dr Marta Falkowska
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Image 

ŻYCIORYS

1998 – matura w XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie, klasa o profilu dziennikarsko-językowym

1998-2004 – studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Polonistyki UW, dyplom magistra filologii polskiej na podstawie pracy Unia Europejska z dwóch perspektyw: porównanie dyskursu publicznego o UE w języku polskim i francuskim, promotor: prof. dr hab. R. Grzegorczykowa

2001-2006 – studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, dyplom magistra na podstawie pracy Comparative analysis of colour terms «red» and «czerwony»: linguistic imagery and prototypical denotata in English and Polish, promotor: prof. dr hab. T. P. Krzeszowski

2003 – stypendium Socrates-Erasmus (Uniwersytet Nancy 2, Francja), udział w pracach zespołu Dictionnaire des notions politiques et sociales d'Europe centrale et orientale

2004-2009 – studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego UW (opiekun naukowy: prof. dr hab. K. Waszakowa), stopień naukowy doktora w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy: Semantyka ‘winy’ we współczesnym języku polskim, promotor: prof. dr hab. K. Waszakowa

2010-2011 – asystentka w Instytucie Języka Polskiego UW

od 2012 – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW

STANOWISKA ADMINISTRACYJNE W UW

2004-2008 – członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (przedstawiciel doktorantów)

2004-2005 – protokolantka Rady Wydziału

2005-2006 – koordynatorka ds. obsługi informatycznej Rady Wydziału; protokolantka Rady Wydziału

2006-2007 – sekretarz Zakładu Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego

od 2012 – członek Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego, członek komisji ds. zmian programowych IJP

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

semantyka leksykalna, zwłaszcza w aspekcie porównawczym; gramatyka języka polskiego, gramatyka kognitywna

PUBLIKACJE

(do grudnia 2015)

I Książki

 2012, Semantyka winy we współczesnej polszczyźnie, 220 s., Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

II Rozdziały w książkach i opracowania zbiorowe, artykuły w czasopismach

2006, 'Cisza' i 'milczenie' w poezji Karola Wojtyły, [w:] Karol Wojtyła – poeta, Głażewski J., Sadowski W., Warszawa: Wydawnictwa UW, 83-95

2007a, Scenariusze sytuacji przebaczenia w świetle wybranych eksplikacji czasownika „przebaczać”, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, Kamper-Warejko J., Kaproń-Charzyńska I., Toruń: Wydawnictwo UMK, 2007: 319-328

2007b, Polskie czasowniki „winić”, „obwiniać/obwinić” w kontekście angielskiego „blame”, Prace Filologiczne 52, 89-99

2007c, Pole leksykalno-semantyczne ‘winy’ we współczesnym języku polskim, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Band 10, Brehmer B., Zdanova V., Zimny R., München: Verlag Otto Sagner, 39-46

2007d, Obraz „winy” w polskich pieśniach kościelnych okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy, Poradnik Językowy 4, 25-35

2007e, Modyfikacje znaczeń w dyskursie (na materiałach prasowych dotyczących integracji europejskiej), [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, Mikołajczuk A., Pawelec R., Warszawa: Semper, 256-263

2008a, „Global metaphors?” On metaphors of European integration in Polish, English and French, [w:] Discourse variation across communities, cultures and times, Okulska U., Kowalski G., Warszawa: Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw, 157-182

2008b, Obraz pojęcia ‘winy’ w metaforze WINA TO CIĘŻAR, [w:] Pojęcie – słowo – tekst, Grzegorczykowa R., Waszakowa K., Warszawa: Wydawnictwa UW, 107-115

2009, O predykatach oznaczających przypisanie komuś winy, [w:] Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, Generowicz I., Kaczmarska E., Doliński I. M., Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, 91-102

2010, „Obvinĕní nĕkoho” jako řečový akt. O významu slovesa oskarżać (obviňovat / obžalovávat), [w:] Obraz človĕka v jazyce, Vaňková I., Pacovská J., Praha: Univerzita Karlova v Praze, 131-143

2011, Rzeczownik grzech w języku ogólnym i w języku religijnym, [w:] Sprachliche Säkularisierung (Westslawisch-Deutsch), Nagórko A., Berlin: Olms, Georg, 203-216

2012a, Składniki sytuacji opisywanej jako X skrzywdził Y-a , [w:]Odkrywanie znaczeń w języku, Mikołajczuk A., Waszakowa K., Warszawa: Wydawnictwa UW, 91-101

2012b, Obraz procesu sekularyzacji w tekstach „Naszego Dziennika” i „Tygodnika Powszechnego, [w:] Wortsemantik zwischen Säkulariesierung und (Re)Sakraliesierung öffentlicher Diskurse, Nagórko A., Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms Verlag, 405-423

2012c, Celebryci, gwiazdy i idole. O wybranych nazwach znanych osób we współczesnej polszczyźnie, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 15, Kislova E. et al., München, Berlin, Washington D.C.: Verlag Otto Sagner, 83-89

2012d, „Trochę empatii, człowieku!”. O znaczeniu rzeczownika empatia we współczesnej polszczyźnie, [w:] Tĕlo, smysly, emoce v jazyce, I. Vaňková (ed.), 33-43

2013a, [współautor: Marta Chojnacka-Kuraś], Sprawozdanie z seminarium naukowego Metodologie językoznawstwa V, Poradnik Językowy, z. 3, 100-103

2013b, Confusion all around… On the controversial grammatical status of the Polish word wokół, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 16, Ulrich S. et al., München, Berlin, Washington D.C.: Verlag Otto Sagner, 66-7

2014a, Skala subiektyfikacji a stopień eliptyczności wypowiedzenia. Wybrane zagadnienia, Prace Filologiczne LXIV, część 2, 87-107

2014b, Subjectivity and objectivity in language as seen by Louis Hjelmslev and Ronald W. Langacker, [w:] Cognitive Linguistics in the Making, Rudnicka-Szozda K., Szwedek A. (eds.), Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 41-51

2014c, Mówić o Bogu po ludzku. Uwagi o języku książek religijnych Szymona Hołowni, [w:] Sprachliche Säkularisierung: Semantik und Pragmatik, Nagórko A., Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms Verlag, 101-117

2015, Kształtowanie się polskiej terminologii językoznawstwa kognitywnego (na wybranych przykładach), [w:] Tekst naukowy i jego przekład, Duszak A., Jopek-Bosiacka A., Kowalski G. (red.), Universitas

2016a, Czy istnieją językowe wykładniki empatii? Rekonesans semantyczny, [w:] Gutiérrez Rubio, E., Kislova, E., Kubicka, E. (Hrsg.) 2016. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 19. Wiesbaden, 64-73.

2016b, Czy istnieją językowe wykładniki empatii? Rekonesans semantyczny, [w:] Gutiérrez Rubio, E., Kislova, E., Kubicka, E. (Hrsg.) 2016. Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 64-73. [dostępne online: http://www.polyslav-as.org/en/files?file=files%2Fcompilations%2F19.pdf]

2016c, O funkcjonowaniu rzeczownika empatia we współczesnym polskim dyskursie publicznym, [w:] Saicová Římalová, L., Vaňková I. (Eds.), Lidský život a každodennost v jazyce, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 120-135

2017a, [współautorzy: Magdalena Zawisławska, Maciej Ogrodniczuk] Metaphor annotation in the corpus of Polish, [w:] Proceedings of the 2nd International Workshop on Language Sense on Computer, Melbourne 2017, 16-22.

2017b, Strategie referencjalne w dyskursie a kategoria empatii. Na przykładzie wybranych tekstów prasowych o europejskim kryzysie migracyjnym, [w:] Gutiérrez Rubio, E., Kislova, E., Kruk, D. (Hrsg.) Contributions to the 20th Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 63-73.

2017c, Sposoby konstruowania empatycznego punktu widzenia (na przykładzie wybranych tekstów prasowych o problemie uchodźców i imigrantów), Prace Filologiczne LXXI, 139-150.

2017d, Czy kobiety są „bardziej empatyczne”? W poszukiwaniu wyznaczników empatii w języku, [w:] Knapik, A., Misior-Mroczkowska, A., Chruszczewski, P., Chłopicki, W. (red.) Style komunikacyjne, seria: Język a komunikacja 39, Kraków: Wydawnictwo Tertium, 121-131.

2017e, [współautor: Magdalena Zawisławska] Typology of metaphors with the gustatory target domain in the Polish wine discourse, Crossroads. A Journal of English Studies, Issue 17, 2(2017), 76-90. DOI: 10.15290/cr.2017.17.2.05

2018a, Zrozumieć innych. Wstępny ogląd pola leksykalnego 'empatii' w języku polskim, [w:] Libura, A., Kowalewski, H., Bębeniec, D. (red.), Dociekania kognitywne, Kraków: Universitas, 79-94.

2018b, „Wiem, co czujesz”. O dyskursywnych sygnałach empatii [w:] Pędzich, B., Wanot-Miśtura, M., Zdunkiewicz-Jedynak, D., Tyle się we mnie słów zebrało… Szkice o języku i tekstach, Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”, 175-188.

2018c, [współautor: Magdalena Zawisławska] All my sour-sweet days I will lament and love – a comparative analysis of metaphors with the basic taste adjectives in Polish and English, Cognitive Studies | Études cognitives, 2018(18). DOI: 10.11649/cs.1675

 

w druku: hasła złożone do internetowej encyklopedii (www.sensualnosc.ibl.waw.pl/) powstającej w ramach grantu Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności” nr N R17 0005 06/2009 (kierownik projektu: prof. dr hab. W. Bolecki):

1.    Barwy a uwarunkowania językowo-kulturowe.
2.    Problemy z definicjami nazw barw.
3.    Podstawowe nazwy barw.
4.    Niepodstawowe nazwy barw.
5.    Pole semantyczne nazw barw.
6.    Konotacje nazw barw.
7.    Wzorce prototypowe dla podstawowych nazw barw.
8.    Barwa a kolor.
9.    Percepcja barw.
10.  Symbolika barw w kulturze polskiej.
11.  Wzorce prototypowe dla niepodstawowych nazw barw.

III Przekłady

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Critères des classifications des notions dans le DNPS, [w:] Cahiers DNPS, Linguistique et politique, no 1 et 2/2003, Grégoire H.-C., Bartol D., Nancy: CNRS – ATILF, 2003: 17-28

Współpraca z czasopismem „Prace Filologiczne” – tłumaczenie, redakcja i korekta anglojęzycznych streszczeń artykułów

IV Redakcja naukowa

2014 – E. Gutierréz Rubio, M. Falkowska, E. Kislova, M. Stępień, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 17, München, Berlin, Washington D.C.: Verlag Otto Sagner, 252 s.

2015a –  M. Falkowska, K. Waszakowa (red.), Pojęcia zapisane w języku, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW

2015b – E. Gutierréz Rubio, M. Falkowska, E. Kislova, M. Stępień (eds.), Beiträge zum 18. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). 3.-5. September 2014, Budapest, Die Welt der Slaven /Sammelbände 57, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 252 s.

ZESPOŁOWE PRACE BADAWCZE, GRANTY

2010-2011: wykonawca w grancie „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności” nr N R17 0005 06/2009, kierownik projektu: prof. dr hab. W. Bolecki, http://sensualnosc.ibl.waw.pl/

2015-: wykonawca w grancie „SYNAMET – mikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dyskursie.”, projekt nr 2014/15/B/HS2/00182 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS, kierownik projektu dr hab. Magdalena Zawisławska, http://synamet.uw.edu.pl/ 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Warszawa 2004, konferencja studenckiego koła socjolingwistów ILS „Konwencje i granice języka”; referat Modyfikacje znaczeń w dyskursie

Falenty 2004, międzynarodowa konferencja „GlobE 2004: Bridges and Walls in Metalinguistic Discourse”, referat „Global metaphors”? On metaphors of European integration in Polish, English and French

Warszawa 2005, ogólnopolska konferencja „Karol Wojtyła — poeta”, referat 'Cisza' i 'milczenie' w poezji Karola Wojtyły

Pobierowo 2006, międzynarodowa konferencja „Świat Słowian w języku i w kulturze”, referat Obraz winy w pieśniach kościelnych okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy

Łódź 2006, udział w seminarium metodologicznym „Metodologie językoznawstwa II”, bez referatu

Warszawa 2006, XX Konferencja polsko-czeska, referat Konceptualizacja ‘winy’ we współczesnym języku polskim – metafora WINA to CIĘŻAR

Zamość 2006, międzynarodowa konferencja Polyslav X, referat Pole leksykalno-semantyczne ‘winy’ we współczesnym języku polskim

Warszawa 2006, ogólnopolska konferencja „Historia i współczesność języka polskiego”, referat Polskie i angielskie czasowniki opisujące sytuację winy

Berlin 2007, międzynarodowa konferencja Polyslav XI, referat Konceptualizacja ‘winy’ w języku polskim i angielskim

Toruń 2007, międzynarodowa konferencja „Synchronia i diachronia w językach słowiańskich – zbliżenia i dialogi. Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich”, referat O pojęciu ‘przebaczenia’

Warszawa 2008, międzynarodowa konferencja „Świat ukryty w znaczeniu, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym w językach słowiańskich”, referat Znaczenie wybranych predykatów oznaczających przypisanie komuś winy za P

Łódź 2008, udział w seminarium metodologicznym „Metodologie językoznawstwa III”, bez referatu

Praha 2008, XXI Konferencja polsko-czeska, referat Przypisanie komuś winy jako akt mowy. O znaczeniu czasowników oskarżać i zarzucać

Łódź 2010, udział w seminarium metodologicznym „Metodologie językoznawstwa IV”, bez referatu

Berlin 2010, workshop „Sprachliche Säkularisierung: Religiöser Wortschatz außerhalb religiöser Sprache (im westslawisch-deutschen Sprachraum)”, referat Rzeczownik grzech w języku ogólnym i w języku religijnym

Warszawa 2010, XXII Konferencja polsko-czeska, referat Składniki sytuacji opisywanej jako X skrzywdził Y-a

Praha 2011, międzynarodowa konferencja Polyslav XV, referat O gwiazdach, idolach i celebrytach we współczesnej polszczyźnie

Berlin 2011, międzynarodowa konferencja „Wortsemantik im Spannungsfeld zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung der öffentlichen Diskurse. Deutsch, Polnisch, Slowakisch, Tschechisch”, referat Obraz procesu sekularyzacji w tekstach „Tygodnika Powszechnego” i „Naszego Dziennika”

Łódź 2012, udział w seminarium metodologicznym „Metodologie językoznawstwa V”, bez referatu

Zurych 2012, międzynarodowa konferencja naukowa Polyslav XVI, referat O niektórych przejawach zjawiska subiektyfikacji języku polskim

Praha 2012, XXIII Konferencja polsko-czeska, referat „Trochę empatii, człowieku!”. O znaczeniu rzeczownika empatia we współczesnej polszczyźnie

Warszawa 2013, sympozjum semantyczne „Człowiek – język – rzeczywistość”, referat Skala subiektyfikacji a stopień eliptyczności wypowiedzenia. Wybrane zagadnienia.

Warszawa 2013, międzynarodowa konferencja GlobE 2013, referat Kształtowanie się polskiej terminologii językoznawstwa kognitywnego (na wybranych przykładach) oraz udział w warsztatach Magdaleny Buchty Tłumaczenie jako praca w zespole.

Bangor 2013, międzynarodowa konferencja “Summer School of Cognitive Linguistics”, referat (w sesji plakatowej) Bringing down the curtain on our predecessors? Subjectivity / objectivity as seen by selected 20th-century linguists

Kijów 2013, międzynarodowa konferencja naukowa Polyslav XVII, referat Strategie tłumaczy tekstów naukowych (na przykładzie tłumaczeń prac R. W. Langackera na język polski)

Warszawa 2013, ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego „Językoznawstwo kognitywne w roku 2013”, referat Subiektywność i obiektywność w języku. Ujęcie R. W. Langackera na tle wybranych wcześniejszych interpretacji obu pojęć

Berlin 2013, międzynarodowa konferencja naukowa Sprachliche Säkularisierung – Semantik und Pragmatik, referat: Mówić o Bogu po ludzku. O języku książek religijnych Szymona Hołowni

Łódź 2014, udział w seminarium metodologicznym „Metodologie językoznawstwa VI”, bez referatu

Warszawa 2015, międzynarodowa konferencja naukowa Polyslav XIX, referat: Czy istnieją językowe wykładniki empatii?

Lublin 2015, ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego „Językoznawstwo kognitywne w roku 2015”, referat: Zrozumieć innych. Konceptualizacja 'empatii' we współczesnej polszczyźnie

Warszawa 2015, ogólnopolska konferencja „Dialog pokoleń”, referat: Czy opłaca się inwestować w ten związek? Ekspansywność domeny EKONOMII w polskich metaforach opisujących związki uczuciowe

Kraków 2016, ogólnopolska konferencja naukowa Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” „Style komunikacyjne”, referat: Czy kobiety są „bardziej empatyczne”? Próba wskazania wyznaczników empatycznego stylu komunikacyjnego

Warszawa 2016, ogólnopolska konferencja naukowa „Język jest labiryntem ścieżek”, referat: Konstruowanie kategorii empatii we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie dyskursu medialnego o problemie uchodźców i imigrantów)

Bangor 2016, międzynarodowa konferencja naukowa UK Cognitive Association „6th UK Cognitive Linguistics Conference”, referat: Constructing empathy in Polish discourse on refugees and immigrants

Bangor 2016, (współautor, z Magdaleną Zawisławską) międzynarodowa konferencja naukowa UK Cognitive Association „6th UK Cognitive Linguistics Conference”, referat: Frame-based analysis of synesthetic metaphors in Polish

Moskwa 2016, międzynarodowa konferencja naukowa Polyslav XX, referat: In the eyes of others. Viewpoint and empathy in Polish discourse on refugees and immigrants

Olsztyn 2016, ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego „Językoznawstwo kognitywne w roku 2016”, referat: O dyskursywnych sygnałach empatii

Praha 2016, XXV Konferencja polsko-czeska, referat: Empatia, humanitaryzm i puste gadanie. O funkcjonowaniu rzeczownika empatia we współczesnym polskim dyskursie publicznym

 

 

CZŁONKOWSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH (POLSKICH I ZAGRANICZNYCH)

Stowarzyszenie Slawistów POLYSLAV (www.polyslav-as.org) – od 2006

Polskie Towarzystwo Językoznawcze (www.ptj.civ.pl/) – od 2011

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (PCLA) (www.ptjk.pl) – od 2013

„Tertium”: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej (www.tertium.edu.pl) – od 2015

Societas Linguistica Europaea (http://www.societaslinguistica.eu/) – od 2015

STAŻE, STYPENDIA

VI-VI 2012: pobyt badawczy na Uniwersytecie w Hamburgu w ramach umowy o bezpośredniej współpracy; realizowany temat badawczy: Linguistic exponents of objective / subjective scene construal (Językowe przejawy obiektywnego / subiektywnego konstruowania sceny); wykład gościnny pt. Tracing subjectivity in language and discourse

IX 2015: stypendium w ramach programu Socrates – Erasmus STA na Uniwersytecie w Amsterdamie, kurs: Konceptualizacja w przekładzie

WYKŁADY, PREZENTACJE

IX 2015: wykład w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze pt. Czy opłaca się inwestować w ten związek? Ekspansywność domeny EKONOMII w polskich metaforach opisujących związki uczuciowe

KURSY, SZKOLENIA

V 2012 - udział w szkoleniu informacyjnym nt. programów badawczych i stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców (organizacja: BOB UW)

IX 2012 - szkolenie w zakresie obsługi platformy Moodle (organizacja: COME UW)

I 2013 - szkolenie z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, szkolenie dotyczące pozyskiwania środków na badania naukowe. Szkolenia w ramach programu Nowoczesny Uniwersytet. Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

V 2013 - udział w warsztatach tłumaczeniowych Magdaleny Buchty Tłumaczenie jako praca w zespole (w ramach konferencji „GlobE 2013”)

IX 2013 - XI 2013 - kurs SciWrite: Writing in the Sciences (Stanford University, Stanford OpenEdX), ukończony z wyróżnieniem

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk