Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Aktualności arrow Pracownicy arrow prof. dr hab. Krystyna Waszakowa  
22.11.2017.
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa

prof. dr hab. Krystyna Waszakowa
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

ŻYCIORYS NAUKOWY

1969-1974 - studia na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej UW; dyplom mgra fil. polskiej
1975-1978 - asystent na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej UW
1978-1982 - starszy asystent
1982-1997 - adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW
1994 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
1982 - doktor nauk humanistycznych na podstawie rozprawy ze słowotwórstwa jęz. polskiego
1997 - profesor nadzwyczajny UW
2010 - profesor zwyczajny

STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

1996 - 1999 Zastępca Dyrektora Instytutu Języka Polskiego UW (1997-1998 p.o. Dyrektora IJP)
2006 - Kierownik Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego (do kwietnia 2012 Zakładu Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego)

TEMATYKA BADAWCZA

Słowotwórstwo, semantyka leksykalna, leksykologia, pragmatyka językoznawcza
Współczesne teorie językoznawcze, w tym gramatyka kognitywna

PUBLIKACJE (1975 - 2014)

Książki

2005 Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 265.
1994 Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 265.
1993/1996 Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1993, s. 126 / 1996, s. 168.

Artykuły

1975 (Krystyna Chruścińska): Rzeczownikowe neologizmy słowotwórcze w języku prasy (derywaty proste), Poradnik Językowy 10, s. 560-567.
1976, 1977 (Krystyna Chruścińska): Nowe wyrazy złożone w języku polskiej prasy. Cz. I., Poradnik Językowy 10, 1976, s. 438-445; Cz. II., Poradnik Językowy 1, 1977, s. 27.        
1978
(Krystyna Chruścińska): O formacjach potencjalnych i okazjonalizmach, [w:] „Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego”. Wrocław, s. 69-79.
1979 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): Derywacja paradygmatyczna na zajęciach ze słowotwórstwa opisowego, [w:] „Język. Teoria - Dydaktyka. Materiały III Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 22-28.
1980 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): Próba opisu kategorii słowotwórczej nazw miejsc, [w:] „Język. Teoria - Dydaktyka. Materiały IV Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 90-101.
1980 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): O znaczeniowo-słowotwórczej klasie nazw obiektów (na materiale derywatów paradygmatycznych), Poradnik Językowy 3, s. 113-123.
1981 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): Pojęcie i zakres derywacji paradygmatycznej w słowotwórstwie języka polskiego, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Linguistica 2,  s. 45-58.
1982 Rzeczownikowe derywaty mutacyjne o znaczeniu nieprzedmiotowym, [w:] „Język. Teoria - Dydaktyka. Materiały V Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 79-86.
1983 Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim. Polonica IX, s. 5-28.
1983 Produktywność formantów paradygmatycznych w rzeczownikowych derywatach prostych współczesnego języka polskiego, Poradnik Językowy 7, s. 416-424.
1984 O neutralizacji w słowotwórstwie, [w:] „Język. Teoria - Dydaktyka. Materiały VI Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 165-177.
1988 O derywatach typu student, korespondent we współczesnym języku polskim i innych językach europejskich. Poradnik Językowy 4, s. 262-267.
1988 Paradygmat rzeczownikowy męski z -(Ø) w mianowniku liczby pojedynczej w funkcji formantu we współczesnym języku polskim. Prace Filologiczne XXXIV, s. 39- 68.
1988 Rzeczowniki z sufiksem -ada (-jada, -onada, -inada) we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Poradnik Językowy 7, s. 504-511.
1988 Słowotwórstwo rzeczowników obcych - synchroniczne znamiona obcości derywatów sufiksalnych. Polonica R. XIII, s. 131-140.
1988 Uwagi dyskusyjne w związku z książką B. Krei „Wybrane zagadnienia polskiego słowotwórstwa”, [w:] Polono-Slavica Varsoviensia. Studia nad językiem polskim, pod red.  R. Grzegorczykowej i B. Klebanowskiej, Warszawa, s. 123-132.
1988 Sufiks -at we współczesnym języku polskim. Poradnik Językowy 9-10, s. 629-638.
1989 Udział obcych środków słowotwórczych w odmianach polszczyzny ogólnej. Przegląd Humanistyczny 2, s. 109-119.
1990 O homonimiczności sufiksów rodzimych i obcych w derywatach współczesnej polszczyzny ogólnej. Poradnik Językowy 6, s. 427-435
1990 Sufiks -ant jako formant międzynarodowy. Język Polski LXX, 1-2, s. 32-39.
1991 Formant obcy -ik/-yk i jego warianty: -aik, -tyk, -atyk, -etyk we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Język Polski LXXI, 3-5, s. 220-227.
1991 Formant obcy -i(y)ka i jego warianty: -i(y)styka, -onika, -atoryka, -tyka, -atyka, -etyka,  -alistyka we współczesnej polszczyźnie ogólnej, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 29, s. 65-76.
1991 O wartościowaniu w słowotwórstwie. Poradnik Językowy 5-6, s. 180-187.
[Wersja niemiecka: Bewertung in der polnischen Wortbildung, [w:] „Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niemieckim”, pod red. G. Falkenberga, N. Friesa i J. Puzyniny, Warszawa 1992, s. 267-278].
1991 O wyznaczoności w polskich derywatach imiennych. Poradnik Językowy 3-4, s. 110- 118.
1992 Derywacja sufiksalna, paradygmatyczna czy ujemna? Polonica R. XV – 1990, s. 101-110.
1992 Sufiksy obce -or, -tor, -ator we współczesnym języku polskim. Poradnik Językowy 3,   s. 181-191 (cz. 1); 4, s. 278-289 (cz. 2).
1992 Zapożyczenia jako przedmiot badań słowotwórstwa synchronicznego, [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”, seria VIII. Warszawa, s. 255-261.
1993 Charakterystyka słowotwórczo-semantyczna rzeczowników z sufiksami obcymi we współczesnej polszczyźnie, [w:] „Studia semantyczne”, pod red. R. Grzegorczykowej i Z. Zaron. Warszawa, s. 117-129. [Streszczenie tego artykułu pt. Udział rzeczownikowych derywatów słowotwórczych z sufiksami obcymi w systemie słowotwórczym współczesnego języka polskiego (streszczenie), [w:] „Język a kultura”, t. 7, Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, pod red. J. Maćkiewicz i J. Siatkowskiego, Wrocław 1992, s. 77-78.]
[Zmodyfikowana wersja angielska: Some aspects of synchronic description of derivatives with foreign suffixes in contemporary Polish, [w:] A. Barentsen, B. Groen, and R. Sprenger, eds. Studies in West Slavic and Baltic Linguistics (= Studies in Slavic and General Linguistics 16). Rodopi, Amsterdam 1991, s. 387-399.
1993 Derywaty z formantem -ant we współczesnym języku polskim. Prace Filologiczne XXXVIII, s. 47-55.
1993 Formant obcy -er i jego warianty w dzisiejszej polszczyźnie. Poradnik Językowy 4, s. 145-154.
1993 Wyrazy obce typu agentura, nuncjatura, prezydentura jako derywaty słowotwórcze polszczyzny. Poradnik Językowy 1-2, s. 5-9.
1994 Tendencje rozwojowe w słowotwórstwie polszczyzny końca XX wieku, [w:] „Przemiany współczesnej polszczyzny”, red. S. Gajda, Z. Adamiszyn, Opole, s. 53-60.
1994 Derywaty z sufiksem < -izm // -yzm > we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Prace Filologiczne XXXIX, s. 97-114.
1995 Dynamika zmian w zasobie leksykalnym najnowszej polszczyzny, Poradnik Językowy 3, s. 1-12.
1995 Formant -ista // -ysta i jego warianty: -i(y)sta, -alista, -onalista, -onista we współczesnej polszczyźnie ogólnej, [w:] „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 32, SOW, Warszawa,    s. 121-135.
1995 O najnowszym słowniku języka polskiego polemicznie. Poradnik Językowy 1, s. 26-37.
1996 Kategorie słowotwórcze z perspektywy semantyki kognitywnej (zarys problematyki, [w:] „Językowa kategoryzacja świata”, pod red. R. Grzegorczykowej i A. Pajdzińskiej, Lublin, s. 285-295.
1996 Problem produktywności formantów obcych, [w:] „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 33 SOW, Warszawa, s. 75-83.
1996 Słowotwórstwo w gramatyce kognitywnej (problem nominalizacji), [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LII, s.113-125.
1996 [razem z Jadwigą Puzyniną] Krytycznie o nowym słowniku języka polskiego, [w:] „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 33, Warszawa, s. 321-346.
1997 Dotychczasowe badania w zakresie nazw barw w poszczególnych językach a perspektywa ich całościowego opisu porównawczego, [w:] „Nazwy barw i wymiarów. Colour and measure terms”. Ed. B. Nilsson, E. Teodorowicz-Hellman, Stockholm, s. 87-96.
1997 O nowych zjawiskach leksykalnych w świetle semantyki rozumienia, [w:] „Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi”. Pod red. R. Grzegorczykowej i Z. Zaron, Warszawa, s. 9 -24.
1997 Rola kontekstu i sytuacji w rozumieniu neologizmów, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LIII, s. 121-132.
1998 Neologizmy tekstowe w świetle ram interpretacyjnych, [w:] Tekst. Analizy i interpretacje, pod red. J. Bartmińskiego i B. Bonieckiej, Lublin, s. 21-33.
1998 Słowotwórczy aspekt procesów profilowania, [w:] Profilowanie w języku i w tekście. Pod red. J. Bartmińskiego i R. Tokarskiego. Lublin, s. 105-116.
1998 [razem z Renatą Grzegorczykową] O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej, [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”, seria IX, Językoznawstwo. Warszawa, s. 109-115.
1999 Typy leksykalnych procesów innowacyjnych w dzisiejszej polszczyźnie, [w:] „Opuscula Polonica et Russica”, t.6. Red. E. Małek, J. Wawrzyńczyk. Łódź - Warszawa, 79-93.
1999 Jakiego koloru jest człowiek? (o podstawowych nazwach barw używanych na określenie koloru twarzy ludzkiej we współczesnym języku polskim), [w:] Prace Filologiczne XLIV, s. 545-556.
2000 Konotacje semantyczne i kulturowe polskiej nazwy barwy zielonej i jej odpowiedników w języku ukraińskim, szwedzkim i wietnamskim, [w:] Etnolingwistyka 12, s. 221-232.
2000 Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodologia opisu porównawczego, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I, pod red. nauk. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Warszawa, s. 17-28 [wersja angielska Basic colour terms and their prototypical denotata. Toward a methodology of comparative description of colour. Stockholm 2005. Stockholms Universitet, s. 7-18.
2000 Polskie podstawowe nazwy barw w roli ,,interpretantów" świata" (na przykładzie nazwy barwy zielonej), [w:] Prace Filologiczne XLV, s. 619-632.
2000 Rozkładalność i kompozycjonalność struktur słowotwórczych (na przykładzie neologizmów w polszczyźnie końca XX w.), [w:] Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4. Konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Red. K. Kleszczowa, L. Selimski. Katowice, s. 63-69.
2000 Struktura znaczeniowa podstawowych nazw barw. Założenia opisu porównawczego, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I, pod red. nauk. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Warszawa, s. 59-72.
2000 Wybrane artykuły hasłowe z zakresu słowotwórstwa w: Innym słowniku języka polskiego PWN. Red. M. Bańko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, obejmujące produktywne we współczesnym języku polskim: 1) przyrostki rzeczownikowe, przymiotnikowe i czasownikowe (z podaniem ich znaczeń i przykładów); 2) drugie człony złożeń rzeczownikowych i przymiotnikowych (samodzielne i związane).
2000 [razem z Renatą Grzegorczykową] O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I, pod redakcją naukową R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Warszawa, s. 7-10.
2001 Bliskość znaczeniowa nazw barw żółtej i zielonej w polskim językowym obrazie świata, [w:] Prace Filologiczne XLVI, s. 637-647.
2001 O rozumieniu najnowszych zapożyczeń, [w:] Współczesna leksyka. Cz.II. Red. K. Michalewski. Wydawnictwo UŁ. Łódź, s. 156-167.
2001 Polski językowy obraz świata widziany przez pryzmat barwy żółtej, [w:] Obraz sveta v jazyce. Sbornik z přispevků, které zaznely v jazykovedné sekci XXVII. Ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.- 4. kvetna 2000. v prostorách FF UK Praha". Univerzita Karlova v Praze Filozofická Fakulta. Praha, s. 37-51.
2001 Różnorodność i intensywność procesów przejmowania elementów obcych w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Poradnik Językowy 6, s. 2-14.
2001 System słowotwórczy - rozdział w książce z serii Najnowsze dzieje języków słowiańskich „Język polski”, pod redakcją naukową S. Gajdy. Opole, s. 88-107.
2002 Perspektywy kognitywnego opisu słowotwórstwa (kognitywna interpretacja znaczenia derywatu), [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”. Seria 10. Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003. Warszawa, s. 253-262.
2002 Nowe derywaty słowotwórcze i ich struktury konceptualne (na przykładzie języka polskiego), [w:] „Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik (Materialien der 5. Internationale Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee. Lutherstadt Wittemberg, 20. - 25. September 2001)”. S. Mengel (Hrsg.). Münster - Hamburg - London, LIT Verlag, s. 85-96.
2002 Współczesne słowotwórstwo polskie i czeskie wobec ekspansji zapożyczeń. Poradnik Językowy 8, s. 3-18 [wersja czeska Současná polská a česká slovotvorba a expanze přejatých slov, [w:] "Čeština doma a ve světě. Ročník X. Ústav Českého Jazyka a Teorie Komunikace Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy". Praha, s. 331-343.
2003 Czy w słowotwórstwie pojęcie hybryda jest przydatne? Poradnik Językowy 10, 2003, 3-11 [przedruk w: „Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego”, pod red. A. Moroza i M. Wiśniewskiego. Toruń 2004, s. 111-119].
2003 Przejawy tendencji do internacjonalizacji w systemach słowotwórczych języków zachodniosłowiańskich - rozdział w książce „Słowotwórstwo / Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich”. Red. nauk. Ingeborg Ohnheiser. Universität Innsbruck - Institut für Slawistik. Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej. Opole, s. 78-102.
2003 Kognitywne aspekty tworzenia nowych derywatów słowotwórczych (na przykładzie języka polskiego) - rozdział w książce „Słowotwórstwo / Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich”. Red. nauk. Ingeborg Ohnheiser. Universität Innsbruck - Institut für Slawistik. Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej. Opole, s. 411-435.
2003 [razem z Klarą Buzássyovą]: Tendencia k internacionalizácii (s ohžadom na funkčnú diferenciáciu internacionalizácie v rozličných sférach komunikácie) - rozdział w książce „Słowotwórstwo / Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich”. Red. nauk. Ingeborg Ohnheiser. Universität Innsbruck - Institut für Slawistik. Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej. Opole, s. 49-58.
2003 Językowe i kulturowe odniesienia nazwy barwy żółtej we współczesnej polszczyźnie, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II, pod red. nauk. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa 2003, s. 99-121.
2003 Opis porównawczy znaczeń podstawowej nazwy barwy zielonej w języku polskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim, szwedzkim i wietnamskim, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II, pod red. naukową R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa, s. 49-68.
2003 Porównanie znaczeń podstawowej nazw barwy żółtej w języku polskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim i szwedzkim, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II, pod red. naukowš R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa, s. 163-188.
2003 Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny (zarys problematyki), [w:] „Internacionalizmy v nové slovní zásobě”. Uspořádaly: Z. Tichá, Rangelova. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Praha, s. 74-83.
2004 Afiksy, afiksoidy czy człony złożeń? (o aktywnych obcych cząstkach słowotwórczych), [w:] Семантика и прагматика языковых едини. Peд. A. Н. Еремин. Kaлуга, s. 101-112.
2004 Punkt widzenia konceptualizatora jako kategoria kognitywnego opisu derywatów słowotwórczych, [w:] Punkt widzenia w języku i w kulturze. Pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, R. Nycza. Lublin, s. 197-208.
2004 Słowotwórstwo a niektóre założenia kognitywizmu. Poradnik Językowy 2, s. 67-80.
2004 Wpływ najnowszych zapożyczeń na repertuar i funkcje środków słowotwórczych współczesnej polszczyzny, [w:] Праблемы теоріі i гісторьіі славянскага словаўтварэння. Навуковыя рэдктары: A.A. Лукашанец, З. A. Харытончык. Нацыянальная Aкадэмія Навук Беларусі. Мiнск, s. 39-51.
2004 Zlutá barva v polském a českém jazykovém obrazu světa - hledání prototypového vzoru, [w:] Čítanka textů z kognitivní lingvistiky. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Praha, s. 75-87.
2006 O nowych pracach Czeskiej Akademii Nauk poświęconych neologizmom. Poradnik Językowy 5, s. 3-22.
2006 Udział obcych prefiksów w derywacji rzeczownikowej w polszczyźnie przełomu XX/XXI w., [w:] Cлавистика. Cинхрония и диахрония. Mocква, s. 179-192.
2006 Słownik Nová slova v češtině - dojrzałe dzieło czeskiej leksykografii, [w:] Prace Filologiczne. T. LI, s. 447-456.
2007 Internacjonalizacja współczesnej polszczyzny - szansa czy zagrożenie? [w:] Przegląd Humanistyczny 1, s. 219-228.
2007 Derywaty słowotwórcze w tekście, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIII, s. 125-138.
2007
Wpływ najnowszych zapożyczeń na dynamikę rzeczownikowych kategorii słowotwórczych w  polszczyźnie, [w:] „Sprachliche Kategorien und die Slwische Wortbildung”. Georg Olms-Verlag, Hildesheim-Zürich-New York, s. 433-446.
2007 
Wariantywne  postaci  neologizmów w świetle adaptacyjnej  funkcji   słowotwórstwa, [w:] Prace  Filologiczne LIII, s. 691-699.
2007 Dynamika zjawisk słowotwórczych w teście, [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”. Seria XI. Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008. Warszawa, s. 234-242.
2008 Konsekwencje współczesnej globalizacji w aspekcie językowym, [w:] Aspekte, Kategorien  und Kontakte slavischer Sprachen. B. Brehmer, K. Fischer, G. Krumbholtz (Hrsg.).  Verlag Dr Kovač. Hamburg, s. 391-403.
2008 ‘Uśmiech’ jako słowo i gest mimiczny. Obraz uśmiechu we współczesnej polszczyźnie, [w:] Pojęcie – słowo – tekst, pod red. nauk. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Warszawa, s. 151-166.
2008 Polsko-czeska współpraca semantyczna, [w:] Slovo a smysl. Časopis pro mezioborá bohemistická studia. 8. Ročník IV (2007). [Wydane w 2008]. Praha, s. 273-276.
2009 Prinzipien bei der Ermittlung und Verifizierung von Wortbildungsneologizmen als Nachweis für Internationalisierungstendenzen in der modernen polnischen Sprache, [w:] „Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher. E. Worbs (Hrsg.) Peter Lang GmbH. Frankfurt AM Main, s. 127-143.
2009 Neuere Veröffentlichungen der Tschechischen Akademie der Wissenschaften zum Thema Neologismen, [w:] „Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher”. E. Worbs (Hrsg.) Peter Lang GmbH. Frankfurt AM Main, s. 177-202.
2009 Derywacja słowotwórcza a semantyczna, [w:]Cловообразyваниe u лексикoлoгия. Балгарска aкадемия на науките”. Red. Vasilka Radeva, Cvetanka Avramova, Julia Bałtova. Coфия, s. 209-219.
2009 Nowe derywaty słowotwórcze w ujęciu kognitywno-dyskursywnym, [w:] „Gorizonty sovremennoj lingvistiki. Tradicii i novatorstvo”.  Red. V.A. Vinogradov, V.F. Novodranova, N.K. Rjabceva. Jazyki slavianskich Kultur. Rosijskaja Akademija Nauk. Мoskwa, s. 365-374.
2009 Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej w świetle językoznawczych teorii kognitywnych. LingVaria IV, nr 1 (7), s. 49-64.
2009 Internacjonalizacja polskiej leksyki – stan obecny, prognozy na najbliższą przyszłość, [w:] Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Red. Je. Koriakowcewa. Siedlce, s. 11-28.
2009 Derywowane anglicyzmy jako wyraz ekspansji słownictwa potocznego  i  środowiskowego w  języku mediów ostatniego ćwierćwiecza. Slavia Meridionalis 9, SOW, Warszawa, s. 1-14.
2009 Jak myślimy i mówimy o intuicji w polszczyźnie? Kognitywna interpretacja pojęcia. Mови та культури у новi Європi: контакти i самобутнiсть. Київ, 2009, s. 576-592.
2010 Innowacje słowotwórcze jako rezultaty integracji pojęciowej (w świetle modelu dynamicznego opartego na uzusie językowym), [w:] „Новые явления в славянском словообразовании: система и функционирование”. Moskwa, s. 59-70.
2010 Czy jeszcze można, wypada, warto zajmować się neologizmami?  (w związku z fotodokumentacyjną metodą badawczą Piotra Wierzchonia), [w:] Słowa - kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, pod red. I. Burkackiej, D. Zdunkiewicz-Jedynak, R. Pawelca, Warszawa, s. 193-207.
2010 Composita – charakterystyczna struktura przełomu XX/XXI w., [w:] Człowiek –  Słowo – Świat. Red. nauk. J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa, Warszawa, s. 351-363.
2010 Adaptacja słowotwórcza i semantyczna zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie, [w:]  Вiдобpaжения icтopії тa культуры народу в cлоовотворeнні. Peд. H.Ф.Kлименко i Э.A. Kapпіловвська,  Київ, s. 47-59.
2010 Jak użytkownicy polszczyzny  myślą i mówią o doświadczaniu bólu fizycznego? Poradnik Językowy 9, s. 5-20.
2010 Konceptualizace bolesti v polštině: příspěvek ke srovnávacímu výzkumu. Slovo a Slovesnost, 71, 4,  s. 298-309.
2010 Perspektivy srovnovávacích výzkumů v oblasti lexikálí sémantiky ve světle kognitivnělingvistických teorií, [w:] Obraz člověka v jazyce. Eds. I. Vaňková & J. Pacovská. Praha, s. 11-30.
2011 Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: dynamika procesów sprzyjających internacjonalizacji, [w:] Иccледoвания пo cлaвянcким языкaм 16-1, Ceyл, 125-142.
2011 Czy nowe zapożyczenia semantyczne przyczyniają się do desakralizacji polszczyzny?, [w:] A. Nagórko, red. Sprachliche Säkularisierung. Westslawisch – Deutsch, Berlin, s. 337–353.
2011 Najnowsze metodologie badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej – Biuletyn  PTJ  LXVII, 117-137.
2012 Drogi do słownika neologizmów współczesnej polszczyzny – Poradnik Językowy 3, 5-21.
2012 Kognitywno-komunikatywna funkcja motywacji słowotwórczej, [w:] Творба речи и њeни pecypcи y cловенским jeзицима. Ed. Pajна Драгићевић, Uniwersytet w Belgradzie, Belgrad, s. 53-64.
2012 Miejsce i rola relacji podobieństwa w słowotwórstwie – zarys problematyki, [w:] Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13. Pod red. Jerzego Sierociuka. Poznań. Wydawnictwo PTPN, s. 191-202.
2012 O derywatach analogicznych i słowotwórstwie analogicznym, [w:] Sprache im Kulturkontext, red. H. Burkhardt, R. Hammel, M. Łaziński,  Peter Lang, Berlin, s. 161-171.
2012 Polska leksykografia chronologizacyjna, [w:] Between West and East. Ed. R. Genis, E. de Haard, J. Kalsbeek, E. Keizer, J. Stelleman, Amsterdam, s. 683-689.
2012 Szkic do obrazu świadomości we współczesnym języku polskim, [w:] Tělo, smysly, emoce v jazyce. Ed.  Irena Vaňková. Univerzita Karlova v Praze. Filozoficka fakulta. Ustav česke literatury a literarni vědy, Praha, s. 13-22.
2012 Złożony charakter procesów włączania elementów obcych do języka polskiego (na przykładzie zapożyczenia celebryta), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku, red. A. Mikołajczuk, K. Waszakowa, Warszawa, 290-306.
2013 „Studniówka Tuska. O kontekstowym odczytywaniu znaczeń derywatów słowotwórczych”, [w:] „Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie”. 4, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 127-137.
2013 „Profesor Krystyna Kleszczowa. Wybitny językoznawca. Twórcza osobowość. Niewiasta mądra, życzliwa, dzielna…”,  „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVIII, 12, Kraków 2013, Universitas, s. 267-271.
2013 "Aktywność słowotwórstwa hybrydalnego w najnowszej polszczyźnie", [w:] "Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka”. K. Buzássyová, B. Chocholová (red.). Bratysława 2013: VEDA, vydatel’stvo Slovenskej akadémie vied. Jazykovedný ústav  Ľudovíta Štúra, s. 129-136.
2014 „Pojęciowo-leksykalny obraz świadomości  we współczesnej polszczyźnie (wprowadzenie do problematyki)”. – Prace Filologiczne LXIV, cz.2, s. 313-334.
2014 „Dobry, bo naturalny, ale nie tylko. O compositach z segmentem eko- w języku polskim”, [w:] СРПСКИ ЈЕЗИК XIX. СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ. СЕРИЈА I, ГОД. XIX. КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК. ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД, s. 335-350.
2014 „Czy można ulec ministrze Joannie Musze? O dystansie między świadomością a normą językową”, [w:] „Język polski – 25 lat po przełomie. / Die polnische Sprache – 25 Jahre nach der Wende”. Ed.  D. Rytel-Schwarz, W.F. Schwarz, H.Ch. Trepte, A. Nagórko. Seria: westostpassagen. Band 21, Hildesheim – Zülrich – New York, Georg Olms Verlag, s. 239-262.
2014 „Współczesna myśl słowotwórcza a dydaktyka uniwersytecka (wybrane zagadnienia)”. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXX, s. 167-187.
2014 ”Perspektywy badań konfrontacyjnych słowotwórstwa,  Swetlana Mengel (Hg.): Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte. LIT-Verlag Dr. W Hopf, Berlin 2014 (= Slavica Varia Halensia, Bd. 12), s. 1-28.
2015 Foreign word-formation in Polish – rozdział w książce Word-formation. An International Handbook of the Languages of Europe.Eds. Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer.  Berlin . De Gruyter Mouton, s. 1566-1582.
2015 Pragmatyka słowotwórczego działania. Kontynuacja myśli Marii Honowskiej o technikach stawania się form słowotwórczych – LingVaria 1/19, s. 99-108.
2015 Kognitywistyczne ujęcia derywatów słowotwórczych a koncepcja Miloša Dokulila, Biuletyn PolskiegoTowarzystwa Językoznawczego LXXI, s. 111-126
2015 Zjawiska słowotwórcze w zdarzeniach użycia językowego (na przykładzie compositów z segmentami bio- i eko- w języku polskim), Poradnik Językowy 9, s. 7-27.
2015 (razem z M. Falkowską): Przedmowa do tomu „Pojęcia zapisane w języku”, Warszawa, s. 7-9.
2016 Aktualność niektórych idei i koncepcji teoretycznych Profesora Witolda Doroszewskiego z zakresu semantyki i słowotwórstwa, Poradnik Językowy 1, 31-44.

Redakcja naukowa

2000 [razem z R. Grzegorczykową] tomu Studia z semantyki porównawczej.  Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne.  Cz. I. Warszawa. WUW., s. 340.
2003 [razem z Renatą Grzegorczykową] tomu Studia z semantyki porównawczej.  Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne.  Cz. II. Warszawa. WUW, s. 370.
2005, książki I. Bjelajevej Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim. Warszawa, s. 227.
2007 [razem z A. Mikołajczuk] Poradnik Językowy nr 4, przygotowany z okazji 50-lecia pracy naukowej pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Renaty  Grzegorczykowej.
2008 [razem z R. Grzegorczykową] tomu Pojęcie – słowo – tekst. Warszawa. WUW,  s. 289.
2010 [razem z J. Chojak  i T. Korpyszem] tomu Człowiek –  Słowo – Świat.  Warszawa. WUW, s. 373.
2012 [razem z A. Mikołajczuk] tomu Odkrywanie znaczeń w języku. Warszawa. WUW, ss. 332.
2014 – Prace Filologiczne LXIV, cz.2, ss. 360.
2015 (razem z M. Falkowską): tom zbiorowy „Pojęcia zapisane w języku”, Warszawa, ss. 216.

Recenzje naukowe

1976 (Krystyna Chruścińska): H. Rybicka „Losy wyrazów obcych w języku polskim”. Warszawa 1976, ss. 151, [w:] Poradnik Językowy 7, s. 328-329.
1978 „Prace Językoznawcze 3”. Prace Naukowe Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach nr 133. Katowice 1976, [w:] Przeglšd Humanistyczny 1, s. 208-212.
1978 „Padesát let polonistyky na Univerzitě Karlově v Praze. Prace z dějin slavistyky IV”. Praha 1977, ss. 250, [w:] Poradnik Językowy 4, s. 169-170.
1979 D. Wesołowska „Neosemantyzmy współczesnego języka polskiego”. Kraków 1977, ss. 140, [w:] Przegląd Humanistyczny 2, s. 177-181.
1980 R. Grzegorczykowa, J. Puzynina „Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime”. Warszawa 1979, ss. 324, [w:] „Język. Teoria – Dydaktyka”. Kielce, s. 252-266.
1981 M. Dokulil „Teoria derywacji”. Przekład z czeskiego A. Bluszcz i J. Stachowski. Wrocław 1979, ss. 291, [w:] Poradnik Językowy 2-3, s.150-154.
1983 S. Grabias „O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo”. Lublin 1980, ss. 214, [w:] Poradnik Językowy 9, s. 626-630.
1984 A. Zagrodnikowa „Nowe wyrazy i wyrażenia w prasie”. Kraków 1982, ss. 350, [w:] Przegląd Humanistyczny 9-10, s.147-154.
1987 M. Skarżyński „Tworzenie wyrazów w języku polskim”, Kielce 1981, ss. 141, [w:] Język. Teoria - Dydaktyka. Kielce, s. 319-329.
1993 E.A. Земская „Слвообразованиe как деятельность”. PAН, Москва 1992, Nauka, ss. 220, [w:] Poradnik Językowy 6, s. 360-365.
2009 Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Динамичнi пpоцеси  в сyчacнoмy yкpaїнськoмy лeкcикoнi. Нацioнальнa aкадемiя наук України. Iнститут мовознавства iм. O.O. Потебнi. Kиїв 2008, 336 s. [w:] Rocznik Slawistyczny T. LVIII. PAN. Komitet Słowianoznawstwa, Warszawa, s. 192-198.
2012 A. Mikołajczuk, Obraz radości we współczesnej polszczyźnie. Wydawnictwo naukowe „Semper”, Warszawa 2009, ss. 357 – Poradnik Językowy z. 10, s. 113-118.

Bibliografie

1977 [razem z Anną Pasoń] (Krystyna Chruścińska): „Bibliografia prac prof. Witolda Doroszewskiego za lata 1961-1976”, [w:] Prace Filologiczne XXVII, s.13-29.
1978 [razem z Katarzyną Lubaczewską]: „Materiały do bibliografii słowotwórstwa języków słowiańskich”. Zeszyt V pod red. J. Puzyniny. Warszawa, s.139.
1983 „Bibliografia prac naukowych prof. Haliny Kurkowskiej za lata 1948 – 1983”, [w:] Prace Filologiczne XXXIII, s. 25-33.
1998 [razem z Anną Kadyjewską] Bibliografia prac profesor Jadwigi Puzyniny. Prace Filologiczne, XLIII, Warszawa, s. 27-44.
2007 Bibliografia prac Profesor Jadwigi Puzyniny [od roku 1998], [w:] Przegląd Humanistyczny 1, s. 234-242.

Przekłady

2000 Galina Javorska: O podstawowych nazwach barw w języku ukraińskim (materiały do badań porównawczych), [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I, pod red. nauk. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Warszawa, s. 29-38.
2000 Viktorija Petruničeva: Paleta barw w języku rosyjskim (o przymiotnikowych nazwach barw), [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I, pod red. nauk. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Warszawa, s. 39-58.
2003 Irena Vaňkova: Językowe i kulturowe odniesienia czeskiej nazwy barwy zelený, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II, pod red. nauk. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa, s. 9-22.
2003 Galina Kustova i Ekaterina Rachilina: O nazwach barw зелëный i жëлтый w języku rosyjskim, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II, pod red. naukową R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa, s. 23-36.
2003 Galina Javorska: Ukraiński зелений: głębia symboliki wegetatywnej, [w:] "Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne". Cz. II, pod red. naukową R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa, s. 37-48.
2003 Irena Vaňkova: Kolory w czeskim językowym obrazie świata: barwa zlutá, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II, pod red. naukową R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa, s. 69-98.
2003 Galina Javorska: Ukraińskie nazwy barw жовтий i золотий: świat natury i świat namalowany, [w:] "Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne". Cz. II, pod red. nauk. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa, s. 123-133.
2008 Irena Vaňková: Dobre imię, dobra opinia i oszczerstwo / pomówienie w  czeskim obrazie świata, [w:] „Pojęcie – słowo – tekst”, pod red. nauk. R.    Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Warszawa, s. 11-26.
2008 (razem z A. Jakubowską): Lucie Saicová-Římalová: O ruchu człowieka, [w:] „Pojęcie – słowo – tekst”, pod red. nauk. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Warszawa, s. 27-44.
2008 (razem z A. Jakubowską) Jasňa Šlédrová, Czeski stereotyp nauczyciela i ucznia, [w:] „Pojęcie – słowo – tekst”, pod red. nauk. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Warszawa,   s. 181-190.

Artykuły popularnonaukowe

1998 [razem z Barbarą Subko] Wokół spraw ważnych i istotnych. (Z profesor Jadwigą Puzyniną rozmawiają Barbara Subko i Krystyna Waszakowa). Prace Filologiczne , T. XLIII, Warszawa, s. 15-25.

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH KONGRESACH I KONFERENCJACH (W KRAJU I ZA GRANICĄ), ZAGRANICZNE WYKŁADY, STYPENDIA

• Univerzita Karlova. Praha - wykład dla językoznawców: Z problematyki synchronicznego opisu derywatów z formantami obcymi we współczesnym języku polskim – III 1990
• Faculty of Humanities. Univeriteit van Amsterdam - wykład dla językoznawców: Some Aspects of the Synchronic Description of Derivatives with Foreign Suffixes in Present-Day Polish – IX 1990\
• Udział w XIII česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski v prostorách FF UK Praha z referatem: Udział rzeczownikowych derywatów z sufiksami obcymi w systemie słowotwórczym współczesnego języka polskiego – X 1991
• Udział w XI Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Bratysławie z referatem Zapożyczenia jako przedmiot badań słowotwórstwa synchronicznego – IX 1993
• Faculty of Humanities. Univeriteit van Amsterdam - wykład dla językoznawców: Morphological Categories in a New Perspective – IX 1995
• Udział w XV česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski v prostorách FF UK Praha z referatem: O nowych zjawiskach leksykalnych w świetle semantyki rozumienia - XI.1995
• Udział w Szwedzko-polskiej konferencji lingwistycznej: semantyka barw i wymiarów zorganizowanej przez Stockholms universitet. Slaviska institutionen z referatem: Dotychczasowe badania w zakresie nazw barw w poszczególnych językach a perspektywa ich całościowego opisu porównawczego – IV 1996
• Udział w Szwedzko-polskiej konferencji lingwistycznej: semantyka barw, wymiarów i czasowników mentalnych zorganizowanej przez Stockholms universitet. Slaviska institutionen z referatem: Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodologia opisu porównawczego – V 1997
• Udział w zorganizowanej przez Institut Jazykoznanija Rosijskoj Akademii Nauk konferencji „Jazyki prostranstw” w Moskwie i w Dubnej – VI 1997
• Udział w XII Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Krakowie z referatem przygotowanym wspólnie z R. Grzegorczykową: O programie badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej – VII.-IX 1998
• Udział w XVII česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski v prostorách FF UK Praha z referatem: Polski językowy obraz świata widziany przez pryzmat barwy żółtej – V 2000
• Institut für Slavistik Universität Hamburg - miesięczne stypendium; wykład dla językoznawców: O badaniach porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej (na przykładzie nazw barw) – XI-XII 2000
• Udział w 5. Konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów na temat: Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik w Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg z referatem: Nowe derywaty słowotwórcze i ich struktury konceptualne – IX 2001
• Udział w 6. Konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w Mińskim Gosudarstwiennym Lingwisticzeskim Uniwersitetie z referatem: Wpływ najnowszych zapożyczeń na repertuar i funkcje środków słowotwórczych współczesnej polszczyzny – III 2003
• Innsbruck Leopold-Franzes-Universität. Institut für slawistik – udział w spotkaniu roboczym międzynarodowego zespołu przygotowujšcego monografię „Nominacija / Słowoobrazowanije”, pod red. Ingeborg Ohnheiser – IV 2003
• Udział w Międzynarodowej Konferencji „Internacionalizmy v nové slovní zásobě zorganizowanej przez Czeskš Akademię Nauk (Ústav pro jazyk český AV ČR Lexikograficko-terminologické oddělení). Praha” z referatem: Przejawy Internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny (zarys problematyki) – VI 2003
• Udział w XIII Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Lublanie z referatem: Perspektywy kognitywnego opisu słowotwórstwa (kognitywna interpretacja znaczenia derywatu) – VIII 2003
• Udział w 7. Konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów na temat Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka – Slovenská akadémia vied. Jazykovedný ústav L'udovíta Štúra w Bratysławie z referatem Aktywność słowotwórstwa hybrydalnego w najnowszej polszczyźnie – IX 2004
• L'vovskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka. Filologičnij Fakul'tet – w czasie tygodniowego stypendium: konsultacje z pracownikami naukowymi Sekcji slawistycznej, Sekcji polonistycznej i Katedry językoznawstwa ogólnego; kwerenda biblioteczna; wykład dla językoznawców: Semantyczne badania porównawcze nazw barw ze szczególnym uwzględnieniem danych z języka ukraińskiego – VI 2005
• Udział w 8. Internationale Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee „Sprachliche Kategorien und die Wortbildung” z referatem Wpływ najnowszych zapożyczeń na dynamikę rzeczownikowych kategorii słowotwórczych w polszczyźnie – Berlin, XI 2005
• Udział w Internationales Symposium zur Neologismenlexikographie „Neue Zeiten. Neue Wörter. Neue Wörterbücher” z referatem: Zasady kompletowania i weryfikacji neologizmów słowotwórczych świadczących o internacjonalizacji współczesnej polszczyzny – Germersheim, XII 2005
• Udział w XX Konferencji polsko-czeskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola z referatem: „Uśmiech" jako gest mimiczny i słowo. Obraz uśmiechu we współczesnej polszczyźnie – Warszawa, VI 2006
• Johannes Gutenberg-Universität Mainz – wykład dla językoznawców: Internacjonalizacja współczesnej polszczyzny – szansa czy zagrożenie? (na marginesie książki „Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny – Germersheim, V 2007
• Udział w X. Miedzynarodowej Konferencji Komisji Słowotwórstwa Słowiańskiego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów na temat: „Słowoobrazowanje i leksykologija” z referatem: Derywacja słowotwórcza czy semantyczna? Wyznaczanie granic między neosemantyzmami a neologizmami słowotwórczymi – Sofia, X 2007.
• Udział w obradach  Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Ochrydzie w dniach 10-16 IX 2008 r. z referatem: Dynamika zjawisk słowotwórczych w tekście.\
• Udział w obradach XXI Międzynarodowej Konferencji w Pradze na Uniwersytecie Karola, 10-12 XI 2008 r. z referatem: Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej.
• Współorganizacja i udział w obradach Konferencji z okazji Jubileuszu 80-lecia  prof. Jadwigi Puzyniny „Człowiek – Słowo – Świat”; wygłoszenie referatu pt. „Composita – charakterystyczna struktura przełomu XX/XXI w.” 2-5 III 2008 r.
• Udział w obradach   11. Międzynarodowej Konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w Moskiewskim Uniwersytecie im. M.W. Łomonosowa  w dniach  23-26 III 2009 r; wygłosiłam referat pt. .Innowacje słowotwórcze jako rezultaty integracji pojęciowej (w świetle modelu dynamicznego opartego na uzusie językowym).
• Udział w Międzynarodowym (Maribor-Sofia-Praha-Warszawa-Kijów-Moskwa-Siedlce) internetowym seminarium naukowym Komisji Słowotwórczej przy MKS  „Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich” z referatem Internacjonalizacja polskiej leksyki – stan obecny, prognozy na najbliższą przyszłość, 27 II 2009 r.
• Udział w obradach 12. Międzynarodowej Konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w Kijowskiej Akademii Nauk Ukrainy w dniach  25-28.05. 2010 r; referat pt. Adaptacja słowotwórcza i semantyczna zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie.
• Udział w Warsztatach „Sprachliche Säkularisierung: Religiöser Wortschatz außerhalb religiöser Sprache (im westslawisch-deutschen Sprachraum)”, 23-25. 06. 2010; referat Desakralizacja znaczeń leksemów pod wpływem zapożyczeń w tekstach współczesnej polszczyzny.
• Współorganizacja i udział w obradach polsko-czeskiej Konferencji 25-27 X 2010; referat pt. Złożony charakter procesów włączania elementów obcych do języka polskiego (na przykładzie zapożyczenia celebryta).
• Udział w obradach 13. Międzynarodowej Konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w dniach  17-19.05. 2011; referat pt. Miejsce i rola relacji podobieństwa w słowotwórstwie – zarys problematyki.
• Udział w obradach 14. Międzynarodowej Konferencji „Торба речи ињни pecypcи y cловенским jeзицима" Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów na Uniwersytecie w Belgradzie, 28-30.05.2012; referat pt. „Kognitywno-komunikatywna funkcja motywacji słowotwórczej”.
• Udział w obradach 23. czesko-polskiej konferencji „Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře” w Pradze, 17-19.10. 2012; referat pt. „Szkic do obrazu świadomości we współczesnym języku polskim”.
• Udział w obradach Sympozjum Semantycznego CZŁOWIEK – JĘZYK – RZECZYWISTOŚĆ, zorganizowanego z okazji 35-lecia konwersatorium „Kierunki współczesnej semantyki”, w dniach 18-19 kwietnia 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim; wygłoszenie referatu pt. „Pojęciowo-leksykalny obraz świadomości  we współczesnej polszczyźnie (zarys problematyki)”.
• Udział w obradach Konferencji „Językoznawstwo kognitywne w roku 2013”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, w dniach 16-17 września 2013 r. w Warszawie; wygłoszenie wykładu plenarnego pt. „Kognitywno-komunikatywne aspekty słowotwórstwa (wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim)”.
• Udział w obradach LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Gnieźnie w dniach 23-24 września; wygłoszenie referatu pt. „Współczesna myśl słowotwórcza a dydaktyka uniwersytecka”.
• 15. Internationale Konferenz der Wortbildungskommission beim Internationalen Slavistenkomitee, Lutherstadt  Wittenberg, 11-16 V 2014; referat: „Perspektywy badań konfrontacyjnych słowotwórstwa”.
• Językoznawstwo kognitywne w 2014 roku, Częstochowa, 15-16 IX 2014; referat: „Zjawiska słowotwórcze w zdarzeniach użycia językowego (na przykładzie compositów z segmentami bio- i eko- w języku polskim)”
• LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Kraków, 22-23 IX 2014; referat: „Kognitywistyczne ujęcia derywatów słowotwórczych a koncepcja Miloša Dokulila”
• Sprache als konstituierndes Element einer gegenderten Gesellschaft, Innsbruck, 1-4 X 2014; referat: „Dlaczego pani minister, a nie pani ministra?  O czynnikach oddziałujących na uzus i normę w zakresie nazw żeńskich”
• XXIV Konferencja polsko-czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze, Warszawa, 29-30 września 2014 – współorganizacja i udział.

ZESPOŁOWE PRACE BADAWCZE, GRANTY

Praca w międzynarodowym zespole slawistów nad syntezą słowotwórstwa języków słowiańskich w aspekcie porównawczym pt. „Slovoobrazovanije / Nominacija” (przygotowanie dwóch rozdziałów). Kierownik zespołu: prof. Ingeborg Ohnheiser; zakończenie prac nad książką - 2003 r.
Główny wykonawca w kierowanym przez prof. dr hab. Renatę Grzegorczykową międzynarodowym projekcie badawczym „Porównawcza semantyka leksykalna”, realizowanym w latach 1997-1999 na Uniwersytecie Warszawskim (współpraca z badaczami z Uniwersytetów w Pradze, Moskwie, Kijowie, Sztokholmie)
Od 1998 roku udział w pracach Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
1990-1995 wykonawca w kierowanym przez prof. dr hab. Stanisława Gajdę Międzynarodowym projekcie badawczym „Współczesne przemiany języków słowiańskich (1945 - 1995)”
Realizacja projektu badawczego nr rej. 1H01D012026 „Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny” (grant indywidualny) – lata 2004-2007

UDZIAŁ W PRACACH KOMITETÓW REDAKCYJNYCH

Prace Filologiczne - od 1997

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH (POLSKICH I ZAGRANICZNYCH); UDZIAŁ W PRACACH

• Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1977)
• Członek Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka (od 1976)
• Członek Komisji Kultury Słowa przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim
• Członek Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 1998)
• Członek Korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 2004)
• Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywnego (od 2013)
• Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2014)
• Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kognitywnego (od 2015)
• Członek Komitetu Językoznawstwa PAN (od 2015)

AKTYWNOŚĆ POZA UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM

Za granicą:

Wykłady /konwersatoria /odczyty o tematyce językoznawczej na zaproszenie:

• Faculty of Humanities. Universiteit van Amsterdam (coroczne, adresowane do studentów i osób zainteresowanych, w latach 1989-2014; adresowane do członków koła językoznawców - 1990, 1995
• Uniwersytetu Karola w Pradze - 1990 
• Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Sztokholmie - 1998 
• Institut für Slavistik Universität Hamburg - 2000 
• Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu - 2001 
• Sekcji filologii polskiej Katedry slawistyki FF UP w Ołomuńcu - 2002, 2003; Erasmus – 2009-2012, dla doktorantów z kierunków filologicznych w ramach programu UE (2012); 2015
• Lwowskiego Nacjonalnego Uniwersytetu imienia Ivana Franka.
Filologiczny Fakultet - 2005 
• Johannes Gutenberg-Universität Mainz – 2007
• Domu Polskiego w Amsterdamie: 2010-2013
• EBTV -  8 godz. warsztaty dla tłumaczy na temat wybranych zjawisk współczesnej polszczyzny (m.in. procesów internacjonalizacji, etyki słowa, niestosownych zachowań językowych, błędów itp.) 2012 - Amsterdam, 2013 - Utrecht
• Odczyt dla nauczycieli i uczniów w: „Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze”, 2014
• Odczyt dla rodziców w Szkole polskiej w Amsterdamie „Lokomotywa”: 2014

W kraju:

Wykłady /konwersatoria /odczyty o tematyce językoznawczej na zaproszenie:

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego - 1988
Instytutu Filologii Polskiej Filii UW w Bałymstoku - 1996
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 2006
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - 2006
IBL PAN – (2009-2014) w ramach podyplomowych kursów poprawnej polszczyzny
Towarzystwa Kultury Języka - 2012
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w ramach cyklu wykładów mistrzowskich dla doktorantów: 2013 oraz wykład otwarty

Wyróżnienia i nagrody krajowe i międzynarodowe (rodzaj nagrody, kraj, data):

Nagroda Rektora UW (kilkakrotnie w latach 90.) Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską – 1983
Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną – 1995
Medal Komisji Edukacji Narodowej
• Medal Honorowy Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Amsterdamie wraz z listem gratulacyjnym JE Ambasadora RP w Hadze; nagroda międzynarodowa za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Amsterdamskiego (w podziękowaniu za 25 lat współpracy dydaktycznej); 11 IX 2014 r.; Holandia
• Wyróżnienie JM Rektora UW „w uznaniu zasług dla prestiżu i rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”; X 2015 r.

 
następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk