Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Aktualności arrow Doktoranci pracowników Zakładu arrow mgr Marta Sobocińska  
19.05.2019.
mgr Marta Sobocińska

mgr Marta Sobocińska
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

III rok studiów doktoranckich
opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

1995-2014 wykładowca w Akademii Humanistycznej  w Pułtusku. Prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego na Wydziale Filologii Polskiej i na Wydziale Pedagogiki.  
1995-2012 wykładowca na Podyplomowych Studiach Polonistycznych w Instytucie Badań Literackich PAN
2011-2012 Wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.
2004-2012 Współprowadzenie  w KKS TNW z prof. dr. hab. Kwiryną Handke warsztatów z kultury języka dla uczniów, polonistów  szkół stołecznych i województwa warszawskiego.
2011 prowadzenie warsztatów na temat: Etyka międzyludzkiej komunikacji  w ramach “Letniego Uniwersytetu Nauczycieli Humanistów” dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie;  
2012 studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

1992   założycielka Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów SNaP;
1992-1998  przewodnicząca SNaP, później honorowa przewodnicząca;
od 2001 -  członek  Zarządu Komisji Kultury Słowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, sekretarz;
od 2004  członek Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka, sekretarz, członek Zarządu Oddziału Warszawskiego;
2004-2007 reprezentantka Towarzystwa Kultury Języka  w posiedzeniach i pracach Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego;
od 2005 sekretarz TRIO - Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Edukacyjnych.
od 2002 ekspert i edukator MEN ds. kwalifikacji stopni nauczycieli
1991-1997   doradca metodyczny polonistów Warszawy i województwa 

UCZESTNICTWO W EDUKACYJNYCH PROGRAMACH ZAGRANICZNYCH

1993/94 - Cykl seminariów pt. „Projektowanie i Organizacja Doskonalenia Nauczycieli w Polsce” Szwajcarska Centrala Doskonalenia Nauczycieli (Lucerna) i CODN.
1994 Londyn, Letchworth – Brytyjska komisja egzaminacyjna „Matura w Anglii – procedury”. Program Phare/SMART PL 9512/01, Komponent 01. Wizytowanie szkół i hospitacja zajęć oraz  poznawanie rozwiązań w zakresie m. in.:  integracji międzyprzedmiotowej.  
1995 Edynburg, Centralna Komisja Egzaminacyjna Szkocji – Funkcjonowanie, proces  sprawdzania i oceniania prac maturalnych. Program Phare/SMART PL 9512/01, Komponent 04.
1996 „Doskonalenie nauczycieli Małych Szkół i Małych Przedszkoli - współpraca z Holandią", Uniwersyt Fontys w Hertogenbosch, Stichting SKALA w Holandii, Instytut  Doradztwa Szkolnego w Vaalwijk Instytut Opieki Nad Dziećmi w Heusden.  (Program Leonardo da Vinci ).
1998 Birmingham Uniwersytet – Konferencja NATE “Reforma edukacji w zakresie kształcenia nauczycieli”. Program Phare/SMART PL 9512/01, Komponent 03.
1999 Brunel  University  w  Richmond   -  Konferencja „Standardy kształcenia na różnych poziomach” oraz wizyty studyjne w szkołach w Londynu  i Liverpoolu. 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki, programy nauczania i poradniki

Marta Sobocińska (współautorstwo), Dialog z człowiekiem i czasem. Program nauczania - szkoła średnia Decyzja nr DKO-4015-5/97, Warszawa, WSiP 1998.

Marta Sobocińska, Język polski. Poradnik maturalny. Egzamin ustny i pisemny, Warszawa Oficyna Wydawnicza K. Pazdro 2003.

Marta Sobocińska, Język polski. Poradnik maturalny. Egzamin ustny i pisemny, Wydawnictwo Krzysztof Pazdro, Warszawa 2004.

Marta Sobocińska, Egzamin gimnazjalny. Standardy wymagań w pytaniach i odpowiedziach. Część humanistyczna, Warszawa Oficyna Wydawnicza K. Pazdro 2005.

Artykuły naukowe

Marta Sobocińska, Dziedzictwo kulturowe Podlasia w edukacji wczesnoszkolnej. Sugestie dydaktyka i regionalisty, [w:] “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach”, nr 21-22/2010.

Marta Sobocińska, Rola refleksji w procesie kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli [w:] E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, „Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole”,  Warszawa 2006, s. 101-110.

Marta Sobocińska, Potrzeby edukacyjne czynnych zawodowo nauczycieli języka polskiego a kierunki reformy oświaty [w:] „Kształcenie podyplomowe nauczycieli czynnych zawodowo”, Myślenice 2004.

Marta Sobocińska, Precyzja wypowiedzi ułatwia skuteczną komunikację. Opis realizacji i refleksja na temat wybranego zdarzenia dydaktycznego,  [w:]  O nowe podejście w kształceniu nauczycieli języka polskiego. Materiały edukacyjne Programu Arka Phare SMART, Wyd. MEN, Warszawa 1999.

Marta Sobocińska, Nowa matura, „Polonista i Szkoła” 1996 nr 1 (1995/1996), s. 48-61 oraz 1996 nr 2, s. 65-85.

Marta Sobocińska, Jak uczyć i oceniać uczniów? O koncepcji nauczania języka ojczystego w szkołach Wielkiej Brytanii, „Polonista i Szkoła” 1996 nr 1 (1995/1996) s. 39-41.

Marta Sobocińska, Jak uczyć języka ojczystego? O koncepcji nauczania j. angielskiego w szkołach Wielkiej Brytanii, Polonistyka 1995, nr 5.

Marta Sobocińska, Kultura słowa w rozumieniu i praktyce językowej uczniów szkół średnich, [w:]  „Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku”, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1994.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Międzynarodowe

2014 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo organizowana przez Instytut Slawistyki PAN, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów i Fundację Slawistyczną
Warszawa 25-26 IX 2014 r.
Wygłoszony referat: Uczeń badaczem i użytkownikiem gwar
 
2014 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Twórczość codzienna w teorii i praktyce
edukacyjnej. Nauczyciel jako refleksyjny i krytyczny praktyk . Pułtusk 15-16 V 2014 r.
Wygłoszony referat: Profesjonalizm i refleksyjność, samokształcenie i autokreacja jako niezbędne cechy nauczyciela praktyka.

2013 - Kongres Dydaktyki Polonistycznej Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy, Kraków  20-23 XI 2013.Wygłoszony referat: Być albo nie być humanistą – współczesne dylematy kształcenia polonistycznego

2013 I Konferencja Międzynarodowa Humanistyczny model kształcenia, Pułtusk 25 XI 2013. Wygłoszony referat: Konstruktywizm jako paradygmat kształcenia pedagogów edukacji wczesnoszkolnej

2013 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja polonijna, Pułtusk
Wygłoszony referat: Bilingwizm najmłodszego pokolenia nowej emigracji w Irlandii. Studium przypadku.

Krajowe

2014 - Dialog pokoleń – konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Kultury Języka i Instytut Języka Polskiego UW. Wygłoszony referat: Stefan Żeromski jako znawca i świadomy obrońca gwar ludowych

2014 - Konferencja naukowa Językowy obraz świata w badaniach naukowych i w nauczaniu szkolnym, Warszawa 9 IV 2014. Wygłoszony referat Językowy obraz butów.

2013 - IV konferencja z cyklu Glosa do leksykografii polskiej, Warszawa, IX 2013.
Wygłoszony referat:  Obuwie w słownictwie ludowym – wybrane nazwy. Specjalistyczny słownik tematyczny

2011 - Warsztaty gwaroznawczo-kulturoznawcze organizowane przez Wyższą Szkołę Suwalsko-Mazurską w Suwałkach. Wygłoszony referat: Dziedzictwo kulturowe Podlasia w edukacji wczesnoszkolnej - sugestie dydaktyka i regionalisty

2006 Konferencja naukowa  Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, Warszawa. Wygłoszony referat: Rola refleksji w procesie kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli. Wybrane aspekty kształcenia polonistów do „refleksyjnej praktyki”.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

2014 - „Dialog pokoleń”, NCK nr 14/2014/0

 
« poprzedni artykuł
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk